Coronapandemin

På den här sidan har vi samlat sådant som rör coronapandemin. Vi har delat upp det under tre rubriker: ALLMÄNT, SKRIVELSER, STÖD, RÅD OCH TIPS. Vi fyller löpande på sidan med mer information. Vi vet att det finns många kreativa lösningar och bra exempel på hur ni har gjort på ert arbetslivsmuseum, så skriv till oss på info@arbetsam.com så vi kan inspirera fler.

ALLMÄNT

Industrilandskapet i Norrköping. Foto: Lovisa Almborg

Sammanställning enkät Coronapandemin – konsekvenser och framtid (23 mars 2021))
Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd (ArbetSam) har tillsammans med Arbetets museum gjort en enkätundersökning bland landets drygt 1 500 arbetslivsmuseer för att bidra med underlag till utredningen ”Återstart för kulturen – återhämtning och utveckling efter coronapandemin” samt till Riksantikvarieämbetets uppdrag att utreda coronapandemins påverkan på museerna. Här presenterar vi en sammanställning av enkäten. Länk till sammanställning.

Nya begränsningsåtgärder med stöd av den tillfälliga pandemilagen (17 feb. 2021)
Regeringen har presenterat nya initiativ med stöd av den tillfälliga pandemilagen för covid-19. Vid händelsen att smittläget kraftigt försämras ser regeringen behov av att möjliggöra nedstängning av olika verksamheter. Regeringen föreslår även vissa nya begränsningar för verksamheter som exempelvis djurparker och museum. Regeringen förbereder även förslag på ett nytt system för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som ska möjliggöra mer träffsäkra regler när smittläget tillåter. Läs mer på Kulturdepartementets hemsida.

Pandemilag med stränga begränsningar för möten (13 jan. 2021)
Riksdagen har fattat beslut om en tillfällig pandemilag för att förhindra smittspridning av covid-19. Lagen trädde i kraft 10 januari och medför strikta begränsningar för möten och aktiviteter och får stor påverkan på hembygdsföreningarnas verksamhet. Det är viktigt att alla tar del av informationen från myndigheter och regering. Läs mer här:
Folkhälsomyndighetens checklista för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
Regeringens pressmeddelande om pandemilagen
Här framgår att privata sammankomster som till exempel i festlokaler, föreningslokaler och andra platser som hyrs ut får ha högst 8 personer som deltagare.

Regeringen tillsätter särskild utredare för pandemins konsekvenser för kulturen (22 dec. 2020)
Se pressträff nedan och artikel på SVT Nyheter.
Länk till pressmeddelande.

Regeringen har fattat beslut om att det som huvudregel är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Syftet är att motverka smittspridningen av covid-19. (20 november 2020)

Förändringar i förordningen om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar (22 oktober 2020)
Ändringarna gäller från och med den 1 november.

Uppdrag att analysera möjligheterna för fler smittsäkra arrangemang (14 oktober 2020)
Folkhälsomyndigheten ska på uppdrag av regeringen löpande analysera behovet av, och förutsättningarna för, förändringar av förordningen (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Länk till pressmeddelande.

Ingen ändring i begränsningen av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar (9 oktober 2020)
Torsdagen den 8 oktober höll socialminister Lena Hallengren och kulturminister Amanda Lind pressträff tillsammans med Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson. På pressträffen meddelade regeringen att begränsningen på 50 personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ligger fast. Länk till pressmeddelande.

Enkät: Hur har arbetslivsmuseerna upplevt en sommar med coronapandemi?
ArbetSam och Arbetets museum gick i augusti ut med en enkät till  landets cirka 1 500 arbetslivsmuseer och frågade om hur de upplevde sommaren 2020.  Här presenterar vi en sammanställning av enkäten.  Vi frågade om arbetslivsmuseerna sökt och beviljats olika typer av stöd följt av frågor på hur har ekonomin påverkats.  Vidare till öppettider, bemanning, besökssiffror för att avslutas kommentarer från de som besvarat enkät och deras kreativa lösningar. Alla inkomna tips på kreativa lösningar kommer inom kort att presenteras i ett separat dokument på både ArbetSams och Arbetets museums hemsida.
Länk till sammanställning.

Hearing om krisstödet (1 oktober 2020)
Under hösten 2020 kommer ett nytt krisstöd till kulturen att fördelas. Kulturrådet bjöd in till en hearing för att fånga upp synpunkter och vad de bör tänka på inför fördelning.
ArbetSam deltog på hearingen. Vi har framfört:
• Att stödet avser än längre period.
• Att stödet kan gå till även verksamhet, uteblivna entréintäkter mm
• Att formulär är enkelt utformat
• Att stöd får lämnas till juridiska personer och enskilda näringsidkare med expertkunskaper inom sitt område
• Att kulturrådet i sina anvisningar till regioner betonar vikten av att nå ut till ideella som bedriver museiverksamhet; arbetslivsmuseer (det finns 1 500 st i Sverige), hembygdsföreningar med mera. Angeläget att regioner har/skapa eller får verktyg för att hitta alla aktörer i sin region.

STÖD

Ytterligare krisstöd till kulturområdet (2021 04 09)
Ett nytt evenemangsstöd på 3 miljarder och utökade kris- och stimulansstöd. Detta finns bland förslagen från regeringen som presenterades torsdag 1 april. Läs mer på Kulturrådets hemsida.

Kris- och stimulansstöd till kulturområdet (2021 04 06)
Regeringen föreslår att kulturområdet tillförs ytterligare 1,28 miljarder kronor för kris- och stimulansstöd 2021 för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av spridningen av covid-19 och för att underlätta en återstart av verksamheten när läget så tillåter. Regeringen föreslår även ett krisstöd på 124,6 miljoner kronor för att mildra de negativa ekonomiska konsekvenserna pga. kraftigt minskade intäkter till följd av spridningen av covid-19 till ett antal statlig finansierade kulturinstitutioner. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. Läs mer på Kulturdepartementets hemsida och på Kulturrådets hemsida.

Projektbidrag till konsertverksamhet (2021 03 22)
Det nya bidraget fördelas under våren 2021. Det ersätter turnébidraget för fria musikgrupper under våren och hösten 2021 och även projektbidraget för musikarrangörer under våren 2021. Med projektbidrag till konsertverksamhet vill vi ge nya möjligheter för arrangörer och musikgrupper att verka under pandemin. Bidraget är inte en del av ett krisstöd utan en utlysning som möjliggör en större variation av projekt som innefattar konsertverksamhet. Läs mer på Kulturrådets hemsida.

Informationsmöte med om Ideell kulturallans krisstöd till ideella föreningar (11 mars 2021)
Datum: 15 mars. Tid: 18.00. Plats: Digitalt via Zoom.
Länk till anmälan.
Arrangör: Ideell kulturallians

Kulturrådet får 378 miljoner extra att fördela i krisstöd (1 mars 2021)
Kulturrådet får nu 378 miljoner kronor extra att fördela. 150 miljoner kronor öronmärks för inställda och uppskjutna evenemang mellan oktober-december 2020. Totalsumman för detta krisstöd ökar därmed från 150 till 300 miljoner kronor. Den 25 februari öppnade ansökningsomgången för stödet. Läs mer på Kulturrådets hemsida.

Nu öppnar krisstödet för inställda och uppskjutna evenemang! (25 februari 2021)
Torsdagen den 25 februari öppnar Kulturrådet ansökan till krisstöd för inställda och uppskjutna kulturevenemang 1 oktober och 31 december 2020 med anledning av pandemin. Sista ansökningsdatum är 15–17 mars och beslut fattas cirka sex veckor efter stängning. Att ansökningsomgången öppnar först nu beror på att förordningen behövde beredas i EU-kommissionen. En ändring av bidragskriterierna i förordningen är att kulturevenemanget måste ha ställts in eller skjutits upp på grund av de föreskrifter om förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar under pandemin som regeringen eller länsstyrelsen meddelat. Läs mer på Kulturrådets hemsida.

Sök krisstöd från Ideell kulturallians (25 februari 2021)
Nu kan föreningar söka krisstöd från Ideell kulturallians. I satsningen “Kulturens kapillärer” stöttar Ideell kulturallians lokala kulturföreningar runt om i Sverige. Man ger stöd till projekt som vill pröva smittsäkra sätt att mötas, testa nya tekniker och tjänster, eller som behöver extra stöd för att övervintra. De skriver “Allt för att vi ska få en bra start när restriktionerna kring pandemin lättar, och passa på att utvecklas medan vi väntar! Det är lätt att söka krisstöd och vi hjälper dig med dina frågor på vägen.” Skicka in din ansökan nu och till och med den 7 april 2021. Ideell kulturallians meddelar beslut om stöd under maj månad. Ditt projekt ska vara genomfört innan årets slut. Läs mer på Ideell kulturallians hemsida om stödet och hur du söker.

Webbinarium om krisstöd för inställda och uppskjutna evenemang
Datum: 25 februari. Tid: 12-12.45.
25 februari öppnar ansökan till krisstöd för inställda och uppskjutna evenemang. Under webbinariet berättar Bongi MacDermott, enhetschef kommunikation och omvärld och Greta von Rosen Stövind, jurist, om det utlysta krisstödet. Camilla Nyman, handläggare krisstöd, går igenom ansökningsblanketten. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor i ett chattforum mot slutet av webbinariet. Länk till webbinarium.
Kulturrådet fattar beslut om hur bidraget kommer att fördelas cirka sex veckor efter sista ansökningsdatum 15-17 mars.
Läs mer om krisstöden här.

Tillväxtverket utlyser stöd pga pandemin (2021 02 17)
Tillväxtverket utlyser nu ett flertal olika stöd riktat till olika områden och olika delar av landet. Länk till deras hemsida där det finns mer information.

