Kategoriarkiv: Bidrag

Fördelning RAÄs projektbidrag ideellt kulturarvsarbete 2020

Riksantikvarieämbetes fördelning av projektbidrag till ideellt kulturarvsbete 2020 är nu klar. Vid en snabb genomgång av fördelningslistan återfinns 54 medlemsmuseer som tillsammans ska genomföra projekt för 8 272 000 kr! Bra jobbat med alla ansökningar! Tack vare er bevaras, främjas och utvecklas industrisamhällets kulturarv så att vi alla kan ta del av det. Stort lycka till med era projekt!

Länk till lista beviljade bidrag.

Läs mer på Riksantikvarieämbetets hemsida.


Bild: K A Almgren sidenväveri & museum som ska genomföra ett projekt som heter Sidensjalen – kvinnor, industrihistoria och samtid.

 

Skrivelse Kulturdepartementet angående fartygsstöd

Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM) har meddelat att fartygsstöd 2020 uteblir. Fartygsstöd finansieras av eventuellt överskott från Vasamuseet. På grund av coronapandemin har årets överskott uteblivit och därför kan inget fartygsstöd betalas ut under 2020. Statens maritima och transporthistoriska museer meddelar att de är väl medvetna om de olyckliga konsekvenser som detta medför för alla som har sökt stöd för att göra viktiga åtgärder för det flytande kulturarvet. Arbetets museum och ArbetSam har skickat en skrivelse till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind där vi framför att vi skulle vilja se att bidrag till bevarande och brukande av historiskt värdefulla fartyg enligt förordningen (2011:1565) om statsbidrag till kostnader för vård av kulturhistoriskt värdefulla fartyg inte baserades på ett ackumulerat överskott utan anslås i budgeten och regleringsbrevet för myndigheten, SMTM.

Länk till skrivelse.

Galeasen T/S Helene

Fördelning 500 milj. kr stödpaket till kulturen

Regeringen har fattat beslut om hur krispaketet på 500 miljoner kronor till kulturen ska fördelas och om villkoren för stödet, bland annat genom att besluta om en ny förordning om statligt stöd för kulturevenemang som har ställts in eller skjutits upp med anledning av covid-19. Statens kulturråd ska fördela huvuddelen av medlen, 370 miljoner kronor, till stora och små kulturverksamheter som förlorar intäkter till följd av evenemang som ställs in eller drabbas av merkostnader till följd av att evenemang har skjutits upp. Svenska Filminstitutet ska fördela 50 miljoner kronor till filmområdet, framför allt till biografer och filmfestivaler som drabbats ekonomiskt av den rådande situationen. Konstnärsnämnden ska fördela 70 miljoner kronor och Sveriges Författarfond 10 miljoner kronor till enskilda kulturskapare i form av stipendier.

Länk till förordning.

Statens kulturråd bjuder in till webbinarium där de berättar om den del de ska fördela och du har även möjlighet att ställa frågor.
Datum för webbinarium 30 april. Tid: 14-14.50.  Länk till webbinarium.

Information hämtat från Regeringens hemsida:
Hur ansöker man om stödet?
Det finns tre olika typer av stöd beroende på verksamhet – stöd till enskilda kulturskapare och konstnärer, stöd till filmverksamhet samt stöd till övrig kulturverksamhet. Beroende på vilket typ av stöd som avses prövas stödet av olika bidragsgivande myndigheter.

Stöd till enskilda kulturskapare i form av stipendier prövas av Konstnärsnämnden, och Sveriges författarfond när det gäller litteratur- och ordområdet.
Läs mer om hur du ansöker om stödet hos Konstnärsnämnden.
Stöd till övrig kulturverksamhet prövas av Statens Kulturråd.
Läs mer om hur du ansöker om stödet hos Statens Kulturråd.

När delas pengarna ut?
Läs mer hos respektive bidragsgivande myndighet för vad som gäller de olika typerna av stöd. Länk till de olika myndigheterna finns ovan.
Särskild information om den del av stödet som fördelas av Statens kulturråd och Svenska Filminstitutet

Vem kan ansöka om stödet?
Stöd får lämnas till en arrangör av en konsert, scenkonstföreställning, biografföreställning, utställning, föreläsning eller ett annat liknande kulturevenemang i Sverige. Stöd får också lämnas till en konstnärligt verksam aktör som arbetat med eller skulle ha medverkat i evenemanget. Stöd får endast lämnas till juridiska personer och enskilda näringsidkare som är verksamma i Sverige och som bedriver eller arrangerar kulturverksamhet av professionell art. Stöd får inte lämnas till verksamheter som tilldelas medel direkt av regeringen, till exempel nationalscenerna och centrala myndighets- och stiftelsemuseer. Inte heller verksamheter som får verksamhetsbidrag genom kultursamverkansmodellen kan få stödet.

