ArbetSams yttrande promemoria bygg-, rivnings- och marklov

I promemoria Verkställbarhet av beslut om bygglov, rivningslov och marklov föreslås en ändring i plan- och bygglagen (2010:900), förkortad PBL, som syftar till att reglera verkställbarhet av beslut om lov. ArbetSam är en remissinstanserna och har skrivit ett yttrande. ArbetSam anser att ändringen ökar risken för att kulturmiljöer går förlorade.
Länk till promemoria Verkställbarhet av beslut om bygglov, rivningslov och marklov
Länk till ArbetSams yttrande