Behovsinventering

ArbetSam behöver din hjälp för att identifiera vilka behov som är mest angelägna
för arbetslivsmuseer.
Riksantikvarieämbetet (RAÄ) har i år fått en ny roll som ansvarig myndighet även
för museifrågor. Under 2017 har de bjudit in till Museidialog runt om i landet för att
undersöka museernas behov och förväntningar på den nya rollen. Flera
arbetslivsmuseer har varit med på dialogerna men för att bättre fånga upp
ArbetSams medlemmars behov vore det mycket värdefullt för oss att du tar dig
tiden att besvara denna behovsundersökning.
Vilka är de viktigaste frågorna anser du att RAÄ, ska hantera inom ramen för det
nya museiuppdraget? Läs mer om RAÄs nya uppdrag här.
Om du inte hinner svara själv vore vi tacksamma om du utsåg annan representant
för ditt museum att svara. I Öppet svar kan du utveckla ditt resonemang eller peka
på sådant vi missat. Enkäten är öppen till och med 14 januari 2018. Tack på förhand!
Länk till enkät – enkät stängdes 14 januari 2018.
Läs mer här om museilagen och RAÄs utvidgade uppdrag.


Bild: Berte Museum – Livet på landet