Vilka är förutsättningarna för att få stöd?
Som förutsättningar för att få stöd gäller att evenemanget har ställts in eller skjutits upp med anledning av situationen med det nya coronaviruset. Vidare krävs att evenemanget skulle ha anordnats för allmänheten eller att allmänheten skulle ha haft tillträde till det, att det har offentliggjorts eller fastställts i en plan för verksamheten samt att det skulle ha hållits senast den 31 maj 2020 och inte bokats om till en tidpunkt före det datumet.

För vad kan man ansöka om stöd för? Vad lämnas stödet för?
Stödet får lämnas för intäktsbortfall som uppkommit till följd av att evenemanget har ställts in eller merkostnader som uppkommit till följd av att evenemanget har skjutits upp. Stöd får inte omfatta ersättning för utebliven vinst.

Stödet får uppgå till högst 75 procent av intäktsbortfall eller merkostnader upp till 1 000 000 kronor och högst 50 procent av intäktsbortfall eller merkostnader över 1 000 000 kronor. Stöd till en aktör får lämnas med ett belopp som sammanlagt som mest uppgår till 10 000 000 kronor.

Modellboden. Foto: ArbetSam

Hjälp era besökare att hjälpa er

Tipsa era följare på sociala medier att stötta sitt lokala arbetslivsmuseum och industrisamhällets kulturarv. Lägg upp ett inlägg med museets eller föreningens Swish-nummer där alla som vill kan stötta med en slant. Smart att göra i samband med en digital visning eller liknande.

Landets museer stänger ner eller krymper sin verksamhet men är samtidigt aktivare på andra sätt. Kreativiteten frodas och den digitala närvaron gör att museisverige är mer öppet än stängt på olika sätt. Det är så fantastiskt att se alla smarta lösningar och möjligheter.

Bilden är ett montage av bilder från Teleförrådet Skara och Killebergs Kettingfabrik. Modern teknik som Swish gör det möjligt att stötta bevarandet av gammal teknik som kan berätta om hur samhället utvecklats.

 

Dags att söka Fartygsstöd

Nu är det ansökningsperiod för Sjöhistoriska museets årliga bidrag till er som har gamla f.d. yrkesfartyg. Fartygsstödet kan sökas av ägare till f. d. yrkesfartyg som blivit k-märkta av Sjöhistoriska museet eller som står inför möjligheten att kunna k-märkas.

Stödet är viktigt för att stötta bevarandet av historiskt värdefulla yrkesfartyg och ska stimulera till insatser som gör att fartygen bevaras med en kulturhistorisk inriktning. Det kan röra sig om reparationer, renoveringar eller att återställa fartygets utseende som det hade större delen av tiden i yrkesfart. Bidraget utgör normalt bara en mindre del av den totala kostnaden. Totalt delas en miljon kronor ut varje år, fördelat på en rad olika fartyg.  Läs mer på Sjöhistoriska museets hemsida. 

Ansökningsperioden sträcker sig fram till den 15 mars 2020.

Länk till ansökningsblankett.

Skicka in din/er ansökan till:
Statens maritima och transporthistoriska museer
Box 27131
102 52 Stockholm

Den statliga förordning som reglerar fartygsstödet kan läsas här:
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20111565-om-statsbidrag-till_sfs-2011-1565


Bild: t/s Kvartsita. Foto: Wiggo Lander

Utökat anslag till ideellt kulturarvsarbete

I Riksantikvarieämbetets regleringsbrev för 2020 framgår att bidraget till kulturarvsarbete, som även arbetslivsmuseer kan söka från, utökats från 8 milj kr till 9 milj kr. Det är en mycket välkommen julklapp till landets ideella kulturarvsarbetare och en väl investerad miljon för samhället. Bidraget som är reserverat till enbart arbetslivsmuseer är oförändrat, dvs 8 milj kr. Så totalt finns 17 milj kr som arbetslivsmuseerna kan ansöka om. Ansökningsperioden är öppen nu och fram till 12 februari 2020.

Länk till Riksantikvarieämbetets sida om bidrag till kulturarvsarbete


Bild: Repslagarbanan i Karlskrona

 

Ansökan öppen projektbidrag Riksantikvarieämbetet

Nu har ansökningsperioden för projektbidrag till arbetslivsmuseer hos Riksantikvarieämbetet börjat. Bidraget heter numera Bidrag till kulturarvsarbete och ansökningsperioden är mellan 4 december 2019 och 12 februari 2020. På ArbetSams hemsida hittar du råd och tips inför skrivandet, se länk nedan. Här nedan hittar du länk till Riksantikvarieämbetets hemsida där du hittar mer information om bidraget samt ansökningsblankett.

Länk till Riksantikvarieämbetets hemsida.

