Kategoriarkiv: Skrivelse

Skrivelse till utredning Återstart till kulturen

ArbetSam har tillsammans med Länsmuseernas samarbetsråd och Sveriges museer skickat en skrivelse till utredningen Återstart till kulturen – återhämtning och utveckling efter coronapandemin. Skrivelsen gäller Skapande skola och museer. Skapande skola är ett bra sätt att tillgängliggöra kulturarv, få till samarbeten mellan kommuner, skolor, kulturutövare och kulturinstitutioner som till exempel museer. Dock är det så att ett stort antal av landets museer exkluderats.

Länk till skrivelse

Foto: Tändsticksmuseet

Yttrande gällande vattenanknutna natur- och kulturmiljöer

ArbetSam och Arbetets museum har tillsammans skrivit ett yttrande på Havs- och vattenmyndighetens remiss Nationell strategi för skydd av vattenanknutna natur- och kulturmiljöer. Vi anser att förslaget i grunden anses relevant och att ambitionsnivån ser ut att ha höjts. Vi anser att det är positivt att det görs en översyn av sjö- och vattenanknutna miljöer med höga nationella natur- och kulturmiljövärden. Det kan konstateras att redan idag finns det för små medel till att förvalta våra kulturmiljöer. En utmaning för våra kulturmiljöer idag är att de redan är hårt ansatta av inte bara nya förutsättningar för våra vattendrag utan även av i många fall redan pågående förfall och stort underhållsbehov. För att nå målet 2030 måste det totalt sett skjutas till mer medel till våra kulturmiljöer.

ArbetSam och Arbetets museums yttrande på remiss Nationell strategi för skydd av vattenanknutna natur- och kulturmiljöer.

Remiss gällande Nationell strategi för skydd av vattenanknutna natur- och kulturmiljöer
(Länk till remiss och info på Havs- och vattenmyndighetens hemsida)

Bruzaholms Bruksmuseum. Foto: Lovisa Almborg

Skrivelse – Arbetsmiljöverket certifiering eldare

Från den 1 december 2020 är det ett krav enligt Arbetsmiljöverket att operatörer av ångpannor/trycksatta anordningar ska ha genomgått en examinerande utbildning för att få handskas med ångpannor. Bland annat berörs landbaserade, stationära pannor samt lokomobiler av detta krav. 7 maj 2020 genomförde Arbetets museum och ArbetSam ett webbinarium med över 70 deltagare från hela Sverige. Under seminariet bildades en arbetsgrupp som nu haft 2-3 möten. Arbetsgruppen har diskuterat utkast till dispensansökan samt hur man skulle kunna lösa tradering av kunskap och certifiering av denna för historiska pannor. Arbetsmiljöverket har i ett  förtydligande meddelat att en gemensam dispensansökan inte kan göras utan varje förening för sig måste söka dispens.
Arbetets museum och ArbetSam har nu skickat en generell skrivelse till Arbetsmiljöverket för att påvisa det gemensamma grundproblemet att modern lagstiftning ännu en gång kommer i konflikt med bevarandet av kulturarv.

Arbetsgruppen har tagit fram ett utkast till dispensansökan som arbetsgruppen jobbar vidare med för att sedan kunna användas som modell för fler som behöver söka dispens. Vi hoppas att så snart som möjligt under hösten kunna ge er mer information om hur det går och hur ni kan göra er dispensansökan.

Vi fortsätter även diskussionen om på vilka sätt vi kan göra kunskapsöverföring för historiska ångpannor och hur och av vem denna ska kunna valideras och certifieras.

Länk till skrivelse till Arbetsmiljöverket

Anteckningar från webbinarium med de frågor som lyftes och besvarades
Program och talare


Bild: Kyrkeby bränneri. Foto: ArbetSam

Yttrande – Vattenhistoriskt Nätverk angående Järle

VhN har begärt och fått möjlighet att yttra sig till Mark- och miljödomstolen i Nacka angående Järle, Nora kommun. Järle ägs av Naturvårdsverket och är riksintresseområde för natur- och kulturmiljövården, fornminnesområde, naturreservat och Natura 2000-område. Naturvårdsverket har i domstolen begärt tillstånd för att riva dammen för att skapa fiskväg.

Yttrande i Mål M 1785–20 om Naturvårdsverkets ansökan om tillstånd till utrivning av vattenanläggning i Järle kvarn, Nora kommun.

Järle damm och kvarn sedd från uppströms Vårkväll
Bild: Järle kvarn och damm. Foto: Petrus petrus Petrus Wiki Commons

Skrivelse – Stöd till arbetslivsmuseer pga covid-19

Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna föreslår en satsning på 150 miljoner kronor för att stärka kulturverksamheter i hela landet år 2020.  ArbetSam och Arbetets museum har skickat en gemensam skrivelse för att belysa behov av stöd till arbetslivsmuseer på grund av coronapandemin. Arbetslivsmuseerna som ofta drivs ideellt och vars enda stora intäkt är entréavgifter, drabbas hårt av coronapandemin. Arbetslivsmuseerna är en viktig aktör, inte minst på mindre orter och på landsbygden. De ger underlag till företagande och inkomster för butiker, restauranger och boendeanläggningar.

