Samverkan

Tillsammans blir vi både klokare och starkare.
ArbetSam arbetar för att stärka arbetslivsmuseernas identitet. Det gör vi bland annat genom samverkan.  ArbetSam arbetar för bildande av nätverk och kontakter mellan medlemmar. Vidare sprider ArbetSam kännedom om arbetslivsmuseernas verksamhet.

ÅSSA-museet Lars-Erik Samuelsson Gösta "Bolle" Karlsson Foto Torsten Nilsson 2015 Lars-Erik Samuelsson och Gösta “Bolle” Karlsson, ÅSSA-museet. Foto: Torsten Nilsson

ArbetSam har återkommande samarbeten med:

Arbetets museum
Arbetslivsmuseer i väst, NAV
Riksantikvarieämbetet
Riksförbundet Sveriges museer
Statens försvarshistoriska museer
Svenska industriminnesföreningen
Sveriges Hembygdsförbund
Sveriges Militärhistoriska arv
Tekniska museet
Wikimedia Sverige

ArbetSam har sedan sin start 1998 arbetat nära Arbetets museum där även ArbetSams kansli är beläget. Samarbetet har varit mycket konstruktivt.

Ett annat viktigt samarbete är det med Wikimedia Sverige. Genom samarbetet finns nu arbetslivsmuseerna på Wikipedia.

 

Tansporthistoriskt Nätverk
År 2012 bildades Transporthistoriskt Nätverk. Det består av tio riksorganisationer vilka alla värnar om det rörliga kulturarvet. Nätverket träffas två gånger per år och vi agerar gemensamt i Almedalen. Tansporthistoriskt Nätverk består av:

Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd, ArbetSam
Båthistoriska Riksförbundet, BHRF
Järnvägshistoriska Riksförbundet JHRF
Motorhistoriska Riksförbundet, MHRF
Museibanornas Riksorganisation, MRO
Svensk Flyghistorisk Förening, SFF
Sveriges Segelfartygsförbund, SSF
Sveriges Ångbåtsförening, SÅF
Vagnshistoriska Sällskapet, VHS
Veteranflygsektionen EAA, Sverige

Transporthistoriskt Nätverks logga - Bevara oss väl!