Länk till information på ArbetSams hemsida.

Bild: Frövi Pappersbruksmuseum. Foto: ArbetSam

Finansieringsstöd och att söka bidrag

Bild från Söka pengar-kurs 2018 på Lotsångfartyget Polstjärnan. Foto: Helena Törnqvist

ArbetSam och Arbetets museum har tillsammans i flera år erbjudit Söka pengar-kurser för arbetslivsmuseer. I höst och vinter anordnar Arbetets museum kurserna även i samverkan med Sveriges Hembygdsförbund. Kurserna riktar sig till arbetslivsmuseer och hembygdsföreningar. Det har varit ett ovanligt hårt tryck på kommande Söka pengar-kurser 28 november, 3 december, 15 och 22 januari och alla är fullbokade.  Vi tar med oss denna stora efterfrågan till planeringen nästa år och ser över vilka de bästa möjligheterna är för att möta efterfrågan. Men för alla som inte kan delta på kurserna vill vi uppmärksamma om information och material vi sedan tidigare har på vår hemsida om tillvägagångssätt för att söka pengar.
Ladda ned PowerPoint-presentation från Söka pengar-kurs 2018 här

 

Länk till Klokboken som kan öka kunskapen kring förutsättningar och möjligheter att, med hjälp av EU:s struktur- och investeringsfonder, skapa projekt som bidrar till både kulturell och regional samhällsutveckling.

Arbetslivsmuseernas och hembygdsrörelsens egen finansieringskoordinator Jasna Hasanic kan stötta och svara på konkreta frågor kring din ansökan. Finansieringskoordinatorns uppdrag syftar till att öka kännedom om EU-fonder och att få fler av våra organisationer att söka och lyckas bli beviljade.

För att Jasna ska kunna ge bra handledning krävs att föreningen redan har en pågående ansökan till en EU-fond. Stöd vi erbjuder är endast handledning och feedback, ni skriver själva ansökan. Beroende på antal förfrågningar som skickas in kommer återkopplingen att ske, antingen direkt eller samlas ihop och tas upp i seminarieform. Notera att perioder då Jasna tar emot kontakt är i första hand aug–nov 2019 och mar–maj 2020. Det finns även möjlighet att boka in Jasna som föreläsare om det är flera museer eller hembygdsföreningar som går ihop och arrangerar själva. Men det finns kriterier på hur det ska genomföras för att det ska vara möjligt att prioritera. Kontakta Jasna Hasanic, 011–23 17 31 eller 073-387 42 52, jasna.hasanic@arbetetsmuseum.se för mer information.

Läs mer om finansieringskoordinatorn på sidan Finansieringsstöd.
Där står även info om EU-stöd som arbetslivsmuseer och hembygdsföreningar kan söka och om andra stödformer om din projektidé inte passar in inom ramen för någon EU-fond.

Dags att söka Riksantikvarieämbetets projektbidrag snart
I början av december börjar Riksantikvarieämbetet (RAÄ) ta emot ansökningar om projektbidrag till arbetslivsmuseer och kulturarvsarbete. Datum är ännu inte spikat men håll er uppdaterade, följ RAÄ på facebook, eller se hemsida för information om hur och när du kan ansöka. De välkomnar ansökningar som handlar om såväl fysiska som immateriella kulturhistoriska värden. Bidrag kan sökas för insatser som syftar till att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Projektet ska vara tydligt avgränsat från ordinarie verksamhet och ha ett start- och slutdatum. Projekt inom byggnadsvård och byggnation kommer inte att prioriteras. För frågor om Riksantikvarieämbetets bidrag kontakta Tove Holm, kulturmiljöavdelningen, 08-5191 80 16,  tove.holm@raa.se

Fördelning RAÄ projektbidrag 2019

Grattis och bra jobbat medlemsmuseer som erhållit projektbidrag från Riksantikvarieämbetet i år! Totalt ansöktes om 46 770 565 kr varav 16 milj kr beviljades. 8 milj kr av dem är öronmärkta till arbetslivsmuseer. Behovet av resurser är stort och bidraget gör stor nytta. Ute hos medlemsmuseerna kan flera projekt nu drag igång, bland annat ska Arvika Fordonsmuseum ordna ny belysning, Jädra-Tallås ska renovera värmesystem, Höljebacka Brandmuseum ska renovera Volvo ambulans årsmodell 1939 och Krångede kraftverksmuseum ska bygga en modell av en älv för att skapa pedagogisk vattenlek för barn.

Lista fördelning projektbidrag 2019.

Läs mer – länk till ArbetSams sida om bidrag.

Läs mer – länk till RAÄs sida om fördelning 2019.

Bild: Museet Kvarnvikens kvarn & såg . De fick sin ansökan beviljad och kan nu renovera kvarnens rensverk.