Nätverk


På bild från vänster: Anders Svensson, JHRF. Stieg Ingvarsson, SFF. Helena Törnqvist, Arbetets museum. Per Englund, MRO. Hakon Malmborg, SSF. Anders Svenson, SÅF. Rutger Palmstierna, BHRF. Lars Amréus, RAÄ. Mikael Parr, ArbetSam. Kjell Franzén, EAA Sverige. Lovisa Almborg, ArbetSam. Christer Ericson, SSF. Malin Erlfeldt, MHRF. Jan Tägt, MHRF. Maria Adolfsson, RAÄ. Måns Pedersen, RAÄ.

Transporthistoriskt Nätverk (ThN) Den 26 mars 2019 träffades ThN på Sjöhistoriska museet i Stockholm. Första timmen ägnades åt Statens maritima och transporthistoriska museer, SMTM. Avdelningschef Sophie Nyman hälsade oss välkomna. Åsa Lindgren berättade om utredningen och arbetet med det utökade uppdrag för det rörliga kulturarvet som består av Järnvägsmuseet i Gävle, flyghistorisk samling på Arlanda och väghistoriska samlingarna i Kjula.

Eftermiddagen var vikt åt att träffa riksantikvarie Lars Amréus, utredare Maria Adolfsson och jurist Måns Pedersen. Lars Amreus gav nätverket en eloge för sitt arbete som ett framgångsvis sätt att arbeta med frågan om ett stärkt lagskydd för det rörliga kulturarvet. Regeringsbildningen har dragit ut på tiden men nu borde frågan bearbetas och tiden mogen för att uppvakta kulturdepartementet och riksdagspolitiker. Frågan kommer vara ämne för ThNs seminarium i Almedalen 2019. ThNs arbetsgrupp jobbar på ett svar klart att användas när rapporten kommer ut på remiss.


Om ArbetSams nätverksarbete

Tillsammans blir vi klokare och starkare. ArbetSam är en nationell organisation med uppdrag att arbeta för medlemmar i hela landet.

I verkstan på Åssamuseet har vi roligt. Museibesök under Museidagarna 2014. Foto: Torsten Nilsson.

Utan duktiga medarbetare och utan samverkan stannar museerna. Lars-Erik Samuelsson och Gösta “Bolle” Karlsson på ÅSSA-museet i Åtvidaberg.

Det betyder att vi behöver samverka med andra organisationer i olika sammanhang. Som Sveriges största museiorganisation är ArbetSam en organisation av vikt inom museisektorn. Samverkan blir mer och mer viktigt i samhället idag för att få sin röst hörd. ArbetSam samverkar med flera olika aktörer och på olika plan. Arbetslivsmuseerna och deras organisationer måste samverka för att lyckas föra ut sitt budskap. ArbetSam ingår i nätverk men följer och stöttar på olika sätt även andra nätverk inom vårt område.

Nätverk som ArbetSam följer och stöttar på olika sätt
1. Textilhistoriskt nätverk
2. GRAMUS – Nätverk för grafiska museer
3. Museinätverket Skog & Trä
4. NAV – industrihistoria och arbetslivsmuseer i väst
5. Medicinhistoriskt nätverk
6. Brandhistoriska Sällskapet

Nätverk som ArbetSam ingår i:
1. Transporthistoriskt Nätverk (ThN)Transporthistoriskt Nätverks logga - Bevara oss väl!
Det bildades år 2012 och samlar 10 riksorganisationer. Nätverket arbetar konstruktivt för stärkt bevaranderätt för det rörliga kulturarvet. I maj 2017 ställde sig riksdagen bakom förslaget om att skyndsamt ta fram lagstiftning till skydd för det rörliga kulturarvet. Det är ett historiskt beslut att man vill tillföra industrisamhällets rörliga artefakter till kulturarvslagstiftningen. I den nuvarande kulturminneslagen finns endast lagskydd för markbundet kulturarv. Nya statliga och kommunala regler och avgifter hotar Sveriges rörliga kulturarv såsom fartyg, museijärnväg, flyg och motorburna fordon på vägar.