Nu finns det inspelade webbinariet om krisstöd för särskilda behov i kulturlivet textat och upplagt. Man går också igenom ansökningsblanketten. Obs! Ansökningsperioden stänger 2-4 mars beroende på verksamhetsområde.

Stöd från Tillväxtverket för hållbar platsutveckling inkl. möten och evenemang (2021 01 29)
Nu finns 17 miljoner kronor att söka för platsutveckling, med särskilda möjligheter till stöd för att utveckla möten och evenemang. Vi erbjuder upp till 75 procent i stöd till projekt som adresserar platsers utmaningar i spåren av coronapandemin och möter behov hos en bredd av målgrupper – besökare, företag, föreningsliv och lokalinvånare. Projekten ska ha ett tydligt hållbarhetsfokus. Läs mer på Tillväxtverket hemsida.

Datum för vårens krisstöd från Kulturrådet (2021 01 29)
Den 8 februari öppnar Kulturrådet ansökningsomgången för krisstöd till särskilda behov i kulturlivet. Kulturrådet kan ännu inte utlysa krisstödet för inställda och uppskjutna evenemang perioden 1 oktober – 31 december 2020, eftersom EU-kommissionens godkännande av statsbidraget dröjer. Det tidigare angivna datumet 28 januari gäller därmed inte längre som utlysningsdatum. I dagsläget inväntar Kulturrådet information om när detta stöd kan öppna. Läs mer på Kulturrådets hemsida.

Utlysning av tredje krisstödet (27 januari 2021)
Den 8 februari öppnar Kulturrådet ansökningsomgången för krisstöd till särskilda behov i kulturlivet med anledning av pandemin. Vi kan ännu inte utlysa krisstödet för inställda och uppskjutna evenemang, eftersom EU-kommissionens godkännande av statsbidraget dröjer. Det tidigare angivna datumet 28 januari gäller därmed inte längre som utlysningsdatum. Vi inväntar i dagsläget information om när detta stöd kan öppna. Läs mer på Kulturrådets hemsida.

Ansökan till vårens första krisstödet öppnar 28 januari (22 januari 2021)
28 januari öppnar Kulturrådet vårens första krisstöd som ska gå till inställda och uppskjutna kulturevenemang under perioden oktober-december 2020, med anledning av covid-19. Läs mer på Kulturrådets hemsida.

Ansökan till vårens krisstöd öppnar snart (19 januari 2021)
Inom de närmsta dagarna publiceras ansökningstiderna för det nya krisstödet. Ansökningsperioden kommer att vara öppen en relativt kort period. Kulturrådets uppdrag är att fördela ytterligare 550 miljoner i krisstöd till kulturen våren 2021. Det här blir det tredje krisstödet till kulturlivet. 150 miljoner kronor ska gå till inställda och uppskjutna kulturevenemang och 400 miljoner kronor till särskilda behov i kulturlivet till följd av pandemin. Tre webbinarier om krisstödet är inplanerade till 26 januari, 2 och 9 februari. Mer information publiceras inom kort. Läs mer på Kulturrådets hemsida.
Blankett för ersättning kommer vara i stort sett detsamma som den i höstas men med fler exempel och mer tydlighet. Blankett för omställning kommer att vara lite förändrad. Tveka inte att ta kontakt med Kulturrådets support om ni har frågor eller kör fast i ansökningsprocessen. De finns där för er!

 • Att tänka på
  Ideella arrangörer som skapar professionella evenemang kan söka
  Man kan söka för digitala format
  Skaffa konto hos Kulturrådet omgående
  Påbörja ansökan så fort ansökningsblankett finns tillgänglig
  Var tydlig och specifik i ansökan
  Berätta på vilket sätt verksamheten är drabbad pga pandemin
 • Vanligaste orsakerna till att ansökningar avslogs i höstas
  Ansökningar är inte kompletta
  Den sökande är ej behörig
  Den sökande har inte räknats som prioriterad
  Oklarheter i ekonomiska redovisningarna
  Otydlig beskrivning av evenemangen

Ideell kulturallians har beviljats stöd från Postkodstiftelsen om nio miljoner kronor för att genomföra projektet ”Kulturens kapillärer – Stöd och utveckling av den ideella kultursektorn under coronakrisen och i en återuppbyggnadsfas” (18 januari 2021)
Projektet har som huvudsakligt syfte att stötta det ideella kulturlivets föreningar under coronakrisen. Inom ett par veckor kommer information finnas om hur man kan söka krisstöd från Ideell kulturallians.

Ansökan till Kulturrådets tredje krisstöd öppnar snart (13 januari 2021)
Ansökningsperioden kommer att vara öppen en relativt kort period. Kulturrådets uppdrag är att fördela ytterligare 550 miljoner i krisstöd till kulturen våren 2021. Det här blir det tredje krisstödet till kulturlivet. I anslutning till att ansökan öppnar publiceras mer information om krisstödet. På webbinarierna berättar man om stödet, vem som kan söka, hur blanketten fylls i och du har möjlighet att ställa frågor till våra medarbetare och i chatten. Webbinarier:
26 januari 12.00 Kulturrådet och Konstnärsnämnden om krisstödet
2 februari 12.00 Krisstöd för inställda och uppskjutna kulturevenemang
9 februari 12.00 Krisstöd för särskilda behov i kulturlivet

Kulturrådet ska fördela 550 milj kr i krisstöd till kulturen (22 december 2020)
Kulturrådet har fått i uppdrag att under våren fördela ytterligare 550 miljoner i krisstöd till kulturen. 150 miljoner kronor ska gå till inställda och uppskjutna evenemang och 400 miljoner till särskilda behov inom kulturlivet. Läs mer på Kulturrådets hemsida.

Ytterligare en halv miljard kr till kulturen (18 december 2020)
Länk till pressmeddelande på regeringens hemsida.

Bild: Ebbamåla Bruk. Foto: Lovisa Almborg

Beslut Krisstöd till särskilda behov i kulturlivet (11 december 2020)
Kulturrådet har beslutat och redovisat vilka som beviljas krisstöd för särskilt behov. 28 medlemsmuseer/organisationer har beviljats bidrag om totalt 3 601 600 kronor. Grattis och bra jobbat! Kulturrådet har fått 2 215 ansökningar på totalt drygt 1,5 miljarder kronor och har 444 miljoner kronor att fördela till detta krisstöd. Man har prioriterat att ge stöd till så många ansökningar som möjligt och har därför beslutat ett lägre bidragsbelopp än det ansökta beloppet till huvuddelen av de beviljade ansökningarna.

Läs mer på Kulturrådets hemsida – länk.
Lista medlemsmuseer som beviljats bidrag Krisstöd till särskilda behov i kulturlivet.

Krisstöd till särskilda behov i kulturlivet, sökt belopp 0–90 000 kr
Krisstöd till särskilda behov i kulturlivet, sökt belopp 90 000–200 000 kr
Krisstöd till särskilda behov i kulturlivet, sökt belopp 200 000-400 000 kr
Krisstöd till särskilda behov i kulturlivet, sökt belopp 400 000-1 000 000 kr
Krisstöd till särskilda behov i kulturlivet, sökt belopp över 1 000 000 kr

Stöd till kulturen – Andra fördelningen (3 dec. 2020)(Reviderad 8 dec. 2020)
Kulturrådet har beslutat om andra fördelningen av krisstödet för inställda och uppskjutna evenemang.  22 av ArbetSams medlemsmuseer finns med bland de som beviljats bidrag. De har beviljats bidrag på sammanlagt 2 491 500 kr. Bra jobbat! Totalt 27 medlemsmuseer sökte det här stödet. Inom kort kommer Kulturrådet presentera vilka som beviljats bidrag för särskilt behov inom kulturlivet. På Kulturrådets hemsida finns mer information om bidraget och fördelningen.

Länk till Kulturrådets hemsida.
Lista medlemsmuseer som beviljats bidrag för kulturevenemang som ställts in eller skjutits upp med anledning av spridningen covid-19
Bidrag för kulturevenemang som har ställts in eller skjutits upp med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19, ansökan 80 000–200 000 kr.pdf

Bidrag för kulturevenemang som har ställts in eller skjutits upp med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19, ansökan 200 000–500 000 kr.pdf

Bidrag för kulturevenemang som har ställts in eller skjutits upp med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19, ansökan 500 000 kr.

Miljonsatsning på fysiska mötesplatser
Föreningar, organisationer och stiftelser med allmänna samlingslokaler får dela på 145 extra statliga miljoner i år och nästa år för att mildra pandemins ekonomiska konsekvenser.
Läs mer här, länk till Boverket.


Webbinarium 2020-10-19: Webbinarium: Krisstöd inställda och uppskjutna evenemang

Ansökan krisstöd till kulturen (20 oktober 2020)
Kulturrådet fördelar 881 miljoner kronor ur regeringens nya krisstöd till kulturen. Stödet är uppdelat i två bidrag.
Första utlysningen – Krisstöd till inställda eller uppskjutna evenemang: utställningar, föreläsningar och liknande evenemang
Andra utlysningen – Krisstöd till särskilda behov i kulturlivet: Bildkonst, museer, litteratur med mera
Länk till Kulturrådets hemsida med mer info.
Information kring krisstödet från ArbetSam.

Info om krisstöd till kulturen (19 oktober 2020)
Kulturrådet bjuder in till webbinarium: Krisstöd inställda och uppskjutna evenemang
Datum: 19 oktober. Tid: 12.30-13.30. Plats: Teams
På webbinariet berättar de om stödet till inställda och uppskjutna evenemang. De går också igenom hur du fyller i blanketten. Det går även bra att titta på webbinariet i efterhand. Läs mer här.

Ansökan om krisstöd öppnar 15 oktober (2020 10 15)
ArbetSam har inte fått ta del av hur förordning bakom stödet ser ut så vi har inte information om stödet täcker bortfall av entréintäkter till exempel. All information som finns är den ni hittar på Kulturrådets hemsida. Se länk nedan. Vårt råd är att ni gör en ansökan och är deltar på något av de webbinarier som Kulturrådet erbjuder, se info här nedan.

Kulturrådet bjuder in till ett antal webbinarier även under denna stödomgång, där de berättar mer om stödet och du kan ställa frågor. Då går de även igenom hur man fyller i blanketten. I det första webbinariet den 19 oktober kl 12.30-13.30 berättar de mer om bidrag till inställda och uppskjutna evenemang. De skickar ut inbjudan till detta via mejlutskick. Anmäl dig till deras nyhetsbrev så att de får din mejladress. Anmäl dig till Kulturrådets nyhetsbrev här

Länk till Kulturrådets hemsida. Info om krisstöd och ansökningsblankett.

Ansökningsperioder kompensation för sommarens kulturevenemang:
15-27 oktober: utställningar, föreläsningar och liknande evenemang
15-28 oktober: scenkonstföreställningar
15-29 oktober: konserter

Ansökan stöd till kulturen 1,5 miljarder kr (2020 10 08)
I förra veckan meddelade regeringen att av de 1,5 miljarder som ska gå till kulturen, får Kulturrådet 881 miljoner kronor att fördela. Den första bidragsomgången går till kompensation för inställda och framskjutna evenemang, under perioden juni-september. Kulturrådets ansökan öppnar den 15 oktober med sista ansökningsdatum 27, 28 och 29 oktober beroende på konstområde. Läs mer här

Beslut om fördelningen av krisstödet på 1,5 miljarder till kulturen 2020 (2020 10 02)
Regeringen har fattat beslut om hur det krisstöd på 1,5 miljarder till svenskt kulturliv som tidigare aviserats ska fördelas. Fördelningen är gjord utifrån erfarenheten av de stöd som delades ut under våren och sommaren och med utgångspunkt i situationen för kulturlivet. Länk till pressmeddelande

Fördelning av bidrag till samlingslokaler för föreningslivet (2020 10 02)
Den extra ändringsbudget som regeringen presenterade i september innehåller 75 miljoner kronor till allmänna samlingslokaler. Det bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. Nu har regeringen fattat beslut om att medlen kommer fördelas som ett nytt organisationsbidrag via Boverket. Länk till pressmeddelande

1,5 miljarder kr extra till kulturen i år (9 september)
Regeringen föreslår följande satsningar för kulturen i extra ändringsbudget, höständringsbudget och budgetproposition 2021. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. Länk till pressmeddelande

150 miljoner till regionalt krisstöd (25 augusti)
Kulturrådets styrelse har den 25 augusti beslutat att regionerna i år får ett tillägg på elva procent av tidigare verksamhetsbidrag inom kultursamverkansmodellen. Syftet med det tillfälliga stödet är att mildra de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin för de regionala kulturverksamheterna. Det kan exempelvis handla om stödinsatser till konserthus, teatrar, museer, bibliotek och arkiv, det vill säga stödinsatser till de verksamheter som sedan tidigare erhåller statlig finansiering inom kultursamverkansmodellen. Läs mer här.

Förslag om 1,5 milj. kr till kulturen (21 augusti)
Regeringen föreslår ytterligare 1,5 miljarder kr till kulturen.
Nu hoppas vi på att förslag går igenom och att man sedan utformar förordning och ansökningsblanketter den här gången så att landets arbetslivsmuseer kan ta del av stödet. Länk till pressträff.

Branschsatsning – rädda företag inom besöksnäringen
Nu kan du söka stöd från Nationella regionalfondsprogrammet för att hjälpa krisdrabbade besöksnäringsföretag. Sista ansökningsdag är 31 augusti. Läs mer här.

Stöd från kommuner, regioner och deras bolag
Kommuner, regioner och deras bolag kan söka ersättning av staten när de, med anledning av coronaviruset, tillfälligt sänker den fasta hyran för hyresgäster i utsatta branscher.
Läs mer här.

Uppdrag fördelning av stödpaket om 150 milj. kr (30 juni)
150 miljoner i stöd till regionerna. Kulturrådet har fått i uppdrag av regeringen att fördela 150 miljoner kronor extra till regionerna. Pengarna ska stärka kulturverksamheter i hela landet och fördelas via kultursamverkansmodellen. Satsningen på 150 miljoner kronor till kultur i regionerna ska bidra till att stärka den kulturella infrastrukturen i hela landet under pandemin. Det handlar exempelvis om konserthus, teatrar, museer, bibliotek och arkiv och gäller verksamheter som sedan tidigare erhållit statlig finansiering inom kultursamverkansmodellen.

Omställningsstöd från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (22 juni)
Från och med 22 juni kan man söka omställningsstöd för verksamheter som har tappat mycket omsättning under mars och april 2020, på grund av corona. Stödet söks hos Skatteverket. Stödet kan sökas av exempelvis stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund (även om det i texter beskrivs som att det är riktat till företag). Samlad information om bidrag och stöd till aktörer inom civilsamhället, med anledning av coronaviruset, finns på här (länk till MUCFs sida gällande coronaviruset).

Stödpaket 150 milj. kr (12 juni 2020)
Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna föreslår en satsning på 150 miljoner kronor för att stärka kulturverksamheter i hela landet år 2020. Pengarna fördelas genom den så kallade kultursamverkansmodellen – en modell för samverkan och finansiering av kultur mellan stat, regioner och kommuner.

Stödpaket 500 milj. kr (27 april 2020)
Regeringen har fattat beslut om hur krispaketet på 500 miljoner kronor till kulturen ska fördelas och om villkoren för stödet, bland annat genom att besluta om en ny förordning om statligt stöd för kulturevenemang som har ställts in eller skjutits upp med anledning av covid-19. Statens kulturråd ska fördela huvuddelen av medlen, 370 miljoner kronor, till stora och små kulturverksamheter som förlorar intäkter till följd av evenemang som ställs in eller drabbas av merkostnader till följd av att evenemang har skjutits upp. Svenska Filminstitutet ska fördela 50 miljoner kronor till filmområdet, framför allt till biografer och filmfestivaler som drabbats ekonomiskt av den rådande situationen. Konstnärsnämnden ska fördela 70 miljoner kronor och Sveriges Författarfond 10 miljoner kronor till enskilda kulturskapare i form av stipendier.

Fördelning krisstöd (15 juni 2020)
Kulturrådet har beslutat om fördelning av krisstöd under 100 000 kr. Medlemsmuseer som själva eller genom sin förening beviljats bidrag är:
Eksjö museum
Frövifors Pappersbruksmuseum
Hagalunds Tvätterimuseum
Krylbo lokstall
Köping-Uttersbergs Järnvägs museiförening
Målilla Mekaniska Verkstad
Målilla Motormuseum & Hembygdsmuseum
Quarnstensgrufvans vänner
Råå museum för fiske och sjöfart
Skonaren Ingo
Svenskt Utmarksmuseum
Västerviks Museum & Hvalstad kvarn

Länk till alla beviljade bidrag inom stödpaketet till kulturen, första beslutet

Fördelning krisstöd (16 juni 2020)
Kulturrådet har beslutat om fördelning av krisstöd under 100 000 kr
Medlemsmuseer som själva eller genom sin förening beviljats bidrag är:
Aeroseum
DC-3:an Daisy (Flygande veteraner)
Hönsalottas Luffarmuseum
Lantbruksmuseet i Ljusfallshammar
Mårbacka minnesgård
Nässjö Järnvägsmuseum
Sliperiet Gylsboda
Carl Eldhs Ateljémuseum
Pythagoras industrimuseum
Skolsegelfartyget Ellen
Ölands museum Himmelsberga

Länk till alla beviljade bidrag inom stödpaketet till kulturen, andra beslutet

Fördelning krisstöd (24 juni)
Kulturrådet har fattat beslut om de ansökningar om krisstöd som krävde extra handläggningstid. Den här gången får 32 sökande dela på 50,2 miljoner kronor. Drygt 2 000 ansökningar har kommit in och runt 1 500 har fått stöd. ArbetSams medlemmar finns inte med i listan över beviljade bidrag.

Läs mer på www.kulturradet.se

 

RÅD OCH TIPS

Förbered ditt arbetslivsmuseum
Förbered lokaler med skyltar, handsprit etc. Så här gör Arbetets museum, länk.
Länk Folkhälsomyndighetens informationsmaterial
Länk till Association of Independent Museums hemsida med råd och tips.

Axplock av åtgärder bland museer
Handsprit utställt runt om i museet
Handskar till personalen
Utrop i högtalare
Begränsat antalet platser i kafé/restaurang
Stängt kafé/restaurang
Begränsat antalet besökare inne i museet
Endast öppet i utomhusmiljön
Inte ta emot folk ur riskgrupper
Skyltar runt om i museet; väggar, bord och golv
Plexiglas vid servicediskar
Kölappsystem för kontrollerat insläpp i lokaler
Promenadslinga åt ett håll

Det går bra att kontakta Utställningsverkstaden på Riksantikvarieämbetet för råd och tips kring utställningsmiljöer. Länk till kontaktuppgifter.

10 sätt att göra din museums webbplats COVID säker.
Hämtat från Museum Next.

Hjälp era besökare hjälpa er
Tipsa era följare på sociala medier att stötta sitt lokala arbetslivsmuseum och industrisamhällets kulturarv. Lägg upp ett inlägg med museets eller föreningens Swish-nummer där alla som vill kan stötta med en slant. Smart att göra i samband med en digital visning eller liknande.

Inspiration för stängda arbetslivsmuseer i coronatider
Vad gör arbetslivsmuseer som har stängt i Coronatider? Här nedan presenterar vi några exempel som inspiration.

 

 

 

Låt dig inspireras av Jädersbruks museum som sände ett föredrag digitalt föredrag  via YouTube.

