Coronapandemin

På den här sidan har vi samlat sådant som rör coronapandemin. Vi har delat upp det under fyra rubriker: ALLMÄNT, SKRIVELSER, STÖD, RÅD OCH TIPS. Vi uppdaterar sidan löpande på med information. Vi vet att det finns många kreativa lösningar och bra exempel på hur ni har gjort på ert arbetslivsmuseum, så skriv till oss på info@arbetsam.com så vi kan inspirera fler.

Industrilandskapet i Norrköping. Foto: Lovisa Almborg

STÖD

Återstartsbidrag till kulturen (2022 03 28)
Du kan söka stöd för framåtblickande projekt som bidrar till att säkra produktion, arbetstillfällen och kompetens inom kulturområdet. Nya metoder för att sprida kultur och bredda deltagandet i kulturlivet, insatser som stärker kultur för barn och unga, att tillgängliggöra kultur digitalt samt projekt som stärker arrangörledens förutsättningar är områden som kommer att prioriteras. Ansökningsperiod för museer: 11 april-2 maj. Kulturrådet har ett webbinarium 12 april kl 12-13 där man informerar om stödet. Anmälan via Kulturrådets hemsida. Läs mer och anmäl dig till webbinarium på Kulturrådets hemsida

Nytt krisstöd utlyses 21 februari (2022 02 23)
Kulturrådet utlyser ett nytt krisstöd på 650 miljoner kr. Syftet med krisstödet är att lindra akuta ekonomiska behov, säkra produktion och arbetstillfällen. Stödet är ett verksamhetsstöd, man kan inte söka för inkomstbortfall men däremot för t ex hyra. Ansökningsperiod: 21 februari – 14 mars för museer. Länk till pdf med information om villkor etcetera. Ni gör ansökan via Kulturrådets hemsida.

På webbinariet  går igenom det viktigaste du behöver känna till om stödet och vad du behöver tänka på när du ansöker.

Fördelning av 1 miljard i krismedel till kulturområdet (2022 02 10)
Regeringen har idag beslutat om fördelning av den miljard som tilldelas kulturområdet i krisstöd och som tidigare aviserats i extra ändringsbudget. Krisstödet gäller det fria kulturlivet, de enskilda kulturskaparna, film, regional kultur, vissa offentligt stödda kulturinstitutioner och allmänna samlingslokaler. Läs mer på Regeringens hemsida.

Regeringen förlänger evenemangsstödet ytterligare (2022 02 03)
Evenemangsstödet infördes under förra året för att arrangörer skulle våga planera för att genomföra evenemang då smittläget så tillät. I december aviserade regeringen att stödet återinförs för perioden januari till och med mars och nyligen aviserades att stödet förstärks genom högre stödandel och högre stödtak. För att skapa en säkerhet för arrangörer framåt föreslås nu att evenemangsstödet förlängs ytterligare, till och med juni i år. Läs mer på Regeringens hemsida.

Stöd till kulturen våren 2022 (2022 02 03)
Regeringen har aviserat om 180 milj kr i stöd till kulturen under våren 2022. Kulturrådet väntar på att få i uppdrag att fördela stödet och har redan kallat branschorganisationer till möte för information och tänkbar tidsplan. Vi återkommer när vi får mer information.

Regeringen föreslår ytterligare 60 milj kr till kulturen (2022 01 17)
Regeringen överlämnar den 18 januari en första extra ändringsbudget för 2022 till riksdagen. Budgeten innehåller bland annat utökat krisstöd till kulturen om 60 milj. kr.
Läs mer på Kulturdepartementets hemsida.

120 miljoner kronor till kulturen (2021 12 22)
Regeringen föreslår att kulturområdet tillförs 120 miljoner kronor i krismedel. Regeringen kommer att återkomma med besked om hur pengarna ska fördelas och när de kan betalas ut när riksdagen tagit ställning till förslaget. Läs mer på Regeringens hemsida.