ThN firar 5 år 2017

Organisationerna i ThN företräder olika områden inom det rörliga kulturarvet:
Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd, ArbetSam
Båthistoriska Riksförbundet, BHRF
Järnvägshistoriska Riksförbundet, JHRF
Motorhistoriska Riksförbundet, MHRF
Museibanornas Riksorganisation, MRO
Svensk Flyghistorisk Förening, SFF
Sveriges Segelfartygsförbund, SSF
Sveriges Ångbåtsförening, SÅF
Vagnhistoriska Sällskapet, VHS
Veteranflyggruppen EAA Sverige

Arbetets museum är sammankallande.

Nätverkets syfte är att
– verka för frågor som är gemensamma för alla föreningar i nätverket
– samarbeta angående de regelverk och beslut som påverkar förutsättningarna för det rörliga kulturarvet
– vara det gemensamma forum för att skapa förutsättningar för att på bästa sätt bevara och utveckla det rörliga kulturarvet.

Transporthistoriskt Nätverk agerar tillsammans i Almedalen. Vi driver där gemensamt tre för oss viktiga frågor:

  1. Besöksnäring – Resor på museijärnvägar, flygdagar, veteranrallyn, ångbåtsturer, ungdomsseglingar och besök på arbetslivsmuseer lockar varje år 10 miljoner besökare. Transporthistoriska anläggningar ger ett viktigt bidrag till besöksnäringen.
  2. Kunskap – Transporthistoria är stort och komplicerat och innehåller ofta gammeldags teknik. För att klara ett hållbart bevarande och brukande av kulturarvet krävs kunskap och kunskapsöverföring.
  3. Kulturarvet – Stärkt bevaranderätt. Transporthistoriska föremål
    har idag inte samma lagskydd som andra delar av kulturarvet. Hur skyddar vi på bästa sätt våra klenoder från att utsättas för alltför kraftiga ombyggnadskrav, förorsakade av moderna regelverk? Bevara oss väl!

2. Vattenhistoriskt Nätverk (VhN)
Nätverket bildades 30 maj 2018. Nätverket samlar nationella organisationer som berörs av den svenska vattenförvaltningen i syfte att synliggöra och påvisa värdefullt kulturarv i dessa miljöer. Samverka angående det regelverk och beslut som påverkar förutsättningarna för det kulturarv som berörs av den svenska tillämningen av EU:s vattendirektiv. Nätverket ska vara ett gemensamt forum för att arbeta för att skapa förutsättningar för att på bästa sätt bevara och utveckla området kulturarv vid vatten.

Bild från möte 26 september 2018 på Arbetets museum. Från vänster: Hans Hellman, ArbetSam. Helena Törnqvist, Arbetets museum. Carl von Essen, Svenska Byggnadsvårdföreningen. Tomas Nyström, Svenska Byggnadsvårdföreningen. Mikael Parr, ArbetSam. Göran Falkenberg, Sveriges Jordägarförbund. Nils Ahlberg, ICOMOS Sverige. Michael Lehorst, Sveriges Hembygdsförbund. Eva Nilsson, Stödförening för småskalig vattenkraft och Rune Hallgren, Svensk Vattenkraftförening. Saknas på bilden: Catarina Karlsson, Svenska industriminnesföreningen.

Under hösten har VhN haft sitt andra möte på Arbetets museum i Norrköping. Vi diskuterade det fortsatta samarbetet i nätverket såsom gemensamma frågeställningar, strategier, kommande kontakter med myndigheter, regeringskansliet samt politiker. Dagen innehöll även ett samrådsmöte över Skype med Havs- och Vattenmyndigheten, Energimyndigheten och Svenska kraftnät angående en nationell plan för omprövning av vattenkraften de arbetar med.
VhNs arbetsgrupp har i uppdrag att skriva fram ett underlag för det gemensamma samarbetet i VhN som alla organisationer i nätverket ska kunna stå bakom.
Den 27 november deltog Michael Lehorst, Sveriges Hembygdsförbund, Catarina Karlsson, Svenska industriminnesföreningen och Helena Törnqvist, Arbetets museum, i ett Skypemöte med Länsstyrelsernas lagrådsgrupp för att presentera nätverket och dess syfte.

