Kategoriarkiv: Skrivelser

Arbetets museums yttrande Långsiktigt stöd till civilsamhället

Promemorian Långsiktigt stöd till det civila samhället innehåller ett antal bedömningar som syftar till att statliga bidrag till det civila samhällets organisationer ska bli mer långsiktiga, förutsägbara och enhetliga. Den viktigaste bedömningen i promemorian är att huvudinriktningen i Regeringskansliets hantering av bidrag till det civila samhället bör vara att berört departement äskar ett minst tvåårigt beställningsbemyndigande för berörda anslag.

Länk till Arbetets museums yttrande Långsiktigt stöd till civilsamhället.
Länk till ArbetSams yttrande Långsiktigt stöd till det civila samhället.
Länk till promemoria Långsiktigt stöd till det civila samhället.

 

ArbetSam yttrande Långsiktigt stöd till det civila samhället

Promemorian Långsiktigt stöd till det civila samhället innehåller ett antal bedömningar som syftar till att statliga bidrag till det civila samhällets organisationer ska bli mer långsiktiga, förutsägbara och enhetliga. Den viktigaste bedömningen i promemorian är att huvudinriktningen i Regeringskansliets hantering av bidrag till det civila samhället bör vara att berört departement äskar ett minst tvåårigt beställningsbemyndigande för berörda anslag.

Länk till ArbetSams yttrande Långsiktigt stöd till det civila samhället.
Länk till promemoria Långsiktigt stöd till det civila samhället.

ArbetSams yttrande promemoria bygg-, rivnings- och marklov

I promemoria Verkställbarhet av beslut om bygglov, rivningslov och marklov föreslås en ändring i plan- och bygglagen (2010:900), förkortad PBL, som syftar till att reglera verkställbarhet av beslut om lov. ArbetSam är en remissinstanserna och har skrivit ett yttrande. ArbetSam anser att ändringen ökar risken för att kulturmiljöer går förlorade.
Länk till promemoria Verkställbarhet av beslut om bygglov, rivningslov och marklov
Länk till ArbetSams yttrande

Arbetets museum stöder skrivelse till Skara kommun

Arbetets museum stöder Västarvets skrivelse till Skara kommun angående planprogram för stationsområdet, Skara stad. Skara stad har bostadsplaner vilket påverkar stationsområdet som haft och har, stor betydelse för stadens utveckling. Skara stads planer kan tvinga Skara-Lundsbrunns Järnvägar att flytta sin verksamhet i framtiden. Nu tar Västarvet på regionen dem i försvar och framhåller det viktiga kulturarv som järnvägen är. ArbetSam har också ställt sig bakom skrivelsen.
Länk till Västarvets skrivelse
Länk till Arbetets museums skrivelse
Länk till ArbetSam stöd till skrivelse
Länk till artikel i Skaraborgs länstidning

Skara-Lundsbrunns Järnvägar

ArbetSam stöder Västarvets skrivelse till Skara kommun

Angående planprogram för stationsområdet, Skara stad – Skara stad har bostadsplaner som påverkar stationsområdet som haft och har, stor betydelse för stadens utveckling. Skara stads planer kan tvinga Skara Lundsbrunns järnvägar att flytta sin verksamhet i framtiden. Nu tar Västarvet på regionen dem i försvar och framhåller det viktiga kulturarv som järnvägen är. ArbetSam ställer sig bakom skrivelsen.
Länk till Västarvets skrivelse
Länk till ArbetSam stöd till skrivelse
Länk till artikel i Skaraborgs länstidning

 

 

 

 

 

 

Skara-Lundsbrunns Järnvägar