Nu är fördelningen klar, Riksantikvarieämbetets krisstöd till ideellt kulturarvsarbete. Riksantikvarieämbetet fick i uppdrag att fördela 20 miljoner kr i syfte att stimulera framtida verksamhet. Stödet hade inte, till skillnad från flera andra krisstöd, till syfte att ersätta förlorade intäkter. Man har tittat på vad man förlorat, sökande har inte behövt bevisa att man förlorat en viss summa, fått ställa in X antal evenemang eller liknande. Det har gjort att de allra flesta ansökningarna har beviljats. Totalt har 366 föreningar m m beviljats bidrag, av dem är 129 medlemmar i ArbetSam.

Fördelning av utökat stöd till ideella kulturverksamheter
Fördelning av utökat stöd till ideella kulturarvsverksamheter – ArbetSam medlemmar
Länk till mer information på Riksantikvarieämbetets hemsida

ALLMÄNT

Avveckling restriktioner 9 februari (2022 02 03)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs mer på Regeringens hemsida

Rapport: Coronapandemins påverkan på museisektorn (2021 06 24)
Riksantikvarieämbetet (RAÄ) har överlämnat rapporten kring coronapandemins påverkan på museisektorn och på vilket sätt RAÄ kan stötta, till kulturdepartementet. ArbetSam har bidragit genom att ge tillgång till alla svar på de tre enkätundersökningar vi genomförde tillsammans med Arbetets museum 2020 och nu 2021, samt genom dialog med RAÄ. Regeringen gav RAÄ i uppdrag att analysera och presentera förslag på hur myndigheten kan vara ett stöd i museers arbete att anpassa sig till de förändrade förutsättningar som coronapandemin medfört.
Länk till rapport i pdf-format
Länk till mer information RAÄs hemsida

Sammanställning enkät Coronapandemin – konsekvenser och framtid (23 mars 2021))
Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd (ArbetSam) har tillsammans med Arbetets museum gjort en enkätundersökning bland landets drygt 1 500 arbetslivsmuseer för att bidra med underlag till utredningen ”Återstart för kulturen – återhämtning och utveckling efter coronapandemin” samt till Riksantikvarieämbetets uppdrag att utreda coronapandemins påverkan på museerna. Här presenterar vi en sammanställning av enkäten. Länk till sammanställning.

Enkät: Hur har arbetslivsmuseerna upplevt en sommar med coronapandemi?
ArbetSam och Arbetets museum gick i augusti ut med en enkät till  landets cirka 1 500 arbetslivsmuseer och frågade om hur de upplevde sommaren 2020.  Här presenterar vi en sammanställning av enkäten.  Vi frågade om arbetslivsmuseerna sökt och beviljats olika typer av stöd följt av frågor på hur har ekonomin påverkats.  Vidare till öppettider, bemanning, besökssiffror för att avslutas kommentarer från de som besvarat enkät och deras kreativa lösningar. Alla inkomna tips på kreativa lösningar kommer inom kort att presenteras i ett separat dokument på både ArbetSams och Arbetets museums hemsida.
Länk till sammanställning.

 

RÅD OCH TIPS

Se separat sida.

SKRIVELSER M.M.

1 juni 2021:
Skapande skola och museer
ArbetSam har tillsammans med Länsmuseernas samarbetsråd och Sveriges museer skickat en skrivelse angående Skapande skola och museer, som ett inlägg till utredningen Återstart till kulturen – återhämtning och utveckling efter coronapandemin.
Länk till skrivelse

17 juni 2020:
Stöd till arbetslivsmuseer pga covid-19
Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna föreslår en satsning på 150 miljoner kronor för att stärka kulturverksamheter i hela landet år 2020.  ArbetSam och Arbetets museum har skickat en gemensam skrivelse för att belysa behov av stöd till arbetslivsmuseer på grund av coronapandemin. Arbetslivsmuseerna som ofta drivs ideellt och vars enda stora intäkt är entréavgifter, drabbas hårt av coronapandemin. Arbetslivsmuseerna är en viktig aktör, inte minst på mindre orter och på landsbygden. De ger underlag till företagande och inkomster för butiker, restauranger och boendeanläggningar. Bild: Thorslundskagge och Ekliggarnas sal
Länk till skrivelse
Bilaga: Lista arbetslivsmuseer

