Bidrag till arbetslivsmuseer

Pengar, pengar, pengar – pengar är en viktig del av kulturarvsbevarandet. För att kunna driva, förvalta och utveckla ett arbetslivsmuseum behövs pengar till allehanda ting.

Fördelning RAÄs bidrag till ideellt kulturarvsarbete 2021
Riksantikvarieämbetet (RAÄ) fördelar varje år bidrag till ideellt kulturarvsarbete. 2021 fördelade man 17 miljoner kr varav 8 miljoner kr reserverade för arbetslivsmuseer.  Totalt beviljades 127 ideella kulturarvsarbetare bidrag. Av dem är 52 medlemmar i ArbetSam. ArbetSams medlemmar beviljades tillsammans totalt 7 273 000 kr. Stort grattis och bra jobbat!

Lista ArbetSams medlemmar beviljade RAÄ bidrag 2021
Lista beviljade RAÄ bidrag 2021

Riksantikvarieämbetet föreslås fördela 20 miljoner kr i krisstöd. Beslut tas i Sveriges riksdag 16 juni 2021. Information om ansökningsförfarande etcetera läggs upp här när beslut är taget.

LÄNK INFO KRISSTÖD TILL KULTUREN PGA CORONAPANDEMIN

Fördelning RAÄs projektbidrag ideellt kulturarvsarbete 2020
Riksantikvarieämbetet (RAÄ) fördelade 17 milj kr i projektbidrag till kulturarvsarbete, varav en miljon öronmärkta till det transporthistoriska kulturarvet. Av de övriga 16 milj kr var 8 milj kr reserverade för arbetslivsmuseer, men arbetslivsmuseer har även möjlighet att ta del av resterande 8 milj kr. 59 (2018: 84 st) arbetslivsmuseer beviljades bidrag varav 53 (2019: 33 st) är medlemmar i ArbetSam.

Fördelning i antal för ArbetSams medlemmar:
Beviljats bidrag: 53 st
Avslag: 36 st

Fördelning i antal totalt:
Beviljade bidrag: 110 st.
Avslag: 157 st.

Fördelning i kronor för ArbetSams medlemmar:
Beviljat: 7 286 000 kr
Sökt: 8 532 869 kr
Avslag: 9 991 328 kr

Fördelning i kronor totalt:
Beviljat: 17 milj kr.
Sökt: 19 705 358 kr
Avslag: 32 596 188 kr

Länk till lista fördelning bidrag
Länk till RAÄs hemsida med mer info om bidraget

Söka bidrag
Har ni en idé ni vill förverkliga? Något måste lagas, en kostnad som måste tas? Sök för projekt som bevarar, använder och utvecklar kulturarvet. Se över vilka behov ni har och sätt er sedan ned och sök medel till projektet! Sökande måste vara en juridisk person.

ArbetSam och Arbetets museum genomför tillsammans varje år Söka pengar-kurser. Det är ett utmärkt tillfälle att bolla idéer, få inspiration, ställa frågor och utbyta erfarenheter. Kurserna genomförs på olika platser i landet.  Det går givetvis också bra att kontakta ArbetSams kansli eller Riksantikvarieämbetet.

Länk till Riksantikvarieämbetets hemsida för mer information.
Läs mer om våra kurser här
Lite tips och råd  från ArbetSam inför ansökningsskrivandet.

Fördelning Riksantikvarieämbetets projektbidrag ideellt kulturarvsarbete 2019
Riksantikvarieämbetet (RAÄ) har fördelat 16 milj kr i projektbidrag till kulturarvsarbete. Av de 16 milj kr är 8 milj kr reserverade för arbetslivsmuseer, men arbetslivsmuseer har även möjlighet att ta del av resterande 8 milj kr. 62 (2018: 84 st) arbetslivsmuseer beviljades bidrag varav 33 (2018: 60 st) är medlemmar i ArbetSam.

Fördelning 8 milj kr till arbetslivsmuseer:
Medlemmar i ArbetSam: 4 061 000 kr (2018: 5 584 500 kr)
Övriga arbetslivsmuseer: 3 939 000 kr (2018: 2 415 500 kr)

Fördelning 8 milj till övrigt kulturarvsarbete:
Medlemmar i ArbetSam: 260 000 kr (2018: 1 124 000 kr)
Övriga kulturarvsarbetare: 7 740 000 kr (2018: 6 250 000 kr)

Avslag:
Medlemmar i ArbetSam: 11 683 021 kr (2018: 16 747 868 kr)
Övriga kulturarvsarbete: 17 193 277 kr (2018: 27 042 467 kr)

8 260 000 kr beviljades i år till arbetslivsmuseer, att jämföra med 2018 då 9 750 000 kr beviljades till arbetslivsmuseer. En stor förändring från i fjol ser man på fördelningen av bidraget till övrigt kulturarvsarbete. I fjol gick 1 124 000 kr till arbetslivsmuseer, i år endast 260 000 kr. Även bland avslag finns en stor förändringen i fjol men där får man även räkna in att det ansöktes om närmare 15 milj kr lägre än i fjol.
Totalt ansöktes i år 46 770 565 kr (2018: 62 129 035 kr). Trots att den totala summan är lägre i år visar den ändå att det finns ett enormt behov, och en enorm vilja i landet att bevara, bruka och utveckla vårt kulturarv, där industrisamhällets kulturarv som visas på arbetslivsmuseerna är av betydelse.

Lista fördelning projektbidrag 2019.
Läs mer – länk till RAÄs sida om fördelning 2019.

Bild: Museet Kvarnvikens kvarn & såg . De fick sin ansökan beviljad och kan nu renovera kvarnens rensverk.

Fördelning 2018

1. Lista fördelning bidrag till kulturarvsarbete 2018
2. Länk till RAÄs hemsida med information om fördelningen

Hitta andra bidrag att söka:
Stiftelsemedel.se
Förening.se
Arvsfonden.se
Svensk bidragsförmedling.se
Svenska Efs-rådet Esf.se
Boverket.se

Länk till Klokboken 
Klokboken syftar till att öka kunskapen kring förutsättningar och möjligheter att, med hjälp av EU:s struktur- och investeringsfonder, skapa projekt som kan bidra till såväl kulturell som regional samhällsutveckling.

Kontaktuppgifter:
ArbetSams kansli – Lovisa Almborg, 011-23 17 30
Riksantikvarieämbetet – Tove Holm, 08-51 91 80 16

 

 

Bild: Sågmyra Tidstrandsutställning

2017

Riksantikvarieämbetet (RAÄ) har under våren 2017 fördelat 8 miljoner kronor till projektbidrag för arbetslivsmuseer. Under hösten 2017 har ytterligare 8 miljoner kronor fördelats för bidrag till kulturarvsarbete. Det övergripande ändamålet med bidraget är att öka delaktigheten i kulturarvsarbetet och allmänhetens tillgång till kulturarvet. Flera av ArbetSams medlemmar har beviljats bidrag även denna gång. Grattis till Onslunda Hembygds & Borstmuseum, Quarnstensgrufvans vänner, Jädersbruksvänner, Kanalmuseet samt övriga medlemsmuseer som nu fått medel till sina projekt!
Läs mer om fördelningen av bidraget hösten 2017 på Riksantikvarieämbetets hemsida – här är länk.

Fördelning våren 2017: Totalt 78 projekt fick projektstöd. 56 av de sökande är medlemmar i ArbetSam. Bra jobbat och grattis alla medlemmar! Bland de som beviljats bidrag finns allt från Historisk skogsexport från Kalix älvdal som ska ta göra en förstudie för en digital basutställning till Hillefors Grynkvarns Museiförening som ska renovera kvarnrännen. Stort grattis igen och lycka till med projekten!
Läs hela förordningen om stadsbidrag till kulturarvsarbete på Sveriges riksdags hemsida – här är länk
Lista över Riksantikvarieämbetets bidragsfördelning 2017
Läs mer på Riksantikvarieämbetets hemsida, klicka här

 

Hillefors Grynkvarns Museum

2016

Fördelning 2016
88 arbetslivsmuseer har beviljats projektbidrag till en sammanlagd summa av 8 miljoner kronor. 68 av dessa är medlemmar i ArbetSam och de har tillsammans fått 5 697 000 kr. Grattis! Det är en ökning från i fjol både vad gäller antalet medlemsmuseer och belopp, se fjolårets siffror nedan.
Behovet av ekonomiskt stöd till arbetslivsmuseerna är stort, totalt ansöktes om 29 831 712 kronor till 195 olika projekt.
Lista över Riksantikvarieämbetets bidragsfördelning  2016.

Läs mer på Riksantikvarieämbetets hemsida, klicka här.

Wretens Såg

Wretens Såg

Riksantikvariets bidrag till arbetslivsmuseerna höjdes i år från 6 miljoner till 8 miljoner kronor! ”Det är glädjande att fler och fler arbetslivsmuseer i landet ansluter sig till Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd. På detta sätt kan vi företräda våra medlemmar på ett ännu bättre sätt; vår representativitet ökar och beslutsfattare lyssnar bättre. Vi har i flera år arbetat för att få med arbetslivsmuseerna i den officiella museistatistiken samt utöka stödet till arbetslivsmuseerna. Från och med 2013 är arbetslivsmuseerna med i statistiken och från med i år är Riksantikvarieämbetets projektbidrag till arbetslivsmuseer utökat från 6 till 8 miljoner kronor”, säger Anders Lind, ordförande ArbetSam.

”Att Riksantikvarieämbetet nu får två miljoner extra av regeringen att dela ut till landets arbetslivsmuseer är ett erkännande av alla de underbara insatser som människor runt om i landet gör för det industriella kulturarvet. Jag kan inte tänka mig ett effektivare sätt att bevara och utveckla landets kulturarv. Varje krona som kommer in i arbetslivsmuseirörelsen växer flerfalt då frivilligkrafter får möjlighet att utöka sin verksamhet. Det är nog omöjligt att investera pengarna mer effektivt än på detta vis”, säger Niklas Cserhalmi, museidirektör Arbetets museum.

”Jag välkomnar att regeringen beslutat att höja bidraget till arbetslivsmuseer med två miljoner kronor. Riksantikvarieämbetet har vid flera tillfällen till regeringen framhållit den stora betydelse och de goda effekter som bidraget leder till”, säger Lars Amréus, riksantikvarie.

Villkoren för projektstödet beskrivs som följande på i Riksantikvarieämbetets hemsida. Bidrag utgår som projektbidrag för särskilda ändamål, inte som kontinuerliga verksamhets- eller driftsbidrag. Bidrag ges inte till insatser som kan få andra bidrag inom kulturmiljövården, som till exempel byggnadsvårdsmedel. Riksantikvarieämbetet ser gärna projekt som genererar kunskap eller metoder som kan utnyttjas av andra arbetslivsmuseer.

2015

Riksantikvarieämbetet har fördelat sex miljoner kronor i projektbidrag till landets arbetslivsmuseer.

– Det är ett fantastiskt arbete som läggs ner vid Sveriges arbetslivsmuseer. En stor del av bevarandet av industrisamhällets kulturarv vilar på dessa ideella krafter, säger riksantikvarie Lars Amréus.
Varje år fördelar Riksantikvarieämbetet 6 miljoner kronor i bidrag till landets arbetslivsmuseer. 52 medlemsmuseer i ArbetSam har ett lyckosamt år. De har tillsammans blivit beviljade 4 251 500 kronor.

Horns tegelbruk, 120 000 kronor till paternosterverket. Foto: Torsten Nilsson

Horns tegelbruk, 120 000 kronor till paternosterverket. Foto: Torsten Nilsson

15 Järnvägmuseer delar på 1 651 500,00
9 Sjöfartsmuseer delar på 1 171 000,00
7 Försvarsmuseer delar på 365 000,00
4 Flygmuseer delar på 240 000,00
41 Industrimuseer och projekt delar på 2 632 000,00

Fördelning av Riksantikvarieämbetets projektbidrag till arbetslivsmuseer 2015

2014

Många spännande projekt har fått stöd av Riksantikvarieämbetet vid 2014 års fördelningen av projektbidrag till arbetslivsmuseer. Rydals spinneri i Marks kommun skall nu äntligen få chansen att starta upp sina ringspinnmaskiner i den enda spinnsalen som finns bevarad i Sverige. I Göteborg skall skonaren Isolda få master och bogspröt så att hon blir ett riktigt oceangående fartyg. I Grängesberg skall man starta upp ett världsunikt turbinlok som byggdes för att transportera järnmalm från Grängebergsgruvan till masugnen i Oxelösund. Per Zackrisson kan fortsätta sina försök att tillverka smidbart järn i en Lancashirehärd. Har vi tur får vi se nytillverkat lancashirejärn vilket vore en sensation.

Vaxholms fästnings museum

Vaxholms fästnings museum

Fördelning av Riksantikvarieämbetets projektbidrag till arbetslivsmuseer 2014

2013

Så har de lyckliga museerna fått sina brev med besked om fördelningen av projektbidrag till arbetslivsmuseer. I år är det 65 museer som delar på de sex miljoner kronor som Riksantikvarieämbetet fördelar. Det kan noteras att 40 av dessa museer är medlemmar i ArbetSam! En av årets stora vinnare är Motala motormuseum som av RAÄ tilldelats 250 000 kronor till ett sprinklersystem i utställningshallen. Motormuseet har under ett flertal år lämnat in en ansökan om sprinklersystem och för alla er som i dagarna tagit emot beskedet att ni inte tilldelats medel kan det vara värt att notera att det inte behöver vara fel på projektet. Avslaget kan lika gärna bero på att det är så många som söker bidrag. Ett flertal projekt handlar om kunskapsöverföring: Per Zackrisson, Olofsfors bruksmuseum och Tobaks- och Tändsticksmuseum skall alla arbeta med kunskapsöverföring. En annan glädjande nyhet är att Riksantikvarieämbetet efter mer än tio års bidragsfördelning äntligen skall utvärdera projektstödet. Detta är en utvärdering vi inte behöver vara oroliga för. Det är min fasta övertygelse att utvärderingen kommer att visa att projektstödet är viktigt, kostnadseffektivt och att det behöver utökas.

Fördelning av Riksantikvarieämbetets projektbidrag till arbetslivsmuseer 2013

Motala motormuseum

Motala motormuseum

Om bidraget
Riksantikvarieämbetet har fördelat bidrag till arbetslivsmuseer sedan år 2001. ArbetSam och Arbetets museum har tillsammans arbetat intensivt för att utöka bidraget. Vintern 2016 kunde vi glädjas åt att man ökade bidraget från 6 miljoner kr till 8 miljoner kr.  Under våren 2017 fördelades 8 miljoner kronor  till arbetslivsmuseerna  och under hösten ytterligare 8 miljoner kronor men med den förändring att  även hembygdsmuseer och ideella kulturarvsverksamheter kunde vara med och söka. Bidraget regleras genom förordning (2017:628) om statsbidrag till kulturarvsarbete.

För att kunna fördela bidrag till arbetslivsmuseer krävs stor kunskap om teknik inom flera olika områden. Arbetslivsmuseerna drivs oftast helt eller delvis ideellt. Resurserna är knappa på arbetslivsmuseerna och projektpengarna från RAÄ kan ibland vara avgörande.

ArbetSam och Arbetets museum har tillsammans i flera år, erbjudit Söka pengar kurser för arbetslivsmuseer. De känns nu än viktigare! Senare i höst presenterar vi datum och platser för vinterns Söka pengar kurser.

ArbetSam kommer att fortsätta arbetet för att förbättra villkoren för arbetslivsmuseerna.

RAÄ meddelade 2015 att man arbetar med att förbättra uppföljning och återkoppling av ansökningarna. Vi hoppas att det arbetet fullföljs i och med nästa års ansökningsperiod. Det är oerhört betydelsefullt att få en förklaring varför man motiverats bidrag respektive fått avslag på sin projektansökan.

Boverket ger bidrag till kulturlokaler som ägs och drivs av någon annan än staten. Exempelvis museer, teater- och konsertlokaler, konsthallar och liknande. Läs mer här på Boverkets hemsida.

Jordbruksverket Inom landsbygdsprogrammet finns projektstöd för investeringar som bland annat föreningar, kommuner och företag kan söka. Läs mer här på Jordbruksverkets hemsida.

Frågor och funderingar kring bidraget?
Riksantikvarieämbetet välkomnar att man kontaktar dem om man har frågor:
Tove Holm, handläggare bidrag Telefon: 08-5191 80 16. E-post: tove.holm@raa.se