Alla inlägg av Lovisa Almborg

Skrivelse till Sveriges kommuner och regioner

ArbetSam har tillsammans med Arbetets museum skickat en skrivelse till landets alla regioner och kommuner med anledning av coronapandemins effekter på arbetslivsmuseer. Arbetslivsmuseerna drivs oftast ideellt och står utan statliga bidrag. Stödpaketet till kulturen som presenterades 24 april tyder inte på att civilsamhället prioriteras eller inkluderas i stödåtgärderna. Det är nu av yttersta vikt att landets regioner och kommuner tar med arbetslivsmuseerna i sina stödåtgärder. Arbetslivsmuseerna är oerhört viktiga för besöksnäringen.

Länk till skrivelse.
Medföljande bilagor till skrivelse:
Exempel från arbetslivsmuseer
Lista arbetslivsmuseer i Sverige
Artikel Ängelholms flygmuseum

Fördelning 500 milj. kr stödpaket till kulturen

Regeringen har fattat beslut om hur krispaketet på 500 miljoner kronor till kulturen ska fördelas och om villkoren för stödet, bland annat genom att besluta om en ny förordning om statligt stöd för kulturevenemang som har ställts in eller skjutits upp med anledning av covid-19. Statens kulturråd ska fördela huvuddelen av medlen, 370 miljoner kronor, till stora och små kulturverksamheter som förlorar intäkter till följd av evenemang som ställs in eller drabbas av merkostnader till följd av att evenemang har skjutits upp. Svenska Filminstitutet ska fördela 50 miljoner kronor till filmområdet, framför allt till biografer och filmfestivaler som drabbats ekonomiskt av den rådande situationen. Konstnärsnämnden ska fördela 70 miljoner kronor och Sveriges Författarfond 10 miljoner kronor till enskilda kulturskapare i form av stipendier.

Länk till förordning.

Statens kulturråd bjuder in till webbinarium där de berättar om den del de ska fördela och du har även möjlighet att ställa frågor.
Datum för webbinarium 30 april. Tid: 14-14.50.  Länk till webbinarium.

Information hämtat från Regeringens hemsida:
Hur ansöker man om stödet?
Det finns tre olika typer av stöd beroende på verksamhet – stöd till enskilda kulturskapare och konstnärer, stöd till filmverksamhet samt stöd till övrig kulturverksamhet. Beroende på vilket typ av stöd som avses prövas stödet av olika bidragsgivande myndigheter.

Stöd till enskilda kulturskapare i form av stipendier prövas av Konstnärsnämnden, och Sveriges författarfond när det gäller litteratur- och ordområdet.
Läs mer om hur du ansöker om stödet hos Konstnärsnämnden.
Stöd till övrig kulturverksamhet prövas av Statens Kulturråd.
Läs mer om hur du ansöker om stödet hos Statens Kulturråd.

När delas pengarna ut?
Läs mer hos respektive bidragsgivande myndighet för vad som gäller de olika typerna av stöd. Länk till de olika myndigheterna finns ovan.
Särskild information om den del av stödet som fördelas av Statens kulturråd och Svenska Filminstitutet

Vem kan ansöka om stödet?
Stöd får lämnas till en arrangör av en konsert, scenkonstföreställning, biografföreställning, utställning, föreläsning eller ett annat liknande kulturevenemang i Sverige. Stöd får också lämnas till en konstnärligt verksam aktör som arbetat med eller skulle ha medverkat i evenemanget. Stöd får endast lämnas till juridiska personer och enskilda näringsidkare som är verksamma i Sverige och som bedriver eller arrangerar kulturverksamhet av professionell art. Stöd får inte lämnas till verksamheter som tilldelas medel direkt av regeringen, till exempel nationalscenerna och centrala myndighets- och stiftelsemuseer. Inte heller verksamheter som får verksamhetsbidrag genom kultursamverkansmodellen kan få stödet.

