Museikunskaper

 

Varsågoda!
Här får du tips och handledning kring olika museala ämnen. Klicka på bilden/länken för att ladda ned – kostnadsfritt.

Personliga berättelser på arbetslivsmuseer
ArbetSam har tagit fram ett häfte som är tänkt att ge inspiration och komma-igång-tips att lyfta personliga berättelser på sitt arbetslivsmuseum. Ladda ned: Klicka här eller på bilden.

 

 

 

 

God samlingsförvaltning – stöd för museer i gallringsrprocessen
Riksantikvarieämbetet har tagit fram en publikation med information och stöd till museer vid gallring i samlingarna.Syftet är att möjliggöra att all eventuell gallring, inklusive avyttring, sker på ett etiskt, professionellt och kontrollerat sätt. Utgivare: Riksantikvarieämbetet. Klicka här eller på bilden för att ladda ned. Klicka här för att läsa mer på RAÄs hemsida.

 

 

Bild minnesinsamlingar Intervjuteknik
Att samla in berättelser och göra intervjuer är en värdefull del i arbetet på ett arbetslivsmuseum. Men hur gör man? Vilken teknik ska man använda? Vad bör man tänka på? För några år sedan genomförde ArbetSam och Arbetets museum  kurser i dokumentation och intervjuteknik. Arbetets museum har sammanställt ett kompendium med lite tips och inspiration om intervjuteknik. Ladda ned: Klicka här eller på bilden.

 


Guidebok för museer och näringsliv i samverkan

Kan ett ökat samarbete med näringslivet vara ett sätt att stärka museisektorn och vilka erfarenheter finns inom området? Guidebok för museer och näringsliv i samverkan grundar sig på intervjuer med personer från den svenska museisektorn. Utgivare: Riksutställningar. Ladda ned: Klicka här eller på bilden.

 

Guidebok om utställningsteknik
Denna bok är en inblick i den värld av val och möjligheter som utställningstekniken utgör. En bok om material, metoder, design och mycket annat. Men långt ifrån allt. Fokus är på utställningar och stationer som är helt eller delvis mobila, på vandringsutställningar och på den typ av utställningar där form och innehåll produceras för själva utställningen. Utgivare: Riksutställningar. Ladda ned: Klicka här eller på bilden.

Guidebok för vandrande utställningar
Material för dig som arbetar med utställningar och vill turnera dem. Det här är våra tankar och arbetssätt inför en kommande turné. Fokus ligger på turnéarbetet; från att hitta en arrangör, packa och transportera till att utvärdera resultatet. Utgivare: Riksutställningar. Ladda ned: Klicka här eller på bilden.

 

Guidebok kommunikation och marknadsföring för utställningar
Den här guideboken vill ge tips och förslag på hur du kan planera och genomföra arbetet med att marknadsföra utställningar. Gör besökarna nyfikna och ge dem många anledningar till att besöka utställningen. Fyll på med egna tips efter varje kapitel och glöm inte bort att ha roligt under tiden! Utgivare: Riksutställningar. Ladda ned: Klicka här eller på bilden.

Möten med möjligheter
Rapporten undersöker relationen mellan skolan och museer i två delstudier och inleds med en historisk exposé över hur relationen har utvecklats. Den första delstudien har utförts av Johanna Övling på Riksutställningar och bygger på intervjuer med 41 personer, framför allt musei- och konstpedagoger, som arbetar med pedagogisk verksamhet på museer runt om i landet.
Den andra delstudien har utförts av Anna Hansen på The Nordic Centre of Heritage Learning and Creativity (NCK) på uppdrag av Riksutställningar. Den bygger på en enkätundersökning med 360 lärare och ett par uppföljande intervjuer med några av lärarna som besvarat enkäten. Utgivare: Riksutställningar. Ladda ned: Klicka här eller på bilden.

Pedagogisk handbok om rörlig bild
Pedagogisk guidebok är en publikation om rörliga bilder i utställningsmiljöer. Videokonst tas upp i traditionell mening, men även film, You Tube-klipp och animation och hur dessa kan användas i en lärande museikontext. I fyra texter presenteras olika ingångar till rörlig bild. Här finns tips och idéer för produktion och reflektion samt konkreta förslag på hur man kan använda mobilkameran som lättillgängligt verktyg. Gemensamt kan dessa texter bli ett verktyg för museipedagoger, lärare och intresserade som i större utsträckning vill kunna använda sig av rörlig bild i ett pedagogiskt sammanhang. Utgivare: Riksutställningar. Ladda ned: Klicka här eller på bilden.

Handbok
Träffsäker marknadsföring
En lätthanterlig och kärnfull handbok i marknadsföring framtagen av Nina Lakia på Sveriges Militärhistoriska arv. Beställ boken Träffsäker marknadsföring kostnadsfritt här.

 

 

 

Framsida Utställningens anatomiUtställningens anatomi
Forum för utställare har tagit fram en handbok om utställningsproduktion; Utställningens anatomi, skriven av Jan Hjort. “Detta kompendium tillägnas dem som vill öka sina kunskaper om utställningar, både studerande och yrkesverksamma. Skriften kan vara kurslitteratur för högskoleutbildning och annan utbildning eller vara självinstruerande för den idoge ensamvargen. 

Målgrupper är museipersonal, lärare vid gymnasier och högstadier, och den kan vara bredvidläsningsbok för medieintresserade elever. 

Beslutsfattare, som inte aktivt deltar i utställningsarbetet (chefer) behöver just därför läsa skriften som orienteringskurs och beslutsunderlag.” Jan Hjorth 2010. Läs eller ladda hem Utställningens anatomi här.

Handböcker från Riksantikvarieämbetet
Riksantikvarieämbetet har gett ut en rad handböcker som ni kan ha nytta av i museiarbetet. Här är några av dem:
Att vidga sin publik handlar om att vidga sig själv
Handbok i katastrofberedskap och restväredesräddning

Ohälsosamma ämnen
Vårda väl-blad om ohälsosamma ämnen i samlingar
E-utbildning om ohälsosamma ämnen i samlingar
Det kan finnas ohälsosamma ämnen i museisamlingar. Till exempel kan det vara att det tidigare använts bekämpningsmedel för att motverka skadedjursangrepp, men det kan också vara föremålen i samlingen: radioaktiva föremål, speglar som innehåller kvicksilver, tapeter målade med giftiga pigment och vapen.

Föremålsvård
Vård av böcker och samlingar som innehåller papper
Tidens tand – Förebyggande konservering
Material för utställningar, förvaring och packning: Allmänna utgångspunkter
Material för utställningar, förvaring och packning: Vanliga material
Att städa i föremålsmagasin (2018)

Riksantikvarieämbetet har tagit fram fyra blad som berättar om hur man kan minska riskerna för att föremål skadas vid förflyttning och handlar om att planera, packa, dokumentera och transportera föremål. Här kan du läsa eller ladda ner bladen om att flytta föremål.

Skadedjur
Att använda klisterfällor för skadedjurskontroll
Bekämpa skadeinsekter med frysning

Vårda väl – Samordnad skadedjurskontroll, IPM:
Att initiera arbetet med samordnad skadedjurskontroll
Det ska vara tydligt för alla i personalen vem som ansvarar för vad inom skadedjursarbetet. En ansvarig IPM-koordinator utses och en IPM-policy med tillhörande rutiner antas. Arbetet är ständigt pågående med utvärderingar av insatser, uppdaterade riskbedömningar och nya prioriteringar. Detta Vårda väl-blad ingår i en serie om samordnad skadedjurskontroll och vänder sig till alla som förvaltar samlingar och särskilt till dig som är IPM-koordinator. Klicka här eller på bilden.

Här hittar du fler Vårda väl-blad från serien om samordnad skadedjurskontroll.

Klimat och ljus
LED-belysning
Ljusets påverkan på museiföremål
Ljusmätning
Mätning av temperatur och luftfuktighet
UV-filter

Länk till RAÄs hemsida där du hittar fler handböcker.
Här nedan finns mer handböcker som du kan ha nytta av: