Medlemskap

Tändsticksmuseet

ArbetSam är Sveriges största museiförening med  drygt 580 medlemsmuseer.  Vi har fokus på arbetslivsmuseer och det industriella kulturarvet. Vi  arbetar för att förbättra arbetslivsmuseernas villkor och vill att du som medlem ska känna tillhörighet i ett nationellt sammanhang. Arbetslivsmuseerna representerar civilsamhället. ArbetSam arbetar för att förbättra arbetslivsmuseers villkor och skapa hållbara museer.

Som medlem får du
– 20 % rabatt på kurser som ArbetSam anordnar
– Inbjudan till medverkan i Museiguiden
– Inbjudan till Museidagar med årsmöte
– Inbjudan till kurser och seminarier
Nyhetsbrev
– Tillgång till nätverk
– Tillgång till rådgivning och konsultation

Våra medlemsmuseer
Alla medlemsmuseer hittar du i databasen.
Klicka här för att komma till databasen.

Våra stödmedlemmar
Arbetets museum
If Metall
Svenska Pappersindustriarbetareförbundet, Pappers
Statens försvarshistoriska museer, SFHM

Våra enskilda medlemmar
ArbetSam har drygt ett 20-tal enskilda medlemmar.

Våra förenings-/organisationsmedlemmar
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, ARAB
Arkivcentrum Örebro län
Automobilsällskapets ångvagnssektion
Centrum för näringslivshistoria
Flottans män Värmland
Forum för industrihistoria i Jämtlands län, FFIJ
Järnvägshistoriska Riksförbundet, JHRF
JärnvägsInfo Förlaget
Livs Region Öst
Museibanornas Riksorganisation, MRO
NAV – Industrihistoria och arbetslivsmuseer i väst
Sandarne Kultur och Historiska förening, KULT
Skorstensfejarföreningen
Stenriket Malmön
Stiftelsen Skansen, kulturhistoriska avdelningen
Stiftelsen Skärgårdsbåten
Stiftelsen Örebro läns museum
Svensk Flyghistorisk Förening, SFF
Svensk PansarHistorisk Förening, SPHF
Sveriges Segelfartygsförbund, SSF
Sveriges Ångbåtsförening, SÅF
Textilhistoriska Gruppen i Nyköping
Varvs-och sjöfartshist. föreningen i Göta Älvdalen
Ångvolontärerna
Örebro läns museum

Hedersmedlemskap
En medlem som på ett särskilt förtjänstfullt sätt har arbetat för och främjat föreningens syften under en längre tid kan av ArbetSams styrelse utses till hedersmedlem. Styrelsen äger rätt att återkalla ett hedersmedlemskap om det finns skäl för detta. Förslag på hedersmedlem ska inkomma skriftligen till  ArbetSam.
En hedersmedlem har varken rättigheter eller skyldigheter gentemot ArbetSam. Utnämnande av hedersmedlemmar sker på årsmötet.

Genom hedersmedlemskapet erhålls:
– gratis personligt medlemskap i ArbetSam hela livet
– nyhetsbrev
– inbjudan till Museidagar

Ny adress med mera
Meddela oss om du ändrar namn, adress eller andra kontaktuppgifter.