Samlingsvård

Här finns ett urval av stöd, tips och kunskaper för arbetslivsmuseer som berör samlingsvård.

E-kurs om ohälsosamma ämnen i samlingar av Riksantikvarieämbetet
Du känner väl till att museisamlingar kan innehålla en mängd olika ohälsosamma ämnen som kan innebära arbetsmiljörisker. Passa på att lära dig mer om vilka ohälsosamma ämnen som kan finnas och hur man kan tänka kring det. Kursen tar ca 30 minuter att genomföra och fungerar på alla datorer, plattor och telefoner. Kursen riktar sig särskilt till dig med personalansvar men även till dig som arbetar i eller med samlingar som samlingsförvaltare, konservatorer, kuratorer eller lokalvårdare. Läs mer på Riksantikvarieämbetets hemsida.

En serie korta filmer gjordes 2012 av Australian Museums and Galleries Association Victoria och som riktar sig till mindre museer. Filmen nedan handlar om att organisera sin samling. Ett välorganiserat förråd för samlingar, där det är lätt att lokalisera varje sak, är en väldigt viktig del för att uppnå bra samlingsförvaltning.

God samlingsförvaltning
Moderna digitala samlingsförvaltningssystem erbjuder stöd för verksamheten och bidrar till att effektivisera och standardisera arbetsprocesserna. Är det digitala systemet välskött och användbart i organisationens alla led, så är det en trygg bas för digitalisering av både samlingar och arbetssätt. Klicka här eller på bilden för att ladda ner.

 

 

 

Samlingar Ansvar Kvalitet (SAK)
SAK är till för den som förvaltar samlingar och som med hjälp av självskattning vill skaffa
sig en bild av och en åtgärdsplan för den egna samlingsförvaltningen när det gäller vård och bevarandefrågor. SAK består av ett Excelverktyg där du kan fylla i och svara på påståenden och få ut en handlingsplan. SAK består också av en PDF, för utskrift med alla påståenden. PDF:en kan användas för att föra anteckningar vid diskussion. Resultatet förs in i Excelarket för att skapa en åtgärdsplan.

Läs mer och hitta alla verktyg på Riksantikvarieämbetets hemsida.

 

Spectrum – En standard för samlingsförvaltning
Ett hållbart arbetssätt enligt en etablerad standard leder till en ökad professionalitet och förtroende för organisationen. Att ta stöd i Spectrum vid arbetet inom samlingsförvaltning ger stabila, upprepbara, personoberoende processer. Detta spar tid, minskar stress och håller kunskapen inom organisationen levande. På det viset säkras kvaliteten i arbetet med samlingarna. Klicka här eller på bilden.

Läs mer om Spectrum på Riksantikvarieämbetets hemsida.

 

Ohälsosamma ämnen
Vårda väl-blad om ohälsosamma ämnen i samlingar
E-utbildning om ohälsosamma ämnen i samlingar
Det kan finnas ohälsosamma ämnen i museisamlingar. Till exempel kan det vara att det tidigare använts bekämpningsmedel för att motverka skadedjursangrepp, men det kan också vara föremålen i samlingen: radioaktiva föremål, speglar som innehåller kvicksilver, tapeter målade med giftiga pigment och vapen.

Föremålsvård
Ättiksyra och andra sura gaser bryter ner museiföremål. Med hjälp av AD-remsor går det att upptäcka om det finns sura gaser i närheten av föremål och samlingar.


Ett sätt att minska luftföroreningar inomhus är att använda produkter med aktivt kol.

Vård av böcker och samlingar som innehåller papper
Tidens tand – Förebyggande konservering
Material för utställningar, förvaring och packning: Allmänna utgångspunkter
Material för utställningar, förvaring och packning: Vanliga material
Att städa i föremålsmagasin (2018)
Riksantikvarieämbetet har tagit fram fyra blad om hur riskerna kan minskas för att föremål skadas vid förflyttning. Här kan du läsa eller ladda ner bladen om att flytta föremål.

Skadedjur
Att använda klisterfällor för skadedjurskontroll
Bekämpa skadeinsekter med frysning

Vårda väl – Samordnad skadedjurskontroll, IPM:
Att initiera arbetet med samordnad skadedjurskontroll
Det ska vara tydligt för alla i personalen vem som ansvarar för vad inom skadedjursarbetet. En ansvarig IPM-koordinator utses och en IPM-policy med tillhörande rutiner antas. Arbetet är ständigt pågående med utvärderingar av insatser, uppdaterade riskbedömningar och nya prioriteringar. Detta Vårda väl-blad ingår i en serie om samordnad skadedjurskontroll och vänder sig till alla som förvaltar samlingar och särskilt till dig som är IPM-koordinator. Klicka här eller på bilden.

Här hittar du fler Vårda väl-blad från serien om samordnad skadedjurskontroll.

Klimat och ljus
LED-belysning
Ljusets påverkan på museiföremål
Ljusmätning
Mätning av temperatur och luftfuktighet
UV-filter

Länk till RAÄs hemsida där du hittar fler handböcker.