Transporthistoriskt Nätverk (ThN)

ThNs höstmöte 2021
Transporthistoriskt Nätverk (ThN) träffades äntligen på Riksantikvarieämbetet i Stockholm den 26 oktober. En stor uppslutning från ThN mötte nye riksantikvarien Joakim Malmström, överantikvarie Knut Weibull, utredarna Maria Adolfsson och Måns Pedersen på Riksantikvarieämbetet (RAÄ) samt Fredrik Blomqvist och Karolina Matts Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM).
ThN fick berätta om sitt arbete och presentera varje transportslags organisation. RAÄ och Joakim Malmström fick beskriva arbetet med sitt uppdrag. Det blev en bra dialog om utmaningar och det fortsatta arbetet med att få ett bättre skydd för det transporthistoriska kulturarvet.
SMTM visade en lägesbeskrivning om sitt arbete med det rörliga kulturarvet. Viktigt att utveckla former för dialog mellan myndigheten och civilsamhällets ideella arbete.
I dialog med RAÄ, SMTM och ThN kan arbetet med att värna det transporthistoriska kulturarvet bli så mycket starkare.

ThN:s vårmöte 2021
Transporthistoriskt Nätverks vårmöte 2021 genomfördes tillsammans med Statens maritima och transporthistoriska museer. Mötet blev digitalt som alla våra andra möten i dessa dagar. Trots att vi inte fick mötas i verkligheten så blev det ett bra möte. Vi har träffats tidigare och känner varandra nu vilket gör det lättare att få till ett bra digitalt möte. Ny på mötet var SMTM:s nye överintendent Lars Amréus som är väl insatt i ThNs arbete och det rörliga transporthistoriska kulturarvets utmaningar sedan sin tid som riksantikvarie.
SMTM berättade om myndighetens arbete och utmaningar under den pandemin vi befinner oss i. Vasamuseet har varit stängt och inga intäkter har inkommit, vilket har underminerat myndighetens ekonomi. Medarbetare på ett femtiotal tjänster har sagts upp på myndigheten, trots extra stöd är det fortsatt ansträngt läge. Fartygsstödet på en miljon kr uteblev 2020, för 2021 kommer 500 000 kr att fördelas bland de sökande fartygen. Lars Amréus meddelar att han prioriterat att jobba men den frågan även renoveringen av Järnvägsmuseet är högt upp på prioriteringslistan samt samlingarna i Kjula. Organisationerna i ThN beskrev hur covid påverkat de olika transportslagen under 2020 och hur man tänker om 2021. Viktig information för SMTM, att få en helhetssyn på fältet.

Många engagerade i verksamheterna i somras tillhörde riskgruppen och kunde inte delta som man brukar. På fartygs- och järnvägssidan är man orolig för att förlora behörigheter om man inte kan köra i den omfattning man behöver även 2021. Många av ThNs organisationer har biljett- och entréintäkter som är en stor del av inkomsten och drabbades svårt av att inte kunna ha verksamheten i gång. Man är även beroende av stabil ekonomi för att kunna sköta sitt underhåll, för att kunna ha och framgent kunna ha sin verksamhet.

Av de ekonomiska stöd som regeringen erbjöd upplevde man att tilltalet inte riktat till ideellt arbete tyvärr, men av de som ändå sökte var det många som blev beviljade ekonomiskt stöd. Sveriges Segelfartygsförbund gjorde en mall för sina medlemmar för att de lättare skulle kunna söka. Omkring hälften som sökte blev beviljade anslag. Järnvägshistoriska Riksförbundet sänkte medlemsavgiften för 2020, betalade medlemmarnas ansvarsförsäkringspremier och man skickade en skrivelse till Jernhusen och till Trafikverket och senare till Infrastrukturdepartementet, som införde en ändring i järnvägsförordningen så att Trafikverket kan ta bort avgifter m m. från första mars förra året till sista juni i år.

Arbetets museum och ArbetSam har gjort ett flertal åtgärder, bland annat skrevs under 2020 skrivelser till kulturdepartementet angående hur pandemin påverkade arbetslivsmuseerna och det rörliga kulturarvet. Bland annat att det uteblivna fartygsstödet drabbade det kulturhistoriskt värdefulla fartygen extra hårt. Läs mer här om åtgärder med koppling till coronapandemin.
De privata aktörerna inom bil, båt och flyg har framför allt behov av stöd i lagskydd, regelverk kring renovering etc, och lika stora ekonomiska utmaningar.

Om Transporthistoriskt Nätverk
Bildades år 2012 och samlar 11 riksorganisationer. Nätverket arbetar konstruktivt för stärkt bevaranderätt för det rörliga kulturarvet. Nätverket består av:

   • Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd, ArbetSam
   • Båthistoriska Riksförbundet, BHRF
   • Järnvägshistoriska Riksförbundet, JHRF
   • Motorhistoriska Riksförbundet, MHRF
   • Museibanornas Riksorganisation, MRO
   • Svensk Flyghistorisk Förening, SFF
   • Sveriges Segelfartygsförbund, SSF
   • Sveriges Ångbåtsförening, SÅF
   • Vagnhistoriska Sällskapet, VHS
   • Veteranflyggruppen EAA Sverige
   • Åkerihistoriska sällskapet

 

Arbetets museum är sammankallande.Transporthistoriskt Nätverks logga - Bevara oss väl!

Transporthistoriskt Nätverk agerar tillsammans i Almedalen. Vi driver där gemensamt tre för oss viktiga frågor:

 1. Besöksnäring – Resor på museijärnvägar, flygdagar, veteranrallyn, ångbåtsturer, ungdomsseglingar och besök på arbetslivsmuseer lockar varje år 10 miljoner besökare. Transporthistoriska anläggningar ger ett viktigt bidrag till besöksnäringen.
 2. Kunskap – Transporthistoria är stort och komplicerat och innehåller ofta gammeldags teknik. För att klara ett hållbart bevarande och brukande av kulturarvet krävs kunskap och kunskapsöverföring.
 3. Kulturarvet – Stärkt bevaranderätt. Transporthistoriska föremål
  har idag inte samma lagskydd som andra delar av kulturarvet. Hur skyddar vi på bästa sätt våra klenoder från att utsättas för alltför kraftiga ombyggnadskrav, förorsakade av moderna regelverk? Bevara oss väl!

26 mars 2019

Möte på Sjöhistoriska. På bild från vänster: Anders Svensson, JHRF. Stieg Ingvarsson, SFF. Helena Törnqvist, Arbetets museum. Per Englund, MRO. Hakon Malmborg, SSF. Anders Svenson, SÅF. Rutger Palmstierna, BHRF. Lars Amréus, RAÄ. Mikael Parr, ArbetSam. Kjell Franzén, EAA Sverige. Lovisa Almborg, ArbetSam. Christer Ericson, SSF. Malin Erlfeldt, MHRF. Jan Tägt, MHRF. Maria Adolfsson, RAÄ. Måns Pedersen, RAÄ.