Statistik

I februari påbörjas insamlingen av uppgifter till museistatistiken 2018 av Myndigheten för kulturanalys (Kulturanalys). Den 7 februari kommer enkäten att skickas ut via e-post till museernas kontaktpersoner. Avsändare är Myndigheten för kulturanalys. Senast torsdagen den 7 mars skall enkäten vara besvarad.

Viktigt att tänka på när ni fyller i enkät

 1. Kategori – ange att ni är ett arbetslivsmuseum! Det finns möjlighet att välja flera alternativ vad gäller museikategori. Det är oerhört värdefullt att ni anger arbetslivsmuseum i någon av kategorierna.
 2. Öppettider – lägsta nivå för att finnas med i statistiken; fast öppettid under sommarsäsong, åtminstone en gång i månaden (att jämföra med en båttur per månad under sommarsäsong). Tänk även på att en tidtabell är samma sak som öppettider.
 3.  Samlingar – är ert museum en skonare, ångare, järnväg, en kvarn eller dylikt? Då är det skonaren, ångaren, järnvägen, kvarnen eller vad du när för typ av museum som ni har, som är er samling.
 4.  Entréavgift – färdbiljetter räknas också som entréavgift.

Om enkäten
Enkäten kommer liksom i fjol finnas i tre varianter

 • 10 årsarbetskrafter eller mer
 • 1-9 årsarbetskrafter
 • Mindre än 1 årsarbetskraft. Denna innehåller fyra frågor OBS! Viktigt att fylla i alla fyra frågorna!

Utskick av enkäten och eventuella påminnelser sker från kulturanalys@actiondialog.se. Har det inte kommit något mail i inkorgen, kontrollera mailsystemets skräpkorg. Action Dialog Partner svarar på tekniska frågor kring enkäten och kontaktuppgifter kommer att finnas i mailet.

Kontakta Myndigheten för kulturanalys statistik@kulturanalys.se alt. 031-395 20 15 eller ArbetSams kansli om ni är tveksamma över hur ni ska hantera frågeställningar i enkäten eller andra oklarheter, info@arbetsam.com alt. 011-23 17 30, 23 17 36.

Museistatistiken samlas in av Myndigheten för Kulturanalys. De har regeringens uppdrag att utvärdera, analysera och redovisa effekter av förslag och genomförda åtgärder inom kulturområdet. Det är oerhört viktigt att arbetslivsmuseerna svarar på enkäten och anger att de är arbetslivsmuseum. På så sätt kan vi visa hur viktiga vi är. Den som inte syns i statistiken finns inte. Och den som inte finns, behöver inga resurser. Arbetslivsmuseerna är, förutom för vårt gemensamma kulturarv, oerhört viktiga för turismen och besöksnäringen. Med statistiken som underlag kan vi också diskutera hur kulturresurserna fördelas i samhället. Men målet är inte att ta resurser av andra. Det viktiga är att arbeta för att kulturen tillförs ytterligare resurser!

Sedan 2013 finns arbetslivsmuseerna med i den officiella besöksstatistiken. Svarsstatistiken har varit något lägre för arbetslivsmuseer än hos andra museer, förra året var det 61% av ArbetSams medlemsmuseer som svarade. Men utifrån förutsättningarna, att en stor andel av arbetslivsmuseerna drivs av ideella krafter, så vill vi ändå säga att det är imponerande.

Rapporten Museer 2017 visar att museerna i Sverige haft 27,3 milj besök. Många av dessa besök har varit på landets 1 500 arbetslivsmuseer. Antal besök på ArbetSams medlemsmuseer är närmare 4,5 miljoner! Antal medlemsmuseer som svarade på enkäten förra året var 349 av 569. Det var fler medlemmar som svarade men föll bort då de inte uppfyller kriterierna som myndigheterna ställer vad gäller till exempel öppettider, läs mer om kriterierna längre ned.

Länk till rapport: Museibesök 2017

Medlemsmuseer som svarat på enkät
2017: 61%
2016: 58%
2015: 58 %
2014: 61%
2013: 60%

Redovisat antal besök på medlemsmuseer
2017: 4 407 964
2016: 5 366 177
2015: 3 886 171
2014: 3 316 911
2013: 1 374 000

Övriga arbetslivsmuseer
Procent: 32% (2017) 27% (2016), 25 % (2015), 21% (2014), 18% (2013)
Antal besökare: 3 164 402 (2017) 3 622 411 (2016), 3 270 435 (2015), 3 773 402 (2014), 544 000 (2013)

Frågor och svar om insamling av besöksstatistik
1. Vem samlar in statistiken?
Myndigheten för kulturanalys gör det på uppdrag av staten/Kulturdepartementet.

 1. Varför samlar de in statistiken?
  Kulturanalys samlar in statistiken för att bland annat visa på museisektorns totala storlek i samhället och därmed delar av dess betydelse.
 2. Hur länge har statistik samlats in?
  Museistatistik har samlats in i över 30 år och sen 2014 har vi även samlat in statistik på mindre museer som mestadels drivs på ideell grund.
 3. Varför är det viktigt att arbetslivsmuseer fyller i enkäten?
  Det är viktigt att alla museer fyller i enkäten för att vi ska kunna visa på hela museisverige. De flesta arbetslivsmuseer är små men det är väldigt många och tillsammans står det för en betydande del av museisektorn. Ska vi kunna ge en bra bild av arbetslivsmuseernas totala genomslag i samhället så behöver majoriteten av alla arbetslivsmuseer besvara enkäten.
 4. Hur syns arbetslivsmuseerna i enkäten?
  De museer som har kryssat i arbetslivsmuseum som inriktning på samlingarna (huvudsakligt eller övrig inriktning på samlingarna). D.v.s. har museet inte fyllt i att det har arbetslivsmuseumsinriktning i samlingarna så kommer de inte med den i särredovisningen av arbetslivsmuseer.
 5. Vem ska man kontakta om man inte har fått någon enkät?
  Generellt kan alla museer kontakta Kulturanalys om vi inte känner till dem sen tidigare. För arbetslivsmuseer går det också bra att anmäla museet till ArbetSam, så kommer uppgifterna till Kulturanalys via ArbetSam.
 6. Vem ska man kontakta om har frågor kring enkäten?
  Det står i enkäten och beror på om frågan är om innehållet eller om det är om tekniken.
 7. Samarbetar ni med någon organisation/myndighet och varför?
  Det finns inget speciellt register för alla museer i Sverige och därför samarbetar Kulturanalys med bl.a. ArbetSam för att får in uppgifter på vilka museer som finns i Sverige.

Kontakta ArbetSams kansli om ni vill veta mer.