Kulturparken Småland, där medlemsmuseum Kronobergs lantbruksmuseum finns, har man gjort: ”Någon minut om” – digitala minutkorta guider. Satsningen består av minutkorta filmer där tittaren får en guidad visning av olika spännande föremål och konstverk som finns runt om på Smålands museum och Sveriges Glasmuseum.

ArbetSam fick tips från Tumba Bruksmuseum om att de kommer anordna ”Kaffepausvisning för seniorer” torsdagar kl. 11. Där gör de nedslag i Tumba bruks historia. Hur var det att leva och arbeta på Sveriges sedelpappersbruk? Genom att klicka på en länk i inbjudan kommer deltagarna direkt med i visningen. Det som behövs är en smartphone eller dator. För att delta anmäler man sig genom att mejla info@tumbabruksmuseum.se. Det är kostnadsfritt att vara med!

De lägger även upp stories på Facebook och Instagram med små korta visningar om brukets historia och löpande inlägg om allt som händer bakom kulisserna nu när museet är stängt samt historiska tillbakablickar via fotografier. Och så kan de skräddarsy visningar som hålls via Microsoft Teams för äldreboenden och SFI klasser.

ArbetSam ser också en ökad aktivitet på arbetslivsmuseernas sociala konton . På Instagram såg vi att till exempel K A Almgren sidenväveri & museum livestreamar när varpning pågår. Snus- och Tändsticksmuseum utforskar nya digitala marker och filmar när de svarar på frågor om museets föremål som de ber besökare skicka in via Instagram.
Sala Silvergruva kör livestreamad gruvvisning som de kommer lägga upp på Facebook. Där kommer de ta med tittaren ner på 155 meters djup och prata gruva. “… inte vilken gruva som helst: Riksens förnämsta Clenodium – om Karl IX själv får välja!”.

Våga testa, inget behöver vara professionellt filmat, snarare tvärtom skapar det avslappnade och personliga en annan närhet till publiken precis som under guidade visningar i verkligheten. Bild: Montage ArbetSam

Engagera besökare på distans
Vad  som ett museum bör erbjuda sina publik är något som stämmer överens med och tar museet mot sina egna mål. Därför passar olika lösningar för olika museer. Våga testa. Vilka historier kan du och dina medarbetare tillräckligt bra för att de skulle kunna berätta det utan mycket repetition framför en mobilkamera eller mikrofon? Finns det något utställningsinnehåll som redan innehåller berättande text? Har museet några publikationer eller tidigare utställningstexter och utbildningsmaterial som skulle bli färdiga manus? Många familjer är hemma med rastlösa barn, finns det något ni kan hitta på för att rikta er till den målgruppen?

1: Digitala visningar
Filma visningar med olika teman och lägg upp på en plattform som till exempel Youtube och dela med era besökare. Du behöver endast en mobilkamera och internetuppkoppling.

Inspiration Moderna museets soffvisningar.
Det finns också en del roliga exempel, humorn sviker inte i svåra tider, på sociala medier delas klipp där till exempel pingviner får gå runt och kolla på de andra djuren.

2: Starta en podcast
Podcasting är ett så bra sätt för museer för att utöka det fysiska utrymmet och möjliggör närmare utbyte mellan museet och enskilda lyssnare. Vid denna osäkra tidpunkt blir det ännu mer värdefullt med förmågan att nå målgrupper på det sättet. Välj det som kräver minimal planering och redigering men som också är en intressant berättelse, kanske läsa högt ur en dagbok från samlingarna? Tänk ut ett koncept, vad är unikt, ett intresseväckande namn, välj att göra korta avsnitt. Här finns bra text om att komma igång med en podcast (på engelska). Och här är en guide på svenska.

3: Använd sociala medier
Dela en bild och berättelse om dagen eller i veckan. Inspireras av Sörmlands museums instagram.


Läs mer här om hur museer kan nå sin publik och uppnå sina mål i coronatider


Många museer har redan sen tidigare digitala utställningar. Inspiration:

 • Stockholms läns museum gör digitala utställningar. Den senaste som heter Platsen utanför lanserades i februari. Upplev här
 • Kvinnohistoria hemifrån med Kvinnohistoriska sällskapet
 • Nu går det att besöka Etnografiska via Google Arts & Culture. Se här
 • Jönköpings läns museum har hela utställningen 100 år av glömska digitalt på youtube-kanalen.
 • Digitala tittskåp på Sveriges riksdags webbplats för demokratijubileet med dramatiserade berättelser, filmer och bilder från kampen för allmän och lika rösträtt, folkrörelserna samt om de fem första kvinnorna som kom in i riksdagen 1922.
 • Uppsala kommuns Kulturella spår är användbara för allmänheten och skolan för den som vill göra en stadsvandring i Uppsala med hjälp av digitala resurser.

Här hittar du Sveriges museers samlade inlägg med anledning av coronapandemin.

SKRIVELSER M.M.

