Kategoriarkiv: Vattenhistoriskt Nätverk

VhNs yttrande gällande Rönne å

Vattenhistoriskt Nätverk (VhN) har skrivit ett yttrande på remiss bakgrundsbeskrivningen av Rönne å. VhN anser att statusklassningen KMV (Kraftigt modifierat vatten) ska nyttjas fullt ut gäller alla vattendistrikt enligt 4 kap. 3 § vattenförvaltningsförordningen.  VhN saknar en fördjupad redovisning vad de utpekade miljöerna har för sociala värden. VhN efterlyser en sammanvägd analys för varje miljö och inte en förlegad stuprörsmetod. Läs yttrandet i sin helhet via länken nedan.
Läs mer om Vattenhistoriskt Nätverk här.

Remiss bakgrungdsbeskrivning Rönne å
VhNs yttrande på Remiss bakgrundsbeskrivning Rönne å

Rönne å. Foto: CC Mywoodd

Goda exempel på bra genomförda vattenprojekt eftersöks

Goda exempel på bra lösningar i redan genomförda vattenprojekt där både natur- och kulturmiljöintressena har samverkat för att uppnå bästa möjliga resultat, eftersöks. Planen är att göra en fördjupad dokumentation av ett antal miljöer. Projektet ska utmynna i en rapport och exempelsamling som belyser de goda exemplen och de olika processerna som ligger bakom arbetet. Projektet förväntas ge ett underlag till en handbok samt inspirera och bidra till att motverka polarisering i hanteringen av vattenanknutna natur- och kulturmiljöer. Projektet är ett Forsknings- och Utvecklingsprojekt med medel från Riksantikvarieämbetet. Det utförs i samverkan mellan Förvaltningen för kulturutveckling i Västra Götalandsregionen (VGR), Institutionen för Kulturvård vid Göteborgs universitet samt Vattenhistoriskt Nätverk via Arbetets museum.

Har ni tips på goda exempel i ert område så hör av er till:
Hans Hellman, antikvarie
Kulturmiljö, VGR
Telefon: 010-441 43 66
Mobil: 0706-94 14 75
Epost: hans.hellman@vgregion.se

Mattias Lindholm, naturvårdsbiolog
Göteborgs naturhistoriska museum, VGR
Telefon: 010-441 42 46
Mobil: 0722-05 63 74
Epost: mattias.lindholm@vgregion.se

Åtgärder vid natur- och kulturmiljöer i sjöar och vattendrag – informationsblad

Bild: Forsviks Bruk Foto: Hans Hellman

Projekt om kulturmiljöer vid vatten beviljas FoU-anslag

Utmärkt att två projekt som berör kulturmiljöer vid vatten har beviljats bidrag:
Norrlands vattenanknutna kulturmiljöer och projektet Natur- och kulturmiljöer vid vatten – samverkan för framgång. ArbetSam ingår i Vattenhistoriskt Nätverk (VhN). Nätverket samlar nationella organisationer som berörs av den svenska vattenförvaltningen i syfte att synliggöra och påvisa värdefullt kulturarv i dessa miljöer. VhN samverkar angående det regelverk och beslut som påverkar förutsättningarna för kulturarvet som berörs av den svenska tillämpningen av EU:s vattendirektiv, att kulturmiljö vägs på samma vis och på likvärdig grund som naturmiljö och övriga intressen. Nätverket önskar få konstruktiva lösningar till gagn för både kultur- och naturmiljö vid vatten.

Beslut fördelning av medel för 2021 FoU-anslag

Om FoU-anslaget (hämtat från Riksantikvarieämbetet)
Fördelningen av FoU-anslag för 2021 utgår dels från utlysningen för kulturarv och kulturmiljö och dels från utlysningen för centrala museer.
Riksantikvarieämbetets FoU-program 2017–2021 för kulturarv och kulturmiljö samt de särskilda prioriteringar som uttalats i anslagsutlysningen inför 2021 ligger till
grund för fördelningen.

Riksantikvarieämbetets anslag 1:4 Forskning och utvecklingsinsatser inom kulturområdet till forskning och utveckling inom områdena kulturarv och kulturmiljö
respektive centrala museer uppgår till 20,5 miljoner kronor om året. Riksantikvarieämbetet och Vetenskapsrådet samfinansierar tre projekt inom den
europeiska utlysningen Digital Heritage inom samarbetet Joint Programming Initiative on Cultural Heritage and Global Change (JPI CH). Riksantikvarieämbetet
bidrar under tre år med tre miljoner kronor och Vetenskapsrådet med sex miljoner kronor till det svenska deltagandet i tre internationella projekt. 2021 finansieras de
två JPI CH projekten helt med Vetenskapsråds pengar.
Riksantikvarieämbetet beslutar att fördela totalt 20 083 329 kronor till totalt 29 projekt. Under förutsättning att regleringsbrevet för 2021 innehåller erforderligt anslag för FoU-insatser, fördelas anslag för 2021 till projekt enligt nedanstående tabeller.
Totalt kom anspråk från 43 projekt om totalt 28 097 485 kr, varav 17 projekt var fortsättningsprojekt med ett anspråk på 13 698 841 kronor.

Bild: Storbrohyttan. Foto: Lovisa Almborg