Yttrande ang. svavelhaltigt marint bränsle ombord på fartyg

Transporthistoriskt Nätverk (ThN) har skrivit ett gemensamt yttrande på remissen av promemorian Förbud mot att medföra visst svavelhaltigt marint bränsle ombord på fartyg. ThN önskar avseende promemorians ändringsförslag framhålla att det för historiska transportmedel inte bara kan handla om vilka bränslen som kan användas vid skada utan också att motorer (och motsvarande) i historiska transportmedel kan skadas av bränslen som uppfyller dagens och framtida miljökrav. Om rörligt kulturarv fort-satt ska kunna visas rörligt, och särskilt då i originalutförande, krävs undantag så att bränslen anpassade till dessa transportmedel kan användas.

Promemoria Förbud mot att medföra visst svavelhaltigt marint bränsle ombord på fartyg
Yttrande Förbud mot att medföra visst svavelhaltigt marint bränsle ombord på fartyg

Bild: Ångfartyget Mariefred. Foto: Lars Berglöf