17 juni 2020:
Stöd till arbetslivsmuseer pga covid-19
Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna föreslår en satsning på 150 miljoner kronor för att stärka kulturverksamheter i hela landet år 2020.  ArbetSam och Arbetets museum har skickat en gemensam skrivelse för att belysa behov av stöd till arbetslivsmuseer på grund av coronapandemin. Arbetslivsmuseerna som ofta drivs ideellt och vars enda stora intäkt är entréavgifter, drabbas hårt av coronapandemin. Arbetslivsmuseerna är en viktig aktör, inte minst på mindre orter och på landsbygden. De ger underlag till företagande och inkomster för butiker, restauranger och boendeanläggningar. Bild: Thorslundskagge och Ekliggarnas sal
Länk till skrivelse
Bilaga: Lista arbetslivsmuseer

13 maj 2020:
Kulturdepartementet angående fartygsstöd
Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM) har meddelat att fartygsstöd 2020 uteblir. Fartygsstöd finansieras av eventuellt överskott från Vasamuseet. På grund av coronapandemin har årets överskott uteblivit och därför kan inget fartygsstöd betalas ut under 2020. Statens maritima och transporthistoriska museer meddelar att de är väl medvetna om de olyckliga konsekvenser som detta medför för alla som har sökt stöd för att göra viktiga åtgärder för det flytande kulturarvet. Arbetets museum och ArbetSam har skickat en skrivelse till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind där vi framför att vi skulle vilja se att bidrag till bevarande och brukande av historiskt värdefulla fartyg enligt förordningen (2011:1565) om statsbidrag till kostnader för vård av kulturhistoriskt värdefulla fartyg inte baserades på ett ackumulerat överskott utan anslås i budgeten och regleringsbrevet för myndigheten, SMTM. Bild: Galeasen T/S Helene.
Länk till skrivelse.

8 maj 2020:
Skrivelse – Kulturdepartmentet ang. stöd till kulturenAlbinsson & Sjöbergs Bilmuseum
ArbetSam har skickat en skrivelse till Kulturdepartementet med förslag på tillägg i förordningen gällande stöd till kulturen pga coronapandemin. Stödet är givetvis mycket välkommet då behoven ju är enorma! Vi har dock uppmärksammat att våra medlemmar har väldigt svårt att ta del av stödet då den inte inkluderar stöd för inkomstbortfall från entréintäkter. Entréintäkter är ofta den enda intäkt som våra medlemmar har. Stödet gäller enbart vid enskilda evenemang och inte ordinarie verksamhet.
Vi har också uppmärksammat att förordningen gäller professionella. Våra medlemmar är verkligen experter inom sitt område men de har inte alltid högskoleutbildning. Våra medlemmar kan sköta ångpannor, remdriftsdrivna maskiner, laga flygplan, lok och tryckerimaskiner etcetera, etcetera men de räknas inte in som professionella utövare. Verksamheten är dessutom ofta ideell.
Det är vår förhoppning att man kan göra ett tillägg i nuvarande förordning och att vi kan se fram emot ytterligare ett stödpaket till kulturen som våra medlemmar också kan ta del av. Bild: Albinsson & Sjöberg bilmuseum
Länk till skrivelse
Länk till Förordning om statligt stöd för kulturevenemang som har ställts in eller skjutits upp med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19

28 april 2020:
Sveriges kommuner och regioner
ArbetSam har tillsammans med Arbetets museum skickat en skrivelse till landets alla regioner och kommuner med anledning av coronapandemins effekter på arbetslivsmuseer. Arbetslivsmuseerna drivs oftast ideellt och står utan statliga bidrag. Stödpaketet till kulturen som presenterades 24 april tyder inte på att civilsamhället prioriteras eller inkluderas i stödåtgärderna. Det är nu av yttersta vikt att landets regioner och kommuner tar med arbetslivsmuseerna i sina stödåtgärder. Arbetslivsmuseerna är oerhört viktiga för besöksnäringen. Bild: Kyrkeby bränneri
Länk till skrivelse
Medföljande bilagor till skrivelse:
Exempel från arbetslivsmuseer
Lista arbetslivsmuseer i Sverige
Artikel Ängelholms flygmuseum

7 april 2020:
Skrivelse till Kultur- och demokratiministern
ArbetSam och Arbetets museum har tillsammans skickat en skrivelse till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind där vi uppmärksammar coronapandemins konsekvenser för landets arbetslivsmuseer. Utgångspunkt för skrivelsen är en enkätundersökning till alla arbetslivsmuseer som gjorts mellan 23 mars och 3 april i år där vi ställde fyra frågor om hur coronapandemin påverkar deras arbetslivsmuseum.  Vi fick in 278 svar och den samlade bilden är att det råder stor kris och oro bland arbetslivsmuseerna. Skrivelsen har skickats för kännedom till Riksantikvarieämbetet, Statens kulturråd och till Kulturutskottet.
Länk till skrivelse.

23 mars 2020:
Enkät till alla arbetslivsmuseer: Hur påverkar coronapandemin ditt arbetslivsmuseum?
En gemensamt utskick tillsammans med Arbetets museum. Det inkom 278 svar varav 276 var medlemsmuseer i ArbetSam.