Vilka är förutsättningarna för att få stöd?
Som förutsättningar för att få stöd gäller att evenemanget har ställts in eller skjutits upp med anledning av situationen med det nya coronaviruset. Vidare krävs att evenemanget skulle ha anordnats för allmänheten eller att allmänheten skulle ha haft tillträde till det, att det har offentliggjorts eller fastställts i en plan för verksamheten samt att det skulle ha hållits senast den 31 maj 2020 och inte bokats om till en tidpunkt före det datumet.

För vad kan man ansöka om stöd för? Vad lämnas stödet för?
Stödet får lämnas för intäktsbortfall som uppkommit till följd av att evenemanget har ställts in eller merkostnader som uppkommit till följd av att evenemanget har skjutits upp. Stöd får inte omfatta ersättning för utebliven vinst.

Stödet får uppgå till högst 75 procent av intäktsbortfall eller merkostnader upp till 1 000 000 kronor och högst 50 procent av intäktsbortfall eller merkostnader över 1 000 000 kronor. Stöd till en aktör får lämnas med ett belopp som sammanlagt som mest uppgår till 10 000 000 kronor.

Modellboden. Foto: ArbetSam

Skrivelse till Kultur- och demokratiministern

ArbetSam och Arbetets museum har tillsammans skickat en skrivelse till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind där vi uppmärksammar coronapandemins konsekvenser för landets arbetslivsmuseer. Utgångspunkt för skrivelsen är en enkätundersökning till alla arbetslivsmuseer som gjorts mellan 23 mars och 3 april i år där vi ställde fyra frågor om hur coronapandemin påverkar deras arbetslivsmuseum.  Vi fick in 276 svar och den samlade bilden är att det råder stor kris och oro bland arbetslivsmuseerna. Skrivelsen har skickats för kännedom till Riksantikvarieämbetet, Statens kulturråd och till Kulturutskottet.

Länk till skrivelse.

ArbetSams yttrande En utvecklad vattenförvaltning

ArbetSam har lämnat in ett yttrande på remissen En utvecklad vattenförvaltning SOU 2019:66. Utredningen har haft i uppdrag att utreda och utvärdera ansvarsfördelningen,
beslutanderätten och organiseringen av myndigheterna inom vattenförvaltningen och att lämna förslag på hur organisationen bör vara utformad för att underlätta en effektiv, samordnad, förankrad och ändamålsenlig förvaltning.

Länk till remiss En utvecklad vattenförvaltning.
Länk till ArbetSams yttrande på En utvecklad vattenförvaltning.

Hylténs industrimuseum. Foto: ArbetSam

 

 

 

 

Häfla hammarsmedja. Foto: ArbetSam

Seminarium om vänföreningar 14 februari

Föreningen Sveriges vänföreningar för Konst och Kultur (SVK) anordnar ett seminarium om samverkan mellan museer och museers vänföreningar.
Ur SVKs beskrivning och bakgrund:
I betänkandet 2015 om en ny museipolitik hade utredarna förbisett vänföreningarna och deras medlemmar, vilket SVK påpekade. Även om man i propositionen Kulturarvspolitik betonade vikten av ett samspel med civilsamhällets organisationer i kulturarvsfrågor tappades vänföreningarna åter bort. I syfte att öka kunskapen om landets museivänföreningar igångsatte SVK projektet ”Museets bästa vän” med finansiellt stöd från Riksantikvarieämbetet. I projektrapporten redovisas, utifrån enkät och intervjuer, skilda erfarenheter av samarbeten/samverkansprojekt mellan museivänföreningar och museer i Sverige.

SVK vill med utgångspunkt från rapporten fortsätta att belysa och stärka samspelet mellan landets museivänner och deras museer. Konferensen är ett led i denna strävan. Konferensen är kostnadsfri för anmälda/inbjudna. För långväga resenärer kan
resekostnadsbidrag utgå efter ansökan.

Datum: 14 februari 2020
Tid: 10-17
Plats: Tekniska museet, Stockholm
Anmälan: styrelsen@sverigesvanforeningar.se

Länk till inbjudan
Länk till program
Länk till rapport
Länk till SVKs hemsida

Till vänster: Börje. Till höger: Lars-Erik
Bild: De ideella krafterna Börje och Lars-Erik arbetar vid Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri. Foto: ArbetSam

Dags att söka Fartygsstöd

Nu är det ansökningsperiod för Sjöhistoriska museets årliga bidrag till er som har gamla f.d. yrkesfartyg. Fartygsstödet kan sökas av ägare till f. d. yrkesfartyg som blivit k-märkta av Sjöhistoriska museet eller som står inför möjligheten att kunna k-märkas.

Stödet är viktigt för att stötta bevarandet av historiskt värdefulla yrkesfartyg och ska stimulera till insatser som gör att fartygen bevaras med en kulturhistorisk inriktning. Det kan röra sig om reparationer, renoveringar eller att återställa fartygets utseende som det hade större delen av tiden i yrkesfart. Bidraget utgör normalt bara en mindre del av den totala kostnaden. Totalt delas en miljon kronor ut varje år, fördelat på en rad olika fartyg.  Läs mer på Sjöhistoriska museets hemsida. 

Ansökningsperioden sträcker sig fram till den 15 mars 2020.

Länk till ansökningsblankett.

Skicka in din/er ansökan till:
Statens maritima och transporthistoriska museer
Box 27131
102 52 Stockholm

Den statliga förordning som reglerar fartygsstödet kan läsas här:
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20111565-om-statsbidrag-till_sfs-2011-1565


Bild: t/s Kvartsita. Foto: Wiggo Lander

Utökat anslag till ideellt kulturarvsarbete

I Riksantikvarieämbetets regleringsbrev för 2020 framgår att bidraget till kulturarvsarbete, som även arbetslivsmuseer kan söka från, utökats från 8 milj kr till 9 milj kr. Det är en mycket välkommen julklapp till landets ideella kulturarvsarbetare och en väl investerad miljon för samhället. Bidraget som är reserverat till enbart arbetslivsmuseer är oförändrat, dvs 8 milj kr. Så totalt finns 17 milj kr som arbetslivsmuseerna kan ansöka om. Ansökningsperioden är öppen nu och fram till 12 februari 2020.

Länk till Riksantikvarieämbetets sida om bidrag till kulturarvsarbete


Bild: Repslagarbanan i Karlskrona

 

Ansökan öppen projektbidrag Riksantikvarieämbetet

Nu har ansökningsperioden för projektbidrag till arbetslivsmuseer hos Riksantikvarieämbetet börjat. Bidraget heter numera Bidrag till kulturarvsarbete och ansökningsperioden är mellan 4 december 2019 och 12 februari 2020. På ArbetSams hemsida hittar du råd och tips inför skrivandet, se länk nedan. Här nedan hittar du länk till Riksantikvarieämbetets hemsida där du hittar mer information om bidraget samt ansökningsblankett.

Länk till Riksantikvarieämbetets hemsida.

Länk till information på ArbetSams hemsida.

Bild: Frövi Pappersbruksmuseum. Foto: ArbetSam

Finns ditt arbetslivsmuseum i regionens kulturplan?

Sedan 2011 fördelar regionerna statliga medel till regional kulturverksamhet i respektive region. Modellen heter Kultursamverkansmodellen. Finns ditt arbetslivsmuseum med i din regions kulturplan?  ArbetSam har det senaste året skickat brev till landets samtliga regioner och informerat om vikten att ha med industrisamhällets kulturarv och arbetslivsmuseerna i respektive regions kulturplan. ArbetSam har även varit i kontakt med ett flertal regioner och skrivit yttranden på förslag på kulturplaner. Men det är angeläget att även ni på arbetslivsmuseerna har kontakt med och synliggör er, hos regionerna. Det är även angeläget att ni har löpande kontakt med kommunen. Det är inte ovanligt att regionen bygger sin kunskap på vad de får information om från kommunerna. Ideell kulturallians har tagit fram material för att lära mer och för att använda i kontakten med sin region.

Metodverktyg – Att samråda med civilsamhället inom kultursamverkansmodellen

Studiehandledning – Höj rösten i kulturpolitiken. En studiecirkel om regionala kulturplaner och samverkan

Att läsa och förstå en kulturplan

Länk till ArbetSams sida med skrivelser och yttranden

Kort film om kultursamverkansmodellen, framtagen av Statens kulturråd: