Dags att söka Fartygsstöd

Nu är det ansökningsperiod för Sjöhistoriska museets årliga bidrag till er som har gamla f.d. yrkesfartyg. Fartygsstödet kan sökas av ägare till f. d. yrkesfartyg som blivit k-märkta av Sjöhistoriska museet eller som står inför möjligheten att kunna k-märkas.

Stödet är viktigt för att stötta bevarandet av historiskt värdefulla yrkesfartyg och ska stimulera till insatser som gör att fartygen bevaras med en kulturhistorisk inriktning. Det kan röra sig om reparationer, renoveringar eller att återställa fartygets utseende som det hade större delen av tiden i yrkesfart. Bidraget utgör normalt bara en mindre del av den totala kostnaden. Totalt delas en miljon kronor ut varje år, fördelat på en rad olika fartyg.  Läs mer på Sjöhistoriska museets hemsida. 

Ansökningsperioden sträcker sig fram till den 15 mars 2020.

Länk till ansökningsblankett.

Skicka in din/er ansökan till:
Statens maritima och transporthistoriska museer
Box 27131
102 52 Stockholm

Den statliga förordning som reglerar fartygsstödet kan läsas här:
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20111565-om-statsbidrag-till_sfs-2011-1565


Bild: t/s Kvartsita. Foto: Wiggo Lander