Statistik

Bild: Montage av rapporter Museer

I början av sommaren kom rapporten Museibesök 2018. Nu har vi tittat närmare på rapporten och kan här nedan redovisa uppgifterna för ArbetSams medlemmar. Rapporten Museer 2018 visar att museerna i Sverige haft 26,2 milj. besök. Många av dessa besök har varit på landets 1 500 arbetslivsmuseer. Antal besök på ArbetSams medlemsmuseer var 2018 drygt 4,5 miljoner!

Museistatistiken samlas in av Myndigheten för Kulturanalys. De har regeringens uppdrag att utvärdera, analysera och redovisa effekter av förslag och genomförda åtgärder inom kulturområdet. Det är oerhört viktigt att ni arbetslivsmuseer svarar på enkäten och anger att ni är ett arbetslivsmuseum. På så sätt kan vi visa hur viktiga ni är. Den som inte syns i statistiken finns inte. Och den som inte finns, behöver inga resurser. Arbetslivsmuseerna är, förutom för vårt gemensamma kulturarv, oerhört viktiga för turismen och besöksnäringen. Med statistiken som underlag kan man diskutera hur kulturresurserna fördelas i samhället. Men målet är inte att ta resurser av andra. Det viktiga är att arbeta för att kulturen tillförs ytterligare resurser!

Arbetslivsmuseerna finns med i den officiella besöksstatistiken sedan 2013. Svarsfrekvensen är än så länge generellt lägre bland arbetslivsmuseer än andra museer. ArbetSams medlemmar har dock mycket högre svarsfrekvens än de arbetslivsmuseer som inte är medlemmar i ArbetSam. Det är förståeligt att arbetslivsmuseer har lägre svarsfrekvens då en stor andel drivs av ideella krafter men vi hoppas så klart att svarsfrekvensen ska bli bättre. Ju mer sann bild vi får av antal museibesök ju tydligare blir det vilken attraktionskraft arbetslivsmuseerna har!

Förra året var det 60% av ArbetSams medlemsmuseer som svarade. Det är en minskning med 1% från året innan, vad beror det på?
150 medlemsmuseer har inte svarat på enkäten alls. Ibland rör det sig om att myndigheten har fått studs på mejl men i flera fall beror det på att man helt enkelt inte har svarat.

Några medlemmar har meddelat att deras museum nedlagt vilket är förvånande då inte ArbetSam fått information om det. En del museer meddelar att de inte har haft museial verksamhet under året. Det är också förvånande då vi vet att museet haft verksamhet under året. Antagligen beror det här på att man missförstår frågorna.

ArbetSam och Arbetets museum har varje år möte med Myndigheten för Kulturanalys för att försöka reda ut var missförstånd uppstår och hur man kan göra för att undvika dem nästa gång enkäten skickas ut.

Länk till rapport 2018

Medlemsmuseer som svarat på enkät
2018: 60%
2017: 61%
2016: 58%
2015: 58 %
2014: 61%
2013: 60%

Redovisat antal besök på medlemsmuseer
2018: 4 694 514
2017: 4 407 964
2016: 5 366 177
2015: 3 886 171
2014: 3 316 911
2013: 1 374 000

Antal medlemsmuseer som…
svarat på alla nyckelfrågor: 171
svarat på vissa nyckelfrågor: 147
meddelat att de ej haft tillräckligt många svar för fullständig intervju: 21
meddelat att de ej haft museial verksamhet under året: 6
meddelat att museet är nedlagt: 6
meddelat att de i huvudsak är ett arbetslivsmuseum: 190

Svarsfrekvens övriga arbetslivsmuseer
2018: 22% (har svarat på enkäten i någon form)
2017: 32%
2016: 27%
2015: 25%
2014: 21%
2013: 18%

Redovisat antal besök på övriga arbetslivsmuseer
2018: 3 044 768
2017: 3 164 402
2016: 3 622 411
2015: 3 270 435
2014: 3 773 402
2013: 544 000

Nyckelfrågor
1. Har museet haft regelbundna öppettider under hela eller delar av kalenderåret?
Med regelbundna öppettider menas att museet varit öppet minst en dag i månaden under en viss tid. Det kan t. ex. vara att man har öppet den andra fredagen under månaderna juni, juli och augusti, att man har en turlista eller att museet alltid är öppet.

2. Är museet öppet för allmänheten att besöka?
Ett museum som är öppet för allmänheten ska kunna besökas utan speciell föranmälan, inbjudan eller tillstånd under museets regelbundna öppettider. Det innebär att museer som bara tar emot bokade grupper, ligger inom militärt skyddsklassat område eller på en arbetsplats som inte är öppen för allmänheten ska svara Nej på denna fråga.

3. Har museet fysiska eller digitala samlingar?
Samlingar kan bestå av allt möjligt så som enstaka föremål, byggnader, fordon, hela verksamheter eller digitala avbildningar av fysiska verk. Samlingarna kan vara både rörliga och stationära.

4. Har museet skyltar, annan informationstext eller visningar där samlingarna/utställningar förmedlas och tillgängliggörs?
Museet ska på något sätt förmedla sina samlingar. Informationstexten kan antingen finnas på plats, läsas upp vid någon form av utrustning eller finnas tillgänglig på en separat webbplas om museet som besökare kan hitta när de kommer till museet.

Viktigt att tänka på när ni fyller i enkät
1. Kategori – ange att ni är ett arbetslivsmuseum! Det finns möjlighet att välja flera alternativ vad gäller museikategori. Det är oerhört värdefullt att ni anger arbetslivsmuseum i någon av kategorierna.
2. Öppettider – lägsta nivå för att finnas med i statistiken; fast öppettid under sommarsäsong, åtminstone en gång i månaden (att jämföra med en båttur per månad under sommarsäsong). Tänk även på att en tidtabell är samma sak som öppettider.
3. Samlingar – är ert museum en skonare, ångare, järnväg, en kvarn eller dylikt? Då är det skonaren, ångaren, järnvägen, kvarnen eller vad du när för typ av museum som ni har, som är er samling.
4. Entréavgift – färdbiljetter räknas också som entréavgift.

Om enkäten
Enkäten kommer liksom i fjol finnas i tre varianter
▸ 10 årsarbetskrafter eller mer
▸ 1-9 årsarbetskrafter
▸ Mindre än 1 årsarbetskraft. Denna innehåller fyra frågor OBS! Viktigt att fylla i alla fyra frågorna!

Kontakta Myndigheten för kulturanalys statistik@kulturanalys.se alt. 031-395 20 15 eller ArbetSams kansli om ni är tveksamma över hur ni ska hantera frågeställningar i enkäten eller andra oklarheter, info@arbetsam.com alt. 011-23 17 30, 23 17 36.

Frågor och svar om insamling av besöksstatistik
1. Vem samlar in statistiken?
Myndigheten för kulturanalys gör det på uppdrag av staten/Kulturdepartementet.
2. Varför samlar de in statistiken?
Kulturanalys samlar in statistiken för att bland annat visa på museisektorns totala storlek i samhället och därmed delar av dess betydelse.
3. Hur länge har statistik samlats in?
Museistatistik har samlats in i över 30 år och sen 2014 har vi även samlat in statistik på mindre museer som mestadels drivs på ideell grund.
4. Varför är det viktigt att arbetslivsmuseer fyller i enkäten?
Det är viktigt att alla museer fyller i enkäten för att vi ska kunna visa på hela museisverige. De flesta arbetslivsmuseer är små men det är väldigt många och tillsammans står det för en betydande del av museisektorn. Ska vi kunna ge en bra bild av arbetslivsmuseernas totala genomslag i samhället så behöver majoriteten av alla arbetslivsmuseer besvara enkäten.
5. Hur syns arbetslivsmuseerna i enkäten?
De museer som har kryssat i arbetslivsmuseum som inriktning på samlingarna (huvudsakligt eller övrig inriktning på samlingarna). D.v.s. har museet inte fyllt i att det har arbetslivsmuseumsinriktning i samlingarna så kommer de inte med den i särredovisningen av arbetslivsmuseer.
6. Vem ska du kontakta om du inte har fått någon enkät?
Generellt kan alla museer kontakta Kulturanalys om vi inte känner till dem sen tidigare. För arbetslivsmuseer går det också bra att anmäla museet till ArbetSam, så kommer uppgifterna till Kulturanalys via ArbetSam.
7. Vem ska du kontakta om du har frågor kring enkäten?
Det står i enkäten och beror på om frågan är om innehållet eller om det är om tekniken.
8. Samarbetar ni med någon organisation/myndighet och varför?
Det finns inget speciellt register för alla museer i Sverige och därför samarbetar Kulturanalys med bl.a. ArbetSam för att får in uppgifter på vilka museer som finns i Sverige.

Kontakta ArbetSams kansli om du vill veta mer.