Medlemskap

ArbetSam är sedan några år tillbaka Sveriges största museiförening med  över 600 medlemsmuseer.  Vi har fokus på arbetslivsmuseer och det industriella kulturarvet. Vi förbättrar arbetslivsmuseernas villkor och ger dig som medlem tillhörighet i ett nationellt sammanhang. Arbetslivsmuseerna representerar civilsamhället. ArbetSam är en ideell förening som utifrån ett underifrånperspektiv stöttar museerna och bevakar medlemmarnas intressen. En samlande kraft i dialog med beslutsfattare. På så vis främjas utvecklingen kring bevarandet och gestaltandet av industrisamhällets kulturarv.

Genom att fler och fler arbetslivsmuseer väljer att ansluta sig till ArbetSam kan vi företräda våra medlemmar  ännu bättre eftersom att vår representativitet ökar. Geografiskt återfinns medlemmarna över hela Sverige, i alla landskap. Arbetslivsmuseerna finns i storstäder, på mindre orter och ute på landsbygden.

Tändsticksmuseet

Som medlem får du
– 20 % rabatt på kurser som ArbetSam anordnar
– Inbjudan till medverkan i Museiguiden
– Inbjudan till Museidagar med årsmöte
– Inbjudan till kurser och seminarier
Nyhetsbrev
– Tillgång till nätverk
– Tillgång till rådgivning och konsultation

Våra medlemsmuseer
Alla medlemsmuseer hittar du i databasen.
Klicka här för att komma till databasen.

Våra stödmedlemmar
Arbetets museum
If Metall
Svenska Pappersindustriarbetareförbundet (Pappers)
Statens försvarshistoriska museer (SFHM)

Våra enskilda medlemmar
ArbetSam har drygt ett 20-tal enskilda medlemmar.

Våra förenings-/organisationsmedlemmar
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (ARAB)
ArkivCentrum Örebro län
Automobilsällskapets ångvagnssektion
Centrum för näringslivshistoria
Forum för industrihistoria i Jämtlands län (FFIJ)
Järnvägshistoriska Riksförbundet (JHRF)
JärnvägsInfo Förlaget
Livs Region Öst
Museibanornas Riksorganisation (MRO)
NAV – Industrihistoria och arbetslivsmuseer i väst
Nyköpings hembygdsförening
Sandarne Kultur och Historiska förening (KULT)
Stenriket Malmön
Stiftelsen Skansen, kulturhistoriska avdelningen
Stiftelsen Skärgårdsbåten
Stiftelsen Örebro läns museum
Svensk Flyghistorisk Förening (SFF)
Svensk PansarHistorisk Förening (SPHF)
Sveriges Segelfartygsförbund (SSF)
Sveriges Ångbåtsförening (SÅF)
Södra Sörmlands industrihistoriska förening
Textilhistoriska Gruppen i Nyköping
Varvs-och sjöfartshist. föreningen i Göta Älvdalen
Ångvolontärerna

Hedersmedlemskap
En medlem som på ett särskilt förtjänstfullt sätt har arbetat för och främjat föreningens syften under en längre tid kan av ArbetSams styrelse utses till hedersmedlem. Styrelsen äger rätt att återkalla ett hedersmedlemskap om det finns skäl för detta. Förslag på hedersmedlem ska inkomma skriftligen till  ArbetSam.
En hedersmedlem har varken rättigheter eller skyldigheter gentemot ArbetSam. Utnämnande av hedersmedlemmar sker på årsmötet.

Genom hedersmedlemskapet erhålls:
– gratis personligt medlemskap i ArbetSam hela livet
– nyhetsbrev
– inbjudan till Museidagar

Ny adress med mera
Meddela oss om du ändrar namn, adress eller andra kontaktuppgifter.