Tillgänglighet

 

Golvet på DC-3:an från 1943 lutar kraftigt uppåt, stigen in till gruvan är smal och mörk,IMG_2571trappan upp till masugnskransen är brant och utsikten mellan trappstegen svindlade. Våra arbetsplatser som blivit museer byggdes inte för att vara tillgängliga, de byggdes för att man byggde på det viset just då. Dessa arbetsplatser är idag en del av vårt kulturlandskap. Här finns berättelserna om människor och maskiner, historien om hur Sverige utvecklats från ett fattigt jordbruksland till en industrination. Här finns berättelserna om hur vi sakta men säkert fick det bättre, vi blev friskare, utbildade oss och byggde upp ett land av välfärd. Vid förra sekelskiftet var utvandringen från Sverige stor, idag är vi en av de nationer som välkomnar flest invandrare och flyktingar. Arbetslivsmuseerna berättar om arbetsplatser som skapades på 1800-/ och 1900-talet. De byggdes under en tid när tillgängligheten inte var den mest prioriterade frågan. Vårt perspektiv är att tillgängligheten är viktig och ska inte vara ett hinder för att besöka dessa platser.

Tänk tillgängligt! – inspiration för mer tillgängliga arbetslivsmuseer
ArbetSam och Arbetets museum har tillsammans tagit fram en skrift om hur man kan Tänk tillgängligt! - bild framsidaförbättra tillgängligheten på sitt arbetslivsmuseum. Vi vill med skriften ge inspiration om hur det går att erbjuda personer med funktionsnedsättning ett bra besök på landets alla arbetslivsmuseer. Att tänka tillgängligt utvecklar dessutom museiverksamheten i stort. I skriften medverkar Gällivare museum, CTH-Fabriksmuseum, Tändsticksmuseet och Repslagarmuseet. Skriften, som endast finns i pdf-format, går att ladda ned från webben hos ArbetSam och Arbetets museum. Klicka på bilden för att ladda ned skriften.

Statens Kulturråd
Från och med 2017 så finns ett antal krav kopplade till de bidrag som fördelas av Kulturrådet, och för de statliga bidrag som fördelas inom Kultursamverkansmodellen. Det är ett led i Kulturrådets uppdrag att arbeta för ett mer tillgängligt och jämlikt kulturliv.
Här hittar du mer information om Statens Kulturråds kriterier för tillgänglighet.

 

ArbetSam deltog i projektet FOKUS.
Projektet FOKUS – Funktionshinder och Kulturarv, Utbildning, Samverkan. Ett 2-årigt (2014-2015) samarbetsprojekt mellan HHF(HandikappHistoriska Föreningen) och Upplandsmuseet.

HandikappHistoriska Föreningen, HHF och Stiftelsen Upplandsmuseet har erhållit medel från Arvsfonden för det tvååriga projektet FOKUS som syftar att utbilda museipersonal kring frågor som berör funktionshinder och kulturarv. På vilket sätt har personer med funktionsnedsättningar lämnat avtryck i museernas samlingar? Vad berättar museerna idag om personer med funktionsnedsättning i utställningar och pedagogisk verksamhet? Hur sker kunskapsuppbyggnaden? Är funktionshinderaspekten inkluderad i mångfaldsperspektivet?

Utbildningen ska ge deltagarna relevant kunskap och inte minst användbara redskap för att integrera funktionshinderaspekten i mångfaldsarbetet. I förlängningen syftar utbildningen till att lägga grunden för ett hållbart nätverk som initierar regionala samarbeten med funktionshinderrörelsen.

Löpande information om nätverket och aktuella nyheter finns på FOKUS facebooksida www.facebook.com/natverketfokus

Handboken Bredda mångfalden
bredda_mangfalden.J500x333_80_0_Documents

Bredda mångfalden är en handbok om att arbeta med funktionshinder och funktionsnedsättning på museer.
Klicka på bilden för att få tillgång till materialet.

Projektet har nu en egen sida på Mötesplats museer samt ett eget Twitterkonto, tillgängligt för alla intresserade att följa vad som händer. Förstnämnda kommer att bli en slags kunskapsbank där vi samlar länkar och delar med oss av information, bland annat för att kollegor och övriga intresserade ska kunna följa projektet.
Tips på litteratur om tillgänglighet hittar du här.
Twitter: @ProjektetFOKUS #ProjektetFOKUS

Arbetslivsmuseer + Wikipedia = sant
ArbetSam har skrivit en avsiktsförklaring tillsammans med Wikimedia som syftar till att tillgängliggöra och synliggöra arbetslivsmuseer på Wikipedia.
Under 2012 och våren 2015 har vi genomfört kurser för arbetslivsmuseer där man fått praktisk utbildning i att lägga upp och redigera artiklar på Wikipedia. Vi har ambitionen att återkomma med fler Wikipediakurser.