Länk till skrivelse
Bilaga: Lista arbetslivsmuseer
Regeringens pressmeddelande om 150 milj kr till kultur i hela landet


Bild: Thorslundskagge och Ekliggarnas sal

 

ArbetSam stödjer RAÄs önskan om miljömålsuppföljning

Riksantikvarieämbetet har utifrån rapporten Kulturmiljö i miljömålssystemet sett att kulturmiljöarbetet har svårt att ta plats i miljömålssystemet och uppföljningen synliggör inte kulturmiljöns roll i miljöarbetet. ArbetSam stödjer Riksantikvarieämbetets önskan om att fortsätta utreda hur miljömålsuppföljningen av kulturmiljöns tillstånd kan utvecklas.

Länk till RAÄs hemsida med information och rapport Kulturmiljö i miljömålssystemet.
Länk till ArbetSams skrivelse.

Elfstrands krukmakeri

Skrivelse Kulturdepartementet angående fartygsstöd

Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM) har meddelat att fartygsstöd 2020 uteblir. Fartygsstöd finansieras av eventuellt överskott från Vasamuseet. På grund av coronapandemin har årets överskott uteblivit och därför kan inget fartygsstöd betalas ut under 2020. Statens maritima och transporthistoriska museer meddelar att de är väl medvetna om de olyckliga konsekvenser som detta medför för alla som har sökt stöd för att göra viktiga åtgärder för det flytande kulturarvet. Arbetets museum och ArbetSam har skickat en skrivelse till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind där vi framför att vi skulle vilja se att bidrag till bevarande och brukande av historiskt värdefulla fartyg enligt förordningen (2011:1565) om statsbidrag till kostnader för vård av kulturhistoriskt värdefulla fartyg inte baserades på ett ackumulerat överskott utan anslås i budgeten och regleringsbrevet för myndigheten, SMTM.

Länk till skrivelse.

Galeasen T/S Helene

Skrivelse – Kulturdepartmentet ang. stöd till kulturen

ArbetSam har skickat en skrivelse till Kulturdepartementet med förslag på tillägg i förordningen gällande stöd till kulturen pga coronapandemin. Stödet är givetvis mycket välkommet då behoven ju är enorma! Vi har dock uppmärksammat att våra medlemmar har väldigt svårt att ta del av stödet då den inte inkluderar stöd för inkomstbortfall från entréintäkter. Entréintäkter är ofta den enda intäkt som våra medlemmar har. Stödet gäller enbart vid enskilda evenemang och inte ordinarie verksamhet.
Vi har också uppmärksammat att förordningen gäller professionella. Våra medlemmar är verkligen experter inom sitt område men de har inte alltid högskoleutbildning. Våra medlemmar kan sköta ångpannor, remdriftsdrivna maskiner, laga flygplan, lok och tryckerimaskiner etcetera, etcetera men de räknas inte in som professionella utövare. Verksamheten är dessutom ofta ideell.
Det är vår förhoppning att man kan göra ett tillägg i nuvarande förordning och att vi kan se fram emot ytterligare ett stödpaket till kulturen som våra medlemmar också kan ta del av.

Länk till skrivelse
Länk till Förordning om statligt stöd för kulturevenemang som har ställts in eller skjutits upp med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19

Albinsson & Sjöbergs Bilmuseum

Förlags AB Albinsson & Sjöberg bilmuseum.

Skrivelse till Sveriges kommuner och regioner

ArbetSam har tillsammans med Arbetets museum skickat en skrivelse till landets alla regioner och kommuner med anledning av coronapandemins effekter på arbetslivsmuseer. Arbetslivsmuseerna drivs oftast ideellt och står utan statliga bidrag. Stödpaketet till kulturen som presenterades 24 april tyder inte på att civilsamhället prioriteras eller inkluderas i stödåtgärderna. Det är nu av yttersta vikt att landets regioner och kommuner tar med arbetslivsmuseerna i sina stödåtgärder. Arbetslivsmuseerna är oerhört viktiga för besöksnäringen.

Länk till skrivelse.
Medföljande bilagor till skrivelse:
Exempel från arbetslivsmuseer
Lista arbetslivsmuseer i Sverige
Artikel Ängelholms flygmuseum

Skrivelse till Kultur- och demokratiministern

ArbetSam och Arbetets museum har tillsammans skickat en skrivelse till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind där vi uppmärksammar coronapandemins konsekvenser för landets arbetslivsmuseer. Utgångspunkt för skrivelsen är en enkätundersökning till alla arbetslivsmuseer som gjorts mellan 23 mars och 3 april i år där vi ställde fyra frågor om hur coronapandemin påverkar deras arbetslivsmuseum.  Vi fick in 276 svar och den samlade bilden är att det råder stor kris och oro bland arbetslivsmuseerna. Skrivelsen har skickats för kännedom till Riksantikvarieämbetet, Statens kulturråd och till Kulturutskottet.

Länk till skrivelse.