13 maj 2020:
Kulturdepartementet angående fartygsstöd
Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM) har meddelat att fartygsstöd 2020 uteblir. Fartygsstöd finansieras av eventuellt överskott från Vasamuseet. På grund av coronapandemin har årets överskott uteblivit och därför kan inget fartygsstöd betalas ut under 2020. Statens maritima och transporthistoriska museer meddelar att de är väl medvetna om de olyckliga konsekvenser som detta medför för alla som har sökt stöd för att göra viktiga åtgärder för det flytande kulturarvet. Arbetets museum och ArbetSam har skickat en skrivelse till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind där vi framför att vi skulle vilja se att bidrag till bevarande och brukande av historiskt värdefulla fartyg enligt förordningen (2011:1565) om statsbidrag till kostnader för vård av kulturhistoriskt värdefulla fartyg inte baserades på ett ackumulerat överskott utan anslås i budgeten och regleringsbrevet för myndigheten, SMTM. Bild: Galeasen T/S Helene.
Länk till skrivelse.

8 maj 2020:
Skrivelse – Kulturdepartmentet ang. stöd till kulturenAlbinsson & Sjöbergs Bilmuseum
ArbetSam har skickat en skrivelse till Kulturdepartementet med förslag på tillägg i förordningen gällande stöd till kulturen pga coronapandemin. Stödet är givetvis mycket välkommet då behoven ju är enorma! Vi har dock uppmärksammat att våra medlemmar har väldigt svårt att ta del av stödet då den inte inkluderar stöd för inkomstbortfall från entréintäkter. Entréintäkter är ofta den enda intäkt som våra medlemmar har. Stödet gäller enbart vid enskilda evenemang och inte ordinarie verksamhet.
Vi har också uppmärksammat att förordningen gäller professionella. Våra medlemmar är verkligen experter inom sitt område men de har inte alltid högskoleutbildning. Våra medlemmar kan sköta ångpannor, remdriftsdrivna maskiner, laga flygplan, lok och tryckerimaskiner etcetera, etcetera men de räknas inte in som professionella utövare. Verksamheten är dessutom ofta ideell.
Det är vår förhoppning att man kan göra ett tillägg i nuvarande förordning och att vi kan se fram emot ytterligare ett stödpaket till kulturen som våra medlemmar också kan ta del av. Bild: Albinsson & Sjöberg bilmuseum
Länk till skrivelse
Länk till Förordning om statligt stöd för kulturevenemang som har ställts in eller skjutits upp med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19

28 april 2020:
Sveriges kommuner och regioner
ArbetSam har tillsammans med Arbetets museum skickat en skrivelse till landets alla regioner och kommuner med anledning av coronapandemins effekter på arbetslivsmuseer. Arbetslivsmuseerna drivs oftast ideellt och står utan statliga bidrag. Stödpaketet till kulturen som presenterades 24 april tyder inte på att civilsamhället prioriteras eller inkluderas i stödåtgärderna. Det är nu av yttersta vikt att landets regioner och kommuner tar med arbetslivsmuseerna i sina stödåtgärder. Arbetslivsmuseerna är oerhört viktiga för besöksnäringen. Bild: Kyrkeby bränneri
Länk till skrivelse
Medföljande bilagor till skrivelse:
Exempel från arbetslivsmuseer
Lista arbetslivsmuseer i Sverige
Artikel Ängelholms flygmuseum

7 april 2020:
Skrivelse till Kultur- och demokratiministern
ArbetSam och Arbetets museum har tillsammans skickat en skrivelse till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind där vi uppmärksammar coronapandemins konsekvenser för landets arbetslivsmuseer. Utgångspunkt för skrivelsen är en enkätundersökning till alla arbetslivsmuseer som gjorts mellan 23 mars och 3 april i år där vi ställde fyra frågor om hur coronapandemin påverkar deras arbetslivsmuseum.  Vi fick in 278 svar och den samlade bilden är att det råder stor kris och oro bland arbetslivsmuseerna. Skrivelsen har skickats för kännedom till Riksantikvarieämbetet, Statens kulturråd och till Kulturutskottet.
Länk till skrivelse.

23 mars 2020:
Enkät till alla arbetslivsmuseer: Hur påverkar coronapandemin ditt arbetslivsmuseum?
En gemensamt utskick tillsammans med Arbetets museum. Det inkom 278 svar varav 276 var medlemsmuseer i ArbetSam.