Nätverk

Om ArbetSams nätverksarbete
Tillsammans blir vi klokare och starkare. ArbetSam är en nationell organisation med uppdrag att arbeta för medlemmar i hela landet.

I verkstan på Åssamuseet har vi roligt. Museibesök under Museidagarna 2014. Foto: Torsten Nilsson.

Utan duktiga medarbetare och utan samverkan stannar museerna. Lars-Erik Samuelsson och Gösta “Bolle” Karlsson på ÅSSA-museet i Åtvidaberg.

Det betyder att vi behöver samverka med andra organisationer i olika sammanhang. Som Sveriges största museiorganisation är ArbetSam en organisation av vikt inom museisektorn. Samverkan blir mer och mer viktigt i samhället idag för att få sin röst hörd. ArbetSam samverkar med flera olika aktörer och på olika plan. Arbetslivsmuseerna och deras organisationer måste samverka för att lyckas föra ut sitt budskap. ArbetSam ingår i nätverk men följer och stöttar på olika sätt även andra nätverk inom vårt område.

ArbetSam är ansluten till NOD Sverige,
ett nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället.

Nätverk som ArbetSam följer och stöttar på olika sätt
1. Textilhistoriskt nätverk
2. GRAMUS (Sveriges grafiska museers samarbetsråd)
3. Museinätverket Skog & Trä
4. NAV – industrihistoria och arbetslivsmuseer i väst
5. Medicinhistoriskt nätverk
6. Brandhistoriska Sällskapet
7. Gruvforum
8. Gjuterihistoriska Sällskapet
Tipsa gärna oss om ni känner till fler nätverk.
Kontakta ArbetSams kansli: 011-23 17 30 eller info@arbetsam.com

Nätverk som ArbetSam ingår i:
1. Transporthistoriskt Nätverk (ThN)Transporthistoriskt Nätverks logga - Bevara oss väl!
Det bildades år 2012 och samlar 10 riksorganisationer. Nätverket arbetar konstruktivt för stärkt bevaranderätt för det rörliga kulturarvet. I maj 2017 ställde sig riksdagen bakom förslaget om att skyndsamt ta fram lagstiftning till skydd för det rörliga kulturarvet. Det är ett historiskt beslut att man vill tillföra industrisamhällets rörliga artefakter till kulturarvslagstiftningen. I den nuvarande kulturminneslagen finns endast lagskydd för markbundet kulturarv. Nya statliga och kommunala regler och avgifter hotar Sveriges rörliga kulturarv såsom fartyg, museijärnväg, flyg och motorburna fordon på vägar.

ThN firar 5 år 2017

Organisationerna i ThN företräder olika områden inom det rörliga kulturarvet:
Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd, ArbetSam
Båthistoriska Riksförbundet, BHRF
Järnvägshistoriska Riksförbundet, JHRF
Motorhistoriska Riksförbundet, MHRF
Museibanornas Riksorganisation, MRO
Svensk Flyghistorisk Förening, SFF
Sveriges Segelfartygsförbund, SSF
Sveriges Ångbåtsförening, SÅF
Vagnhistoriska Sällskapet, VHS
Veteranflyggruppen EAA Sverige
Arbetets museum är sammankallande.

Nätverkets syfte är att
– verka för frågor som är gemensamma för alla föreningar i nätverket
– samarbeta angående de regelverk och beslut som påverkar förutsättningarna för det rörliga kulturarvet
– vara det gemensamma forum för att skapa förutsättningar för att på bästa sätt bevara och utveckla det rörliga kulturarvet.

Transporthistoriskt Nätverk agerar tillsammans i Almedalen. Vi driver där gemensamt tre  viktiga frågor för oss, Besöksnäring, Kunskap och Kulturarvet.

2. Vattenhistoriskt Nätverk (VhN)
Nätverket bildades 30 maj 2018. Nätverket samlar nationella organisationer som berörs av den svenska vattenförvaltningen i syfte att synliggöra och påvisa värdefullt kulturarv i dessa miljöer. Samverka angående det regelverk och beslut som påverkar förutsättningarna för det kulturarv som berörs av den svenska tillämpningen av EU:s vattendirektiv. Nätverket ska vara ett gemensamt forum för att arbeta för att skapa förutsättningar för att på bästa sätt bevara och utveckla området kulturarv vid vatten.


Bild från möte 30 maj 2018 vid nätverkets bildande.

Nätverket vill samverka för att en helhetssyn beaktas där kulturmiljö vägs på samma vis och på likvärdig grund som naturmiljö och övriga intressen. Nätverket önskar få konstruktiva lösningar till gagn för både kultur- och naturmiljö vid vatten.
Nätverket består av Arbetets museum, ArbetSam, Europa Nostra – Sverige, ICOMOS Sverige, Stödföreningen för småskalig vattenkraft, Svensk Vattenkraftsförening, Svenska Byggnadsvårdföreningen, Svenska industriminnesföreningen och Sveriges Hembygdsförbund. Nätverket stöds även av Kulturmiljöfrämjandet, LRF och Sveriges
Jordägarförbund.