Nätverket vill samverka för att en helhetssyn beaktas där kulturmiljö vägs på samma vis och på likvärdig grund som naturmiljö och övriga intressen. Nätverket önskar få konstruktiva lösningar till gagn för både kultur- och naturmiljö vid vatten.
Nätverket består av Arbetets museum, ArbetSam, Europa Nostra – Sverige, ICOMOS Sverige, Stödföreningen för småskalig vattenkraft, Svensk Vattenkraftsförening, Svenska Byggnadsvårdföreningen, Svenska industriminnesföreningen och Sveriges Hembygdsförbund. Nätverket stöds även av Kulturmiljöfrämjandet, LRF och Sveriges
Jordägarförbund.

Bild från möte 30 maj 2018 vid nätverkets bildande.

Artikel: Viktigt kulturarv hotas av bristande miljöhänsyn
(Publicerad 16 februari 2018 i Dagens Samhälle.)
Längs åar och älvar finns de gamla kvarnarna och bruksmiljöerna. Många av dem har höga kulturhistoriska värden och är omtyckta besöksmål. Nu hotas dessa unika miljöer av nya bestämmelser för vattenverksamhet.

Om inte politikerna tar större hänsyn till kulturella och sociala värden i miljöpolitiken, finns risken att tusentals dammar rivs och sjöar töms för att återskapa vattenflöden som i vissa fall inte funnits sedan medeltiden.

Vi som står bakom den här artikeln företräder över en halv miljon medlemmar i fler än 3 500 föreningar. Vi sköter ideellt ett betydande antal av de miljöer som berörs.
Regeringen presenterar 20 mars en proposition om vattenförvaltning. Bakgrunden är ett EU-direktiv om god vattenkvalitet och 2016 års energiöverenskommelse mellan regeringen och Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.

Om propositionen går igenom i riksdagen i maj ska vattenkraftsbolagen bekosta åtgärder som uppfyller moderna miljövillkor. Branschen bygger därför upp en fond för ekonomiskt stöd till fiskvägar och andra miljöåtgärder vid dammar som används för elproduktion. Det kan röra sig om flera miljoner i kostnader för varje enskild anläggning.

Många små kraftverk har ett stort kulturhistoriskt värde, men kommer inte att klara den egeninsats som krävs. Alla de tusentals dammar som inte används för elproduktion idag omfattas över huvud taget inte av branschfonden och står därmed helt utan ekonomiskt stöd. Många av dessa är viktiga kulturmiljöer som riskerar att rivas för att det saknas pengar till miljöåtgärder.
Vi motsätter oss inte moderna miljövillkor för vattenverksamhet. EU-direktivet ger dock inget stöd för utrivning av kulturarvet. Vi efterlyser en lagstiftning som tar hänsyn även till kulturella och sociala värden i miljön. Om Sverige vill leva upp till Europeiska landskapskonventionen ska fler lokala intressen än vattenvård och fiskevård få komma till tals i frågor som påverkar landskapet.
Vi uppmanar därför politikerna att skyndsamt presentera en lösning för vattenverksamhet, som säkerställer att också vattendragens kulturarv bevaras för framtiden.
Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Maria Norrfalk, ordf Sveriges hembygdsförbund
Jan af Geijerstam, ordf Svenska industriminnesföreningen
Anders Lind, ordf Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd
Vicki Wenander, ordf Svenska byggnadsvårdsföreningen
Tina Wik, ordf Europa Nostra – Sverige
Inger Liliequist, ordf Kulturmiljöfrämjandet
Niklas Cserhalmi, museichef Arbetets museum
Nils Ahlberg, ordf ICOMOS Sverige
Gunnar Palme, ordf Sveriges Jordägareförbund

Tipsa gärna oss om ni känner till fler nätverk.
Kontakta ArbetSams kansli: 011-23 17 30 eller info@arbetsam.com