Finansieringsstöd

FINANSIERINGSKOORDINATOR GER STÖD
Jobbar du med att skriva en ansökan till en EU-fond för en hembygdsförening eller ett arbetslivsmuseum och behöver hjälp med er ansökan? Då kan du kontakta arbetslivsmuseernas och hembygdsrörelsens egen finansieringskoordinator, Jasna Hasanic. Jasna arbetar med stöd till både arbetslivsmuseer och hembygdsföreningar och kan ge råd om hur och var man söker EU-finansiering, men också tipsa om andra bidrag.

Din ansökan kan handla om landsbygdsprogrammets projektstöd, LEADER, Kreativa Europa, Europeiska regionala utvecklingsfonden eller en ansökan till någon annan EU-fond.

Om du kontaktar Jasna med frågor och funderingar bifoga också ett utkast av er ansökan. Du som skickar in din ansökan med konkreta frågeställningar kommer att få möjlighet till handledning och återkoppling. Beroende på antal förfrågningar som skickas in kommer återkopplingen att ske, antingen direkt eller samlas ihop och tas upp i seminarieform.

Innan du kontaktar Jasna, tänk på det här:
• Om du mailar, bifoga gärna konkreta frågor eller funderingar
• Perioder då Jasna tar emot kontakt är i första hand aug–nov 2019 och mar–maj 2020
• För att Jasna ska kunna ge bra handledning krävs att föreningen redan har en pågående ansökan till en EU-fond
• Jasna erbjuder handledning och feedback men skriver inte själva ansökan. Det måste föreningen göra själv
• Fyll i ett formulär med grundläggande frågor kring er ansökan via länken nedan. På så sätt är det lättare för Jasna att förstå era behov.

TILL FORMULÄR MED FRÅGOR OM ER ANSÖKAN

Här nedan du läsa mer om EU-stöd som arbetslivsmuseer och hembygdsföreningar kan söka. Du hittar även information om andra stödformer om din projektidé inte passar in inom ramen för någon EU-fond.

LANDSBYGDSPROGRAMMETS PROJEKTSTÖD
Inom landsbygdsprogrammet finns projektstöd för investeringar som bland annat hembygdsföreningar, kommuner och företag kan söka. Här kan du läsa om de olika typerna av projektstöd som finns, hur du ansöker och var du hittar mer information. Stöden ges enbart till sökande på landsbygden och i tätorter med högst 3 000 invånare. Men det finns undantag, bland annat i norra delarna av Sverige. Fråga din länsstyrelse vad som gäller för just din förening.

Vem kan få stöd?
Myndigheter, kommuner, regioner, företag och föreningar.

Tre typer av projektstöd
Hembygdsföreningar och arbetslivsmuseer kan söka projektstöd i landsbygdsprogrammet. Det handlar framförallt om stöd till investeringar i…
• Infrastruktur för rekreation och turistinformation – för att skapa möjligheter till rekreation för allmänheten eller förbättra möjligheterna till turism i området. Investeringarna kan handla om exempelvis vandringsleder eller skyltar, broschyrer och webbplatser om bygden och dess natur- och kulturarv.
Läs mer om stödet till investeringar i rekreation och turistinformation HÄR

• Utveckling av natur- och kulturmiljöer – för investeringar som bidrar till att bevara och restaurera natur- och kulturmiljöer, inklusive kulturhistoriskt intressant bebyggelse, och som utvecklar byns eller bygdens attraktivitet och dess förutsättningar för boende, företagande, turism, friluftsliv och rekreation.
Läs mer om stödet till utveckling av natur- och kulturmiljöer HÄR

Hembygdsgårdar kan dessutom söka stöd i…
• Utveckling av hembygdsgårdar – både för att ta tillvara och vårda kulturhistoriskt värdefulla byggnader på hembygdsgårdar, och för att verksamheten på hembygdsgården ska bidra än mer till levande landsbygd och ett hållbart samhälle, där hembygdsgårdarna exempelvis utvecklas som mötesplatser, turistmål och för andra verksamheter.
Läs mer om stödet till utveckling av hembygdsgårdar HÄR

Så här söker du stöd:
För att kunna söka stöd måste din projektidé passa in i den regionala handlingsplanen som tagits fram av Länsstyrelsen. Varje Länsstyrelse har en egen sådan handlingsplan. Börja med att ta kontakt med din Länsstyrelse och läs igenom den regionala handlingsplanen. Ansökan skickas därefter in via Jordbruksverkets hemsida.
E-tjänsten hittar du HÄR

Efter att du har pratat med Länsstyrelsen om din idé passar in inom ramen för Landsbygdsprogrammet och tagit fram ett utkast till din ansökan kan du ta kontakt med finansieringskoordinator Jasna Hasanic för att få hjälp och input på din projektansökan. Du som har en konkret projektidé med ett utkast till ansökan kommer kunna få hjälp med att förbättra ansökan och öka dina chanser till att få medfinansiering.

LEADER
Arbetslivsmuseer och hembygdsföreningar kan söka stöd inom lokalt ledd utveckling. Syftet med lokalt ledd utveckling är att ge möjligheter för organisationer, föreningar, företag och myndigheter att kunna engagera sig i bygdeutveckling och få stöd för utvecklingsprojekt. Tanken med lokalt ledd utveckling är att lokal utveckling genomförs mest effektivt av dem som bor och verkar i ett område. Olika projekt och aktörer ska kunna förstärka varandra och möta de behov som finns i varje område.
Mer om Leadermetoden hittar du HÄR

Detta kan du få stöd för:
Du kan få stöd för projekt som bidrar till utveckling i ditt Leaderområde enligt den utvecklingsstrategi som finns. Du som söker måste också bidra med eget arbete eller privata pengar. Du kan få stöd för:
• Projekt som är till nytta för många människor i området
• Projekt som ger förutsättningar för företagsutveckling, boendemiljö, kunskap, service eller landsbygdens attraktivitet
• Projekt som är till nytta för enskilda företag eller till företag som samarbetar
Observera att det inte går att få stöd för redan befintlig verksamhet.

Pengarna kommer från fyra EU-fonder: Landsbygdsfonden, Havs- och fiskerifonden, Socialfonden och Regionala utvecklingsfonden. Tack vare detta kan du söka stöd för många saker såsom exempelvis:
• Skapa en attraktiv landsbygd för boende
• Utveckla bygdens föreningsliv
• Göra investeringar i kultur-och naturlandskapet så att fler människor får tillgång till dem
• Arbete med både näringslivsutveckling, innovationer, kompetensförsörjning, arbetsmarknadsprojekt eller lantbruks-och fiskefrågor.

Så här söker du stödet:
För att kunna söka stöd måste projektidén passa in i den utvecklingsstrategi som är godkänd för området. Varje Leaderområde har en lokal utvecklingsstrategi. Börja med att ta reda på om du bor i ett Leaderområde och vilket, ta därefter kontakt med ditt Leaderområde:
Lista på godkända Leaderområden hittar du HÄR

KREATIVA EUROPA
Kreativa Europa är Europeiska kommissionens program för de kulturella och kreativa sektorerna under 2014–2020. Programmets allmänna mål är att skydda, utveckla och främja Europas kulturella och språkliga mångfald och kulturarv. Det finns särskilda mål för Kreativa Europa och prioriteringar inom delprogrammet Kultur. När du skickar in en ansökan om stöd blir den bland annat bedömd utifrån hur den bidrar till att uppfylla målen och prioriteringarna.
Läs mer om målen och prioriteringarna HÄR

Delprogrammet Kultur vänder sig till aktörer inom musik, scenkonst, bildkonst, design, konsthantverk, arkitektur, litteratur, tidskrifter, radio, arkiv, bibliotek, museer, kulturarv och kulturmiljö. Stöd finns för europeiska samarbetsprojekt, nätverk och plattformar samt översättning och spridning av europeisk skönlitteratur. Aktörer inom den audiovisuella sektorn kan också delta i samarbetsprojekt.

Kontaktperson: Elin Rosenström, verksamhetsansvarig, Kreativa Europa desk Sverige.
Telefon: 08 519 264 15, E-post: elin.rosenstrom@kulturradet.se

ANDRA VÄGAR TILL FINANSIERING
Ibland passar inte EU-fonder som finansieringskälla och därför kommer här ett axplock av andra vägar ni kan gå mot finansiering av ert projekt:

BIDRAG TILL KULTURMILJÖVÅRD
Ett statligt bidrag till kulturmiljövårdande insatser som söks hos respektive Länsstyrelse. Bidraget styrs av förordningen (2010:1121) om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer. Länsstyrelserna har uppdraget att värdera ansökningarna enligt bestämda urvalsprinciper.
Läs mer HÄR
Ansök hos länstyrelsen nära dig.

RIKSANTIKVARIEÄMBETETS BIDRAG TILL KULTURARVSARBETE
Ett bidrag som Riksantikvarieämbetet delar ut till insatser med syfte att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Läs mer om bidraget HÄR

Kontaktperson: Tove Holm, kulturmiljöavdelningen.
Telefon: 08-5191 80 16, e-post: tove.holm@raa.se

BOVERKET
Stöd till icke-statliga kulturlokaler
Bidrag ges för nybyggnad, ombyggnad samt till standardhöjande reparationer, tillgänglighetsskapande åtgärder och energiåtgärder av icke-statliga kulturlokaler. Exempel på lokaler som drivs av någon annan än staten kan vara museer, teater- och konserthallar, konsthallar och liknande. Stöd kan också ges till utbyte eller komplettering av inventarier. Tänk på att ett projekt inte får påbörjas innan Boverket beslutar om bidrag. Det är viktigt att motivera lokalens behov utifrån ett lokalt och regionalt kulturpolitiskt perspektiv i ansökan. Ansökan lämnas in senast 30 september varje år.
Läs mer om detta stöd och vad ni kan få pengar för HÄR

Bidrag till allmänna samlingslokaler
Detta bidrag lämnas till nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad och inköp av samlingslokal, samt till standardhöjande reparationer, tillgänglighetsskapande åtgärder och energiåtgärder i allmänna samlingslokaler. Ansökan lämnas in senast 1 december varje år.
Läs mer om detta stöd och vad ni kan få pengar för HÄR

ARVSFONDEN
Ideella föreningar och organisationer kan söka stöd ur Arvsfonden. Till exempel för att pröva nya idéer som utvecklar verksamheter för barn, unga eller personer med funktionsnedsättning. Ett av flera prioriterade områden är att utveckla barns och ungas möjligheter att vara delaktiga i kulturlivet, till kulturupplevelser och till eget skapande.

Kontakt, telefon: 08-700 08 00
E-post: info@arvsfonden.se
Läs mer på Arvsfondens webbplats

STIFTELSEN GUSTAV VI ADOLFS FOND FÖR SVENSK KULTUR
Stiftelsen ger bidrag till svensk humanistisk forskning och kulturminnesvård.
Läs mer och ansök HÄR

STATENS KULTURRÅD
Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga de nationella kulturpolitiska mål som regering och riksdag beslutar om. Varje år delar kulturrådet ut 2,5 miljarder kronor inom följande områden: litteratur, läsfrämjande och bibliotek, bild- och konstform samt museer, teater, dans och nutida cirkus, skapande skola samt nationella minoriteters kultur.
Läs mer HÄR

NORDISKA KULTURFONDEN
Syftet med fonden är att främja kulturella samarbetet mellan de nordiska länderna.
Läs mer HÄR

KULTURBRYGGAN
Kulturbryggan är ett alternativ och komplement till andra offentliga bidragsgivare som har i uppdrag att främja förnyelse och utveckling inom kulturområdet.
Läs mer HÄR

SVENSKA INSTITUTET
Svenska institutet ger stöd till kultur- och samhällsprojekt inom internationellt utvecklingssamarbete. Stödet syftar till att skapa och utveckla hållbara relationer och nätverk mellan aktörer i Sverige och i utvecklingsländer inom områdena jämställdhet, hållbarhet, demokrati, barns rättigheter och yttrandefrihet.
Läs mer HÄR

Fundera också över lokala stöd, såsom exempelvis:
• Lokala fonder, stipendier och stiftelser
• Banker
• Studieförbund (arrangemang, kurser)
• Företag
• Kommun (produktionsstöd, arrangörsstöd, bygdepeng, integrationsfond mm.)
• Region/landsting (länsövergripande projekt)
• Sponsring.

TIPS PÅ LÄSNING!
Klokboken. ”Med Klokboken vill Svensk Scenkonst och Riksförbundet Sveriges Museer, i samarbete med Tillväxtverket, Statens kulturråd och Riksutställningar, öka kunskapen om hur man skapar kulturprojekt som med hjälp av EU-stöd kan bidra till kulturell och regional samhällsutveckling.”