ArbetSams yttrande på Ny museipolitik SOU2015:89

I oktober 2015 lämnade kommittén för museiutredningen över sitt betänkande till kulturminister Alice Bah Kuhnke.  Museiutredningen påbörjades februari 2014 och hade till uppgift att göra en översyn av de statliga museernas uppdrag, myndighets- och institutionsstruktur och regeringens styrning av dem. Betänkandet, Ny museipolitik SOU 2015:89, har nu varit ute på remiss och ArbetSam är en av de instanser som lämnat in ett yttrande.  Här hittar du ArbetSams yttrande.