Skrivelser & yttranden

Många nya lagar och regler påverkar arbetslivsmuseernas vardag. Vi kan nog med fog säga att vi lever i en föränderlig verklighet. ArbetSam försöker hela tiden övervaka vad som händer i samhället för att se hur nya beslut och regler kan påverka arbetslivsmuseernas situation. Nedan har vi samlat skrivelser och yttranden.

2020

SKRIVELSER

Socialstyrelsen
Yttrande Promemoria Utökad målgrupp för Allmänna arvsfonden

Mark- och miljödomstolen i Nacka
Yttrande i Mål M 1785–20 om Naturvårdsverkets ansökan om tillstånd till utrivning av vattenanläggning i Järle kvarn, Nora kommun

Arbetsmiljöverket
Angående AFS 2017:3 och certifieringen av eldare

Kulturdepartementet, Liberalerna och Centerpartiet
Stöd till arbetslivsmuseer pga covid-19
Bilaga: Lista arbetslivsmuseer i Sverige

Riksantikvarieämbetet (RAÄ)
Stöd RAÄs önskan om miljömålsuppföljning
Rapport Kulturmiljö i miljömålssystemet

Kulturdepartementet
Med anledning av fartygsstöd

Kulturdepartement
Förslag tillägg förordning stöd till kulturen.

Sveriges regioner och kommuner
Angående coronapandemins konsekvenser för arbetslivsmuseer.
Bilagor: Exempel från arbetslivsmuseer, lista arbetslivsmuseer i Sverige, artikel Ängelholms Flygmuseum.

Kultur- och demokratiministern
