Museilag och museimyndighet

Våren 2017 presenterade Kulturdepartementet propositionen Kulturarvspolitik för ett Sverige som håller ihop (prop. 2016/17:116). Med propositionen tog man för första gången ett helhetsgrepp om kulturarvsområdet som ett eget politikområde. Kulturarvspolitiken ska bidra till att det gemensamma kulturarvet blir en angelägenhet för alla, så att det offentliga samtalet vidgas och fördjupas samt att medskapande och engagemang främjas. I propositionen presenterades övergripande prioriteringar och en rad konkreta förslag, bland annat en ny museilag, nedläggning av Riksutställningar och utvidgat uppdrag till Riksantikvarieämbetet (RAÄ).
Riksantikvarieämbetet ska i och med det utvidgade uppdraget ta ett helhetsgrepp på hela museisektorn och stötta alla museer, både offentligt finansierade och ideella.

RAÄ varken kan eller får agera som lobbyorganisation och vara en tydlig röst för museisektorn då de är en myndighet.  Lobbyarbete sköts av t ex ArbetSam, Riksförbundet Sveriges museer och Sveriges Hembygdsförbund.
RAÄ har inte ha en roll gentemot museilagen. RAÄ har varken rätt att tolka eller döma med denna lag som utgångspunkt och de har heller inga föreskriftsrätter. RAÄ kommer inte att ge råd i förhållande till museilagen men man kommer dock att följa museilagen och se hur den påverkar museer.

RAÄ önskar hålla en löpande dialog med museerna, försöka flytta fram sektorn som helhet och hitta en strategi för att få kunskap på museer att gagna andra samt stå i centrum för utveckling av kulturarvsarbetet.
Håll utkik efter Museidialogen och/eller kontakta Riksantikvarieämbetet om du har frågor eller berätta vilka områden/frågor du tycker att RAÄ ska ta sig an.
Eric Fugeläng, museisamordnare Riksantikvarieämbetet
E-post: eric.fugelang(at)raa.se
Telefon: 08-51 91 80 69
Här en länk till mer information om RAÄs utvidgade uppdrag på RAÄs hemsida.

Riksförbundet Sveriges museer har tagit fram en bra presentation av den kulturarvspolitiken.
Här en länk Sveriges museer presentation som sammanfattar den nya kulturarvspolitiken.

Den 1 augusti 2017 trädde lagen som reglerar offentligstyrda museer i kraft. I den fastställs att museerna skall bidra till samhället och dess utveckling genom att främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning.
Museilagen innebär bland annat att statliga museer kan skänka föremål till exempelvis arbetslivsmuseer och att politiker inte kan gå in och påverka museernas verksamhet och innehåll.
Museilagen omfattar offentligt finansierade museer, inte de ideella. Men även om man inte omfattas av museilagen så bör man förhålla sig till den.

Här en länk till Kulturarvspolitik på regeringens hemsida.
Här en länk till museilagen på Riksdagens hemsida.

Museilag
Svensk författningssamling 2017:563

Inledande bestämmelser
1 § I denna lag finns bestämmelser om det allmänna museiväsendet. Med det allmänna museiväsendet avses
1. statliga museer,
2. regionala museer,
3. kommunala museer, och
4. andra museer i vars styrelse eller motsvarande ledningsorgan mer än hälften av antalet ledamöter är utsedda av stat, kommun eller landsting.

2 § Med ett museum avses i denna lag en institution som är öppen för allmänheten och som förvärvar, bevarar, undersöker, förmedlar och ställer ut materiella och immateriella vittnesbörd om människan och människans omvärld.

3 § Med museihuvudmän avses i denna lag staten, kommunerna och landstingen.
Det som sägs om museihuvudmän gäller även den som utsett mer än hälften av antalet ledamöter i ett sådant museum som avses i 1 § 4.

Ändamål
4 § Ett museum ska utifrån sitt ämnesområde bidra till samhället och dess utveckling genom att främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning.

Ansvarsfördelning
5 § Museihuvudmännen ska säkerställa att ett museum har ett bestämmande inflytande över verksamhetens innehåll.

Publik verksamhet
6 § Utställningar och annan publik verksamhet vid ett museum ska vara kunskapsbaserad och präglas av allsidighet och öppenhet.

7 § Utställningar och annan publik verksamhet vid ett museum ska vara tillgänglig för alla och anpassad till användarnas olika förutsättningar.

Kunskapsuppbyggnad
8 § Ett museum ska bidra till forskning och annan kunskapsuppbyggnad, bland annat genom att ha hög kompetens inom sitt ämnesområde.

Förvaltning av samlingar
9 § Ett museum ska aktivt förvalta sina samlingar för att nå verksamhetens mål.

10 § Regeringen får meddela föreskrifter om att de statliga museerna får överlåta föremål ur sina samlingar till andra museer inom det allmänna museiväsendet.
Regeringen får även meddela föreskrifter om förfoganden över sådana föremål i de statliga museernas samlingar som har ett begränsat kulturhistoriskt värde.

Samverkan och spridning i hela landet
11 § Museerna och museihuvudmännen ska samverka i syfte att ge alla tillgång till museernas samlade resurser, bland annat genom att ställa föremål ur de egna samlingarna till varandras förfogande.

12 §/Upphör att gälla U:2018-01-01/ Bestämmelsen i 2 kap. 1 § kommunallagen (1991:900) om anknytning till kommunens område eller dess medlemmar hindrar inte att ett kommunalt museum avgiftsfritt ställer föremål ur sina samlingar till förfogande för ett museum i det allmänna museiväsendet som är beläget utanför kommungränsen.

12 §/Träder i kraft I:2018-01-01/ Bestämmelsen i 2 kap. 1 § kommunallagen (2017:725) om anknytning till kommunens område eller dess medlemmar hindrar inte att kommunala museer avgiftsfritt ställer föremål ur sina samlingar till förfogande för ett museum i det allmänna museiväsendet som är beläget utanför kommungränsen.

Lag (2017:774).