Vattenhistoriskt Nätverk (VhN)

Vattenhistoriskt Nätverk har under hösten 2020 skickat en skrivelse till Vattenkraftens miljö fond angående att fonden bör inkludera kulturmiljö i de stöd man beviljar.

VhN bevakar den pågående rättsprocessen angående Naturvårdsverkets ansökan om rivning i Järle i Nora kommun. Flera av organisationerna i VhN bevakar rättsprocessen på plats och i rätten. Förrättningen i november ställdes in av rätten.

Flera av organisationerna i VhN ger eget svar på remissen Vägledning samverkan till Havs- och vattenmyndigheten. ArbetSam och Arbetets museum gör ett gemensamt svar. Sveriges Hembygdsförbund gör ett eget svar från hembygdsrörelsens perspektiv.
Två nya remiser har skickats ut under hösten med svarstid våren 2021. Nationell strategi till skydd av vattenanknutna natur- och kulturmiljöer svar: 19 februari 2021 och den Samråd om vattenförvaltning den 30 april 2021. VhN planerar att skriva yttrande på båda remisserna.

Järle damm och kvarn sedd från uppströms Vårkväll Bild: Järle damm och kvarn sedd från uppströms Vårkväll. Foto: Dammen,_Järle_1 (1)_WikiCom_Petrus petrus petrus

Remiss Vägledning samverkan
Yttrande gemensamt Arbetets museum och ArbetSam
Följebrev yttrande Vägledning samverkan
Bilaga yttrande Vägledning samverkan

———————————————————————————————————-

VhN har begärt och fått möjlighet att yttra sig till Mark- och miljödomstolen i Nacka angående Järle, Nora kommun. Järle ägs av Naturvårdsverket och är riksintresseområde för natur- och kulturmiljövården, fornminnesområde, naturreservat och Natura 2000-område. Naturvårdsverket har i domstolen begär tillstånd för att riva dammen för att skapa fiskväg.

Yttrande i Mål M 1785–20 om Naturvårdsverkets ansökan om tillstånd till utrivning av vattenanläggning i Järle kvarn, Nora kommun.

Cirka 200-300 arbetslivsmuseer är drabbade av EU:s vattendirektiv. Flera hundra år gamla kulturmiljöer hotas att raseras. Miljöer där människan lever och verkar än idag och som är viktiga ur flera perspektiv; kulturhistoria, rekreation och besöksnäring, för att nämna några.


Film som belyser vattendirektivets påverkan på kultur- och naturmiljö. Framtagen av Örebro läns museum.

30 maj 2018 bildades Vattenhistoriskt Nätverk (VhN). Nätverket samlar nationella organisationer som berörs av den svenska vattenförvaltningen i syfte att synliggöra och påvisa värdefullt kulturarv i dessa miljöer. VhN samverkar angående det regelverk och beslut som påverkar förutsättningarna för kulturarvet som berörs av den svenska tillämpningen av EU:s vattendirektiv, att kulturmiljö vägs på samma vis och på likvärdig grund som naturmiljö och övriga intressen. Nätverket önskar få konstruktiva lösningar till gagn för både kultur- och naturmiljö vid vatten.

Vattenhistoriskt Nätverk består av Arbetets museum, ArbetSam, Europa Nostra Sverige, ICOMOS Sverige, Lantbrukarnas riksförbund, Stödföreningen för småskalig vattenkraft, Svensk Vattenkraftsförening, Svenska Byggnadsvårdföreningen, Svenska industriminnesföreningen, Sveriges Hembygdsförbund och Sveriges Jordägarförbund. Nätverket stöds även av Kulturmiljöfrämjandet.
Informationsblad Vattenhistoriskt Nätverk

2020

VhNs yttrande på remiss En utvecklad vattenförvaltning.
ArbetSams yttrande på remiss En utvecklad vattenförvaltning.

2019

Höstens möte för VhN hölls på Arbetets museum i Norrköping var 30 oktober. Nuläget diskuterades samt det fortsatta arbetet framöver.

Landskapskonferens i Nora 11-12 oktober. Mycket lyckat med fokus på vattenfrågan, VhNs samordnare Helena Törnqvist höll en presentation om nätverket. Rapport finns på Sveriges hembygdsförbunds hemsida. Svenska Hembygdsförbundet ska utarbeta ett särskilt land­skapsprogram.

VhNs synpunkter på myndigheternas förslag till nationell plan för omprövning av vattenkraft.

Skaraborgsbygden 20 juni. Länk till nyhetsklipp

 

Bild från möte 26 september 2018 på Arbetets museum. Från vänster: Hans Hellman, ArbetSam. Helena Törnqvist, Arbetets museum. Carl von Essen, Svenska Byggnadsvårdföreningen. Tomas Nyström, Svenska Byggnadsvårdföreningen. Mikael Parr, ArbetSam. Göran Falkenberg, Sveriges Jordägarförbund. Nils Ahlberg, ICOMOS Sverige. Michael Lehorst, Sveriges Hembygdsförbund. Eva Nilsson, Stödförening för småskalig vattenkraft och Rune Hallgren, Svensk Vattenkraftförening. Saknas på bilden: Catarina Karlsson, Svenska industriminnesföreningen.

Under hösten har VhN haft sitt andra möte på Arbetets museum i Norrköping. Vi diskuterade det fortsatta samarbetet i nätverket såsom gemensamma frågeställningar, strategier, kommande kontakter med myndigheter, regeringskansliet samt politiker. Dagen innehöll även ett samrådsmöte över Skype med Havs- och Vattenmyndigheten, Energimyndigheten och Svenska kraftnät angående en nationell plan för omprövning av vattenkraften de arbetar med.
VhNs arbetsgrupp har i uppdrag att skriva fram ett underlag för det gemensamma samarbetet i VhN som alla organisationer i nätverket ska kunna stå bakom.
Den 27 november deltog Michael Lehorst, Sveriges Hembygdsförbund, Catarina Karlsson, Svenska industriminnesföreningen och Helena Törnqvist, Arbetets museum, i ett Skypemöte med Länsstyrelsernas lagrådsgrupp för att presentera nätverket och dess syfte.

2018

Artikel: Viktigt kulturarv hotas av bristande miljöhänsyn
(Publicerad 16 februari 2018 i Dagens Samhälle.)
Längs åar och älvar finns de gamla kvarnarna och bruksmiljöerna. Många av dem har höga kulturhistoriska värden och är omtyckta besöksmål. Nu hotas dessa unika miljöer av nya bestämmelser för vattenverksamhet.

Om inte politikerna tar större hänsyn till kulturella och sociala värden i miljöpolitiken, finns risken att tusentals dammar rivs och sjöar töms för att återskapa vattenflöden som i vissa fall inte funnits sedan medeltiden.

Vi som står bakom den här artikeln företräder över en halv miljon medlemmar i fler än 3 500 föreningar. Vi sköter ideellt ett betydande antal av de miljöer som berörs.
Regeringen presenterar 20 mars en proposition om vattenförvaltning. Bakgrunden är ett EU-direktiv om god vattenkvalitet och 2016 års energiöverenskommelse mellan regeringen och Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.

Om propositionen går igenom i riksdagen i maj ska vattenkraftsbolagen bekosta åtgärder som uppfyller moderna miljövillkor. Branschen bygger därför upp en fond för ekonomiskt stöd till fiskvägar och andra miljöåtgärder vid dammar som används för elproduktion. Det kan röra sig om flera miljoner i kostnader för varje enskild anläggning.

Många små kraftverk har ett stort kulturhistoriskt värde, men kommer inte att klara den egeninsats som krävs. Alla de tusentals dammar som inte används för elproduktion idag omfattas över huvud taget inte av branschfonden och står därmed helt utan ekonomiskt stöd. Många av dessa är viktiga kulturmiljöer som riskerar att rivas för att det saknas pengar till miljöåtgärder.
Vi motsätter oss inte moderna miljövillkor för vattenverksamhet. EU-direktivet ger dock inget stöd för utrivning av kulturarvet. Vi efterlyser en lagstiftning som tar hänsyn även till kulturella och sociala värden i miljön. Om Sverige vill leva upp till Europeiska landskapskonventionen ska fler lokala intressen än vattenvård och fiskevård få komma till tals i frågor som påverkar landskapet.
Vi uppmanar därför politikerna att skyndsamt presentera en lösning för vattenverksamhet, som säkerställer att också vattendragens kulturarv bevaras för framtiden.
Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Maria Norrfalk, ordf Sveriges hembygdsförbund
Jan af Geijerstam, ordf Svenska industriminnesföreningen
Anders Lind, ordf Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd
Vicki Wenander, ordf Svenska byggnadsvårdsföreningen
Tina Wik, ordf Europa Nostra – Sverige
Inger Liliequist, ordf Kulturmiljöfrämjandet
Niklas Cserhalmi, museichef Arbetets museum
Nils Ahlberg, ordf ICOMOS Sverige
Gunnar Palme, ordf Sveriges Jordägareförbund


 


Bild från möte 30 maj 2018 vid nätverkets bildande.