Vattenhistoriskt Nätverk (VhN)

Nätverket bildades 30 maj 2018 och samlar nationella organisationer som berörs av den svenska vattenförvaltningen i syfte att synliggöra och påvisa värdefullt kulturarv i dessa miljöer. Samverkar angående det regelverk och beslut som påverkar förutsättningarna för  kulturarvet som berörs av den svenska tillämpningen av EU:s vattendirektiv.

26 juni 2019

VhNs synpunkter på myndigheternas förslag till nationell plan för omprövning av vattenkraft.


20 juni 2019

Skaraborgsbygden 20 juni. Länk till nyhetsklipp


26 september 2018

Bild från möte 26 september 2018 på Arbetets museum. Från vänster: Hans Hellman, ArbetSam. Helena Törnqvist, Arbetets museum. Carl von Essen, Svenska Byggnadsvårdföreningen. Tomas Nyström, Svenska Byggnadsvårdföreningen. Mikael Parr, ArbetSam. Göran Falkenberg, Sveriges Jordägarförbund. Nils Ahlberg, ICOMOS Sverige. Michael Lehorst, Sveriges Hembygdsförbund. Eva Nilsson, Stödförening för småskalig vattenkraft och Rune Hallgren, Svensk Vattenkraftförening. Saknas på bilden: Catarina Karlsson, Svenska industriminnesföreningen.

Under hösten har VhN haft sitt andra möte på Arbetets museum i Norrköping. Vi diskuterade det fortsatta samarbetet i nätverket såsom gemensamma frågeställningar, strategier, kommande kontakter med myndigheter, regeringskansliet samt politiker. Dagen innehöll även ett samrådsmöte över Skype med Havs- och Vattenmyndigheten, Energimyndigheten och Svenska kraftnät angående en nationell plan för omprövning av vattenkraften de arbetar med.
VhNs arbetsgrupp har i uppdrag att skriva fram ett underlag för det gemensamma samarbetet i VhN som alla organisationer i nätverket ska kunna stå bakom.
Den 27 november deltog Michael Lehorst, Sveriges Hembygdsförbund, Catarina Karlsson, Svenska industriminnesföreningen och Helena Törnqvist, Arbetets museum, i ett Skypemöte med Länsstyrelsernas lagrådsgrupp för att presentera nätverket och dess syfte.


16 februari 2018

Artikel: Viktigt kulturarv hotas av bristande miljöhänsyn
(Publicerad 16 februari 2018 i Dagens Samhälle.)
Längs åar och älvar finns de gamla kvarnarna och bruksmiljöerna. Många av dem har höga kulturhistoriska värden och är omtyckta besöksmål. Nu hotas dessa unika miljöer av nya bestämmelser för vattenverksamhet.

Om inte politikerna tar större hänsyn till kulturella och sociala värden i miljöpolitiken, finns risken att tusentals dammar rivs och sjöar töms för att återskapa vattenflöden som i vissa fall inte funnits sedan medeltiden.

Vi som står bakom den här artikeln företräder över en halv miljon medlemmar i fler än 3 500 föreningar. Vi sköter ideellt ett betydande antal av de miljöer som berörs.
Regeringen presenterar 20 mars en proposition om vattenförvaltning. Bakgrunden är ett EU-direktiv om god vattenkvalitet och 2016 års energiöverenskommelse mellan regeringen och Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.

Om propositionen går igenom i riksdagen i maj ska vattenkraftsbolagen bekosta åtgärder som uppfyller moderna miljövillkor. Branschen bygger därför upp en fond för ekonomiskt stöd till fiskvägar och andra miljöåtgärder vid dammar som används för elproduktion. Det kan röra sig om flera miljoner i kostnader för varje enskild anläggning.

Många små kraftverk har ett stort kulturhistoriskt värde, men kommer inte att klara den egeninsats som krävs. Alla de tusentals dammar som inte används för elproduktion idag omfattas över huvud taget inte av branschfonden och står därmed helt utan ekonomiskt stöd. Många av dessa är viktiga kulturmiljöer som riskerar att rivas för att det saknas pengar till miljöåtgärder.
Vi motsätter oss inte moderna miljövillkor för vattenverksamhet. EU-direktivet ger dock inget stöd för utrivning av kulturarvet. Vi efterlyser en lagstiftning som tar hänsyn även till kulturella och sociala värden i miljön. Om Sverige vill leva upp till Europeiska landskapskonventionen ska fler lokala intressen än vattenvård och fiskevård få komma till tals i frågor som påverkar landskapet.
Vi uppmanar därför politikerna att skyndsamt presentera en lösning för vattenverksamhet, som säkerställer att också vattendragens kulturarv bevaras för framtiden.
Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Maria Norrfalk, ordf Sveriges hembygdsförbund
Jan af Geijerstam, ordf Svenska industriminnesföreningen
Anders Lind, ordf Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd
Vicki Wenander, ordf Svenska byggnadsvårdsföreningen
Tina Wik, ordf Europa Nostra – Sverige
Inger Liliequist, ordf Kulturmiljöfrämjandet
Niklas Cserhalmi, museichef Arbetets museum
Nils Ahlberg, ordf ICOMOS Sverige
Gunnar Palme, ordf Sveriges Jordägareförbund


30 maj 2018


Bild från möte 30 maj 2018 vid nätverkets bildande.

Nätverket vill samverka för att en helhetssyn beaktas där kulturmiljö vägs på samma vis och på likvärdig grund som naturmiljö och övriga intressen. Nätverket önskar få konstruktiva lösningar till gagn för både kultur- och naturmiljö vid vatten.
Nätverket består av Arbetets museum, ArbetSam, Europa Nostra – Sverige, ICOMOS Sverige, Stödföreningen för småskalig vattenkraft, Svensk Vattenkraftsförening, Svenska Byggnadsvårdföreningen, Svenska industriminnesföreningen och Sveriges Hembygdsförbund. Nätverket stöds även av Kulturmiljöfrämjandet, LRF och Sveriges
Jordägarförbund.