Vattenhistoriskt Nätverk (VhN)

Vattenhistoriskt nätverk bildades 2018 och samlar nationella organisationer för att synliggöra och värna kulturmiljön och kulturarvet, sociala värden och människors livsmiljö i svensk vattenförvaltning.
Informationsblad Vattenhistoriskt Nätverk
Yttranden och skrivelser finns samlat här.

2022

Vattenhistoriskt Nätverk vid möte 29 april 2022. Från vänster: Tomas Nyström (Svenska Byggnadsvårdföreningen), Nils Ahlberg (ICOMOS Sverige), Helena Törnqvist (Arbetets museum), Helena Rosenberg (Sveriges hembygdsförbund), Calle von Essen (Europa Nostra), Hans Hellman (ArbetSam) Foto: Ida Rådegård

VhN hade planerat vårmöte 17 mars 2020 men som hastigt fick ställas in när pandemin slog till i Sverige. Sedan den dagen har alla möten varit digitala. Mycket har ändå trots allt gjorts under denna tid, remisser och skrivelser har skickats, men en grupp behöver träffas. Nätverket har en löpande dialog med Riksantikvarieämbetets avdelning som arbetar med vattenfrågan.
28 april kunde nätverket träffas igen. Platsen var Arbetets museum i Norrköping. På mötet diskuterades bland annat svar på den bristfälliga sammanställningen av remissvaren från Havs- och vattenmyndigheten som skickats ut nyligen. VhN kommer skicka generella svar till de samråd som länsstyrelserna skickat kallelse till. På mötet lyftes även frågan kring Järle, vilka som fått avslag och vilka som fått bifall i den fortsatta processen.
Innehållet och anmälningsläget för Västra Götalandsregionens vattenprojekt och seminarium den 6 maj beskrevs för nätverket av projektgruppens representant i VhN.
Hembygdsförbundet berättade att de finns representerade i vattenkraftens miljöfonds referensgrupp.
ICOMOS kommer delta i en konferens om vatten i Estland, de brottas med samma problematik som vi i Sverige.
VhN:s ordförande Helena Törnqvist avslutade dagens möte med att tacka de närvarande för en god dialog och för att de tagit sig tid att delta.

———————————————————————————————————

Vattenhistoriskt Nätverk, ArbetSam och Arbetets museum samt fler av medlemmarna i nätverket har tillsammans men även enskilt besvarar Havs och vattenmyndighetens remiss gällande vägledning för förklarande av kraftigt modifierade ytvattenförekomster och bedömning av annat sätt: diarienr (04542–2021)
Arbetets museum och ArbetSam anser att vägledningen tydligt måste ta hänsyn till:
Arbetets museum och ArbetSam anser att möjligheten enligt 4 kap. 3 § vattenförvaltningsförordningen, punkterna 1a och 1c, att förklara vattenförekomster som ”Kraftigt Modifierat Vatten” måste utnyttjas, allt i enlighet med riksdagens och regeringens intentioner. Det innebär att kravnivån sänks till ”God Ekologisk Potential”, där åtgärder för att förbättra vattenmiljön ska genomföras men de får inte hota pågående vattenverksamheter. Om åtgärderna ändå tenderar att hota verksamheten kan undantaget ”Mindre Strängt Kvalitetskrav” sedan tillämpas.
Arbetets museum och ArbetSam anser avslutningsvis:
Det är av stor vikt att kraftigt modifierat vatten, KMV, och undantaget mindre stränga kvalitetskrav, MSK, används och att de undantag som medges i EU:s vattendirektiv kommer att användas fullt ut.
Att det är även av stor vikt att natur- och kulturmiljövärden beaktas likvärdigt och att ett helhetsperspektiv som sociala perspektiv beaktas.
Länk till remiss
Länk till Arbetets museums och ArbetSams yttrande
Länk till Vattenhistoriskt Nätverks yttrande

2021

Vattenhistoriskt Nätverk har skickat en skrivelse till politiker i Sveriges riksdag angående yrkan om moratorium NAP.
Länk till skrivelse

Pressmeddelande (2021 09 22)
Vattenhistoriskt Nätverk skickat ett pressmeddelande med anledning av EU-direktiv samt nationella och regionala planer och miljömål hotar Sveriges kulturarv vid vatten.
Länk till pressmeddelande

Vattenhistoriskt Nätverk har skickat ett yttrande på remissen Att fastställa miljökvalitetsnormer för ytvattenförekomster i överensstämmelse med bevarandemål för arter och naturtyper. Dnr. 3531–19
VhNs yttrande

VhN önskar se bättre samordnade remisser hos länsstyrelserna
Vattenhistoriskt Nätverk har skickat en skrivelse till landets länsstyrelser. VhN framför bristerna med ett olikartat remissförfarande och en önskar att man ser över rutiner och innehåll för mer enhetliga och samordnade remisser om denna så viktiga aktuella process och dessa mycket angelägna frågor. Länk till skrivelse.

Goda exempel på bra lösningar i redan genomförda vattenprojekt där både natur- och kulturmiljöintressena har samverkat för att uppnå bästa möjliga resultat, eftersöks. Planen är att göra en fördjupad dokumentation av ett antal miljöer. Projektet ska utmynna i en rapport och exempelsamling som belyser de goda exemplen och de olika processerna som ligger bakom arbetet. Projektet förväntas ge ett underlag till en handbok samt inspirera och bidra till att motverka polarisering i hanteringen av vattenanknutna natur- och kulturmiljöer. Projektet är ett Forsknings- och Utvecklingsprojekt med medel från Riksantikvarieämbetet. Det utförs i samverkan mellan Förvaltningen för kulturutveckling i Västra Götalandsregionen (VGR), Institutionen för Kulturvård vid Göteborgs universitet samt Vattenhistoriskt Nätverk via Arbetets museum.
Informationsblad projekt: Åtgärder i natur- och kulturmiljöer i sjöar och vattendrag.

Forsviks Bruk. Foto: Hans Hellman

ArbetSam och Arbetets museum har tillsammans skrivit ett yttrande på Havs- och vattenmyndighetens remiss Nationell strategi för skydd av vattenanknutna natur- och kulturmiljöer. Vi anser att förslaget i grunden anses relevant och att ambitionsnivån ser ut att ha höjts. Vi anser att det är positivt att det görs en översyn av sjö- och vattenanknutna miljöer med höga nationella natur- och kulturmiljövärden. Det kan konstateras att redan idag finns det för små medel till att förvalta våra kulturmiljöer. En utmaning för våra kulturmiljöer idag är att de redan är hårt ansatta av inte bara nya förutsättningar för våra vattendrag utan även av i många fall redan pågående förfall och stort underhållsbehov. För att nå målet 2030 måste det totalt sett skjutas till mer medel till våra kulturmiljöer.

ArbetSam och Arbetets museums yttrande på remiss Nationell strategi för skydd av vattenanknutna natur- och kulturmiljöer.

Remiss gällande Nationell strategi för skydd av vattenanknutna natur- och kulturmiljöer
(Länk till remiss och info på Havs- och vattenmyndighetens hemsida)

2020

Vattenhistoriskt Nätverk har under hösten 2020 skickat en skrivelse till Vattenkraftens miljö fond angående att fonden bör inkludera kulturmiljö i de stöd man beviljar.

VhN bevakar den pågående rättsprocessen angående Naturvårdsverkets ansökan om rivning i Järle i Nora kommun. Flera av organisationerna i VhN bevakar rättsprocessen på plats och i rätten. Förrättningen i november ställdes in av rätten.

Flera av organisationerna i VhN ger eget svar på remissen Vägledning samverkan till Havs- och vattenmyndigheten. ArbetSam och Arbetets museum gör ett gemensamt svar. Sveriges Hembygdsförbund gör ett eget svar från hembygdsrörelsens perspektiv.
Två nya remiser har skickats ut under hösten med svarstid våren 2021. Nationell strategi till skydd av vattenanknutna natur- och kulturmiljöer svar: 19 februari 2021 och den Samråd om vattenförvaltning den 30 april 2021. VhN planerar att skriva yttrande på båda remisserna.

Järle damm och kvarn sedd från uppströms Vårkväll Bild: Järle damm och kvarn sedd från uppströms Vårkväll. Foto: Dammen,_Järle_1 (1)_WikiCom_Petrus petrus petrus

Remiss Vägledning samverkan
Yttrande gemensamt Arbetets museum och ArbetSam
Följebrev yttrande Vägledning samverkan
Bilaga yttrande Vägledning samverkan

———————————————————————————————————-

VhN har begärt och fått möjlighet att yttra sig till Mark- och miljödomstolen i Nacka angående Järle, Nora kommun. Järle ägs av Naturvårdsverket och är riksintresseområde för natur- och kulturmiljövården, fornminnesområde, naturreservat och Natura 2000-område. Naturvårdsverket har i domstolen begär tillstånd för att riva dammen för att skapa fiskväg.

Yttrande i Mål M 1785–20 om Naturvårdsverkets ansökan om tillstånd till utrivning av vattenanläggning i Järle kvarn, Nora kommun.

Cirka 200-300 arbetslivsmuseer är drabbade av EU:s vattendirektiv. Flera hundra år gamla kulturmiljöer hotas att raseras. Miljöer där människan lever och verkar än idag och som är viktiga ur flera perspektiv; kulturhistoria, rekreation och besöksnäring, för att nämna några.


Film som belyser vattendirektivets påverkan på kultur- och naturmiljö. Framtagen av Örebro läns museum.

VhNs yttrande på remiss En utvecklad vattenförvaltning.
ArbetSams yttrande på remiss En utvecklad vattenförvaltning.

2019

Höstens möte för VhN hölls på Arbetets museum i Norrköping var 30 oktober. Nuläget diskuterades samt det fortsatta arbetet framöver.

Landskapskonferens i Nora 11-12 oktober. Mycket lyckat med fokus på vattenfrågan, VhNs samordnare Helena Törnqvist höll en presentation om nätverket. Rapport finns på Sveriges hembygdsförbunds hemsida. Svenska Hembygdsförbundet ska utarbeta ett särskilt land­skapsprogram.

VhNs synpunkter på myndigheternas förslag till nationell plan för omprövning av vattenkraft.

Skaraborgsbygden 20 juni. Länk till nyhetsklipp

 

Bild från möte 26 september 2018 på Arbetets museum. Från vänster: Hans Hellman, ArbetSam. Helena Törnqvist, Arbetets museum. Carl von Essen, Svenska Byggnadsvårdföreningen. Tomas Nyström, Svenska Byggnadsvårdföreningen. Mikael Parr, ArbetSam. Göran Falkenberg, Sveriges Jordägarförbund. Nils Ahlberg, ICOMOS Sverige. Michael Lehorst, Sveriges Hembygdsförbund. Eva Nilsson, Stödförening för småskalig vattenkraft och Rune Hallgren, Svensk Vattenkraftförening. Saknas på bilden: Catarina Karlsson, Svenska industriminnesföreningen.

Under hösten har VhN haft sitt andra möte på Arbetets museum i Norrköping. Vi diskuterade det fortsatta samarbetet i nätverket såsom gemensamma frågeställningar, strategier, kommande kontakter med myndigheter, regeringskansliet samt politiker. Dagen innehöll även ett samrådsmöte över Skype med Havs- och Vattenmyndigheten, Energimyndigheten och Svenska kraftnät angående en nationell plan för omprövning av vattenkraften de arbetar med.
VhNs arbetsgrupp har i uppdrag att skriva fram ett underlag för det gemensamma samarbetet i VhN som alla organisationer i nätverket ska kunna stå bakom.
Den 27 november deltog Michael Lehorst, Sveriges Hembygdsförbund, Catarina Karlsson, Svenska industriminnesföreningen och Helena Törnqvist, Arbetets museum, i ett Skypemöte med Länsstyrelsernas lagrådsgrupp för att presentera nätverket och dess syfte.

2018

Artikel: Viktigt kulturarv hotas av bristande miljöhänsyn
(Publicerad 16 februari 2018 i Dagens Samhälle.)
Längs åar och älvar finns de gamla kvarnarna och bruksmiljöerna. Många av dem har höga kulturhistoriska värden och är omtyckta besöksmål. Nu hotas dessa unika miljöer av nya bestämmelser för vattenverksamhet.

Om inte politikerna tar större hänsyn till kulturella och sociala värden i miljöpolitiken, finns risken att tusentals dammar rivs och sjöar töms för att återskapa vattenflöden som i vissa fall inte funnits sedan medeltiden.

Vi som står bakom den här artikeln företräder över en halv miljon medlemmar i fler än 3 500 föreningar. Vi sköter ideellt ett betydande antal av de miljöer som berörs.
Regeringen presenterar 20 mars en proposition om vattenförvaltning. Bakgrunden är ett EU-direktiv om god vattenkvalitet och 2016 års energiöverenskommelse mellan regeringen och Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.

Om propositionen går igenom i riksdagen i maj ska vattenkraftsbolagen bekosta åtgärder som uppfyller moderna miljövillkor. Branschen bygger därför upp en fond för ekonomiskt stöd till fiskvägar och andra miljöåtgärder vid dammar som används för elproduktion. Det kan röra sig om flera miljoner i kostnader för varje enskild anläggning.

Många små kraftverk har ett stort kulturhistoriskt värde, men kommer inte att klara den egeninsats som krävs. Alla de tusentals dammar som inte används för elproduktion idag omfattas över huvud taget inte av branschfonden och står därmed helt utan ekonomiskt stöd. Många av dessa är viktiga kulturmiljöer som riskerar att rivas för att det saknas pengar till miljöåtgärder.
Vi motsätter oss inte moderna miljövillkor för vattenverksamhet. EU-direktivet ger dock inget stöd för utrivning av kulturarvet. Vi efterlyser en lagstiftning som tar hänsyn även till kulturella och sociala värden i miljön. Om Sverige vill leva upp till Europeiska landskapskonventionen ska fler lokala intressen än vattenvård och fiskevård få komma till tals i frågor som påverkar landskapet.
Vi uppmanar därför politikerna att skyndsamt presentera en lösning för vattenverksamhet, som säkerställer att också vattendragens kulturarv bevaras för framtiden.
Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Maria Norrfalk, ordf Sveriges hembygdsförbund
Jan af Geijerstam, ordf Svenska industriminnesföreningen
Anders Lind, ordf Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd
Vicki Wenander, ordf Svenska byggnadsvårdsföreningen
Tina Wik, ordf Europa Nostra – Sverige
Inger Liliequist, ordf Kulturmiljöfrämjandet
Niklas Cserhalmi, museichef Arbetets museum
Nils Ahlberg, ordf ICOMOS Sverige
Gunnar Palme, ordf Sveriges Jordägareförbund


 


Bild från möte 30 maj 2018 vid nätverkets bildande.