Statistik


Myndigheten för kulturanalys har släppt statistiken över antalet besök på museer 2020.
Den visar att omkring 8 milj museibesök gjordes i Sverige på centrala, inkl övriga statliga, regionala och kommunala museer. En kraftig nedgång sedan 2019. Men många arbetslivsmuseer, som drivs ideellt och i många fall inte finns med i statistiken, har dock vittnat om att de hade all-time-high i somras. Det var i många fall de ideellt drivna museerna som stod för museisverige 2020! Länk till rapport.

För att definiera ett museum har MyKa använt sig av museilagens definition men med tillägget: Ett ytterligare kriterium är att verksamheten ska ha minst en årsarbetskraft. En årsarbetskraft definieras av den arbetstid som motsvarar en heltidssysselsatt person under ett år (cirka 1 760 arbetstimmar). Om två personer arbetar halvtid motsvarar det en årsarbetskraft. Alla sysselsatta personer som är avlönade ingår, oavsett anställningsform eller finansieringsform.

Totalt finns drygt 1 500 arbetslivsmuseer i Sverige. Av dem har 685 fått MyKa:s enkät. Övriga arbetslivsmuseer har MyKa av olika orsaker sorterat bort. En orsak MyKa hänvisar till är att museet inte har svarat på enkäten på flera år.

Bland alla de som svarat på enkäten var den näst vanligaste inriktningen arbetslivsmuseum, som huvudsaklig inriktning. Den vanligaste var historia och arkeologi.

Antal medlemsmuseer
– vid tidpunkt av utskick                                           610
– som fått enkät                                                            395
– som inte fått enkät                                                   240
– som svarat på fråga om anläggningsbesök   184
– som svarat på fråga om verksamhetsbesök    79

Anläggningsbesök                                         2 321 118
Verksamhetsbesök                                           911 809
Webb besök                                                         236 949
Årsverken avlönad                                                    218
Årsverken ideellt                                               315 126

Några museer som även förvaltar ett/flera arbetslivsmuseer har angett total summa i stället för att särredovisa. Det är olyckligt, för att på så sätt blir arbetslivsmuseerna osynliga.

Det är oerhört viktigt att arbetslivsmuseer svarar på enkäten och anger att ni är ett arbetslivsmuseum. Den som inte syns i statistiken finns inte. Och den som inte finns, behöver inga resurser. Arbetslivsmuseerna är, förutom för vårt gemensamma kulturarv, oerhört viktiga för turismen och besöksnäringen. Med statistiken som underlag kan man diskutera hur kulturresurserna fördelas i samhället. Genom att komma med i statistiken får vi en mer sann bild över landets museibesök och den betydelse museer har, stora som små, ideella som icke ideella.
Vår erfarenhet är att alltför många arbetslivsmuseer faller ur sammanställningen pga att man haft svårt att applicera frågeställningar i enkäten till sin egen verksamhet.

Samling: Arbetslivsmuseer som består av till exempel en gruva, järnvägsvagn, skuta eller ångbåt – det är det som är samlingen!

Öppettider: Viktigt att ni fyller i de tider ni har öppet, även om det är sällan. Lägsta nivå för att finnas med i statistiken; fast öppettid under sommarsäsong, åtminstone en gång i månaden (att jämföra med en båttur per månad under sommarsäsong). Tänk även på att en tidtabell är samma sak som öppettider.

Kategori: Ange att ni är ett arbetslivsmuseum.

Entréavgift: Färdbiljetter räknas också som entréavgift.

För att komma med i statistiken behöver ni besvara de initiala fyra frågorna om öppettider och samlingar.

Hör gärna av er till kansliet om ni har frågor kring hur ni bör tolka och besvara frågor.
Museistatistiken samlas in av Myndigheten för Kulturanalys. De har regeringens uppdrag att utvärdera, analysera och redovisa effekter av förslag och genomförda åtgärder inom kulturområdet. Enkät skickas ut via Kulturanalys-Kulturdatabasen.
Kategorin övriga museer delas upp i två kategorier; övriga museer som omfattas av museilagen och andra museer. Arbetslivsmuseerna har olika förvaltarskap och de kan därför finnas i alla museikategorier som Myndigheten för kulturanalys har delat upp museerna i; centrala museer, övriga statliga muser, regionala museer, kommunala museer, övriga museer som omfattas av museilagen, andra museer, museer med mindre än en årsarbetskraft, botaniska trädgårdar och museer som aldrig svarat på frågan om årsarbetskraft.

MyKa använder sedan 2019 av ett nytt verktyg då man sammanställer lista över museer som ska få enkät. Verktyget har hjälpt myndigheten att sålla bort dubbletter som uppstått när olika myndigheter och organisationer tillhandahållit myndigheter kontaktlistor.
2019 års utskick exkluderade över 800 museer. MyKa meddelar att det är museer som saknar korrekta och aktuella kontaktuppgifter samt museer som aldrig tidigare svarat på enkäten. ArbetSam och Arbetets museum har ifrågasätt att museer som inte svarat förut inte ska få möjligheten i fortsättningen att svara. Hur kan vi då få fler att svara om man inte ens får enkäten?
Exkluderingen innebär dessvärre att statistiken inte visar den sanna bilden av antal besök på landets museer.

Arbetslivsmuseerna finns med i den officiella besöksstatistiken sedan 2013. Svarsfrekvensen är än så länge generellt lägre bland arbetslivsmuseer än andra museer. ArbetSams medlemmar har dock mycket högre svarsfrekvens än de arbetslivsmuseer som inte är medlemmar i ArbetSam.
ArbetSam och Arbetets museum har varje år möte med Myndigheten för Kulturanalys för att försöka reda ut var missförstånd uppstår och hur man kan göra för att undvika dem nästa gång enkäten skickas ut.

Länk till rapport Besök 2019
Länk till rapport Besök 2018