Kategoriarkiv: Yttrande

VhNs yttrande gällande Rönne å

Vattenhistoriskt Nätverk (VhN) har skrivit ett yttrande på remiss bakgrundsbeskrivningen av Rönne å. VhN anser att statusklassningen KMV (Kraftigt modifierat vatten) ska nyttjas fullt ut gäller alla vattendistrikt enligt 4 kap. 3 § vattenförvaltningsförordningen.  VhN saknar en fördjupad redovisning vad de utpekade miljöerna har för sociala värden. VhN efterlyser en sammanvägd analys för varje miljö och inte en förlegad stuprörsmetod. Läs yttrandet i sin helhet via länken nedan.
Läs mer om Vattenhistoriskt Nätverk här.

Remiss bakgrungdsbeskrivning Rönne å
VhNs yttrande på Remiss bakgrundsbeskrivning Rönne å

Rönne å. Foto: CC Mywoodd

Yttrande Ändringar i begränsningsförordningen

ArbetSam har lämnat in ett yttrande på Promemoria Ändringar i begränsningsförordningen. Socialdepartementet föreslår att förordningen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 ändras. Nya begränsningar tillkommer för sådant som nu inte omfattas. Museer och konsthallar ska omfattas av liknande krav som gäller för platser för fritidsverksamhet. ArbetSam välkomnar förslaget i promemorian.

Promemoria Ändringar i begränsningsförordningen
Remissinstanser Promemoria Ändringar i begränsningsförordningen
ArbetSams yttrande Promemoria Ändringar i begränsningsförordningen

Yttrande Reduktionsplikt för bensin och diesel – kontrollstation

Transporthistoriskt Nätverk har skrivit ett yttrande avseende promemorian Reduktionsplikt för bensin och diesel – kontrollstation (I2020/03425).
ThN önskar avseende promemorians förslag framhålla att det för historiska transportmedel handlar om vilka bränslen som kan användas utan att motorer (och motsvarande) i historiska transportmedel kan skadas av bränslen som uppfyller dagens och framtida miljökrav.

Promemoria Reduktionsplikt för bensin och diesel – kontrollstation (I2020/03425)
ThNs yttrande avs. Promemoria Reduktionsplikt för bensin och diesel – kontrollstation (I2020/03425)

Svedinos Bil-och Flygmuseum. Foto: Lovisa Almborg

Yttrande ang. svavelhaltigt marint bränsle ombord på fartyg

Transporthistoriskt Nätverk (ThN) har skrivit ett gemensamt yttrande på remissen av promemorian Förbud mot att medföra visst svavelhaltigt marint bränsle ombord på fartyg. ThN önskar avseende promemorians ändringsförslag framhålla att det för historiska transportmedel inte bara kan handla om vilka bränslen som kan användas vid skada utan också att motorer (och motsvarande) i historiska transportmedel kan skadas av bränslen som uppfyller dagens och framtida miljökrav. Om rörligt kulturarv fort-satt ska kunna visas rörligt, och särskilt då i originalutförande, krävs undantag så att bränslen anpassade till dessa transportmedel kan användas.

Promemoria Förbud mot att medföra visst svavelhaltigt marint bränsle ombord på fartyg
Yttrande Förbud mot att medföra visst svavelhaltigt marint bränsle ombord på fartyg

Bild: Ångfartyget Mariefred. Foto: Lars Berglöf

Yttrande gällande föreskrifter om kulturhistoriskt intressanta luftfartyg

Transporthistoriskt Nätverk har skickat ett gemensamt yttrande på Transportstyrelsens remiss gällande föreskrifter om kulturhistoriskt intressanta. Flera organisationer inom nätverket har därutöver även skickat in egna yttranden. Transporthistoriskt Nätverk ser synnerligen positivt på Transportstyrelsens förslag till föreskrifter. Dessa föreskrifter är i linje med det som Riksantikvarieämbetet föreslår i sin rapport Det rörliga kulturarvet (KU2017/00942/KL).

Remiss Transportstyrelsens föreskrifter om kulturhistoriskt intressanta luftfartyg
Yttrande Transportstyrelsens föreskrifter om kulturhistoriskt intressanta luftfartyg
Rapport Det rörliga kulturarvet (KU2017/00942/KL)
Läs mer om Transporthistoriskt Nätverk här

Äldre flygplansmotor, Flygvapenmuseum. Foto: Torsten Nilsson.Äldre flygplansmotor, Flygvapenmuseum. Foto: Torsten Nilsson.

Yttrande remiss Vägledning samverkan

ArbetSam har tillsammans med Arbetets museum skrivit ett gemensamt yttrande på Havs- och vattenmyndighetens remiss Vägledning samverkan. I yttrandet framförs synpunkter på 34 områden bland annat framhålls att de ideellt arbetande medlemmarna på arbetslivsmuseerna vid våra vattendrag inte har de ekonomiska resurserna att bekosta undersökningar etc.

Remiss Vägledning samverkan
Yttrande gemensamt Arbetets museum och ArbetSam
Följebrev yttrande Vägledning samverkan
Bilaga yttrande Vägledning samverkan


Bild: Storbrohyttan. Foto: Lovisa Almborg

ArbetSams yttrande En utvecklad vattenförvaltning

ArbetSam har lämnat in ett yttrande på remissen En utvecklad vattenförvaltning SOU 2019:66. Utredningen har haft i uppdrag att utreda och utvärdera ansvarsfördelningen,
beslutanderätten och organiseringen av myndigheterna inom vattenförvaltningen och att lämna förslag på hur organisationen bör vara utformad för att underlätta en effektiv, samordnad, förankrad och ändamålsenlig förvaltning.

Länk till remiss En utvecklad vattenförvaltning.
Länk till ArbetSams yttrande på En utvecklad vattenförvaltning.

Hylténs industrimuseum. Foto: ArbetSam

 

 

 

 

Häfla hammarsmedja. Foto: ArbetSam

Yttrande på förslag till ändring Transportstyrelsens avgifter

ArbetSam har skickat in ett yttrande på remiss Förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter. I yttrandet välkomnar ArbetSam att Transportstyrelsen tar ett omtag. ArbetSam uppmärksammar Transportstyrelsen på att det rörliga kulturarvet oftast drivs på ideell basis och att de ofta drabbas hårt av avgifter som är satta utifrån vinstdrivande företag. ArbetSam uppmärksammar även Transportstyrelsen om att Kulturdepartementet nu arbetar med att ta fram ett lagförslag utifrån Riksantikvarieämbetets rapport Det rörliga kulturarvet (KU2017/00942/KL) gällande ökat skydd för det rörliga kulturarvet.

ArbetSams yttrande på Förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter.

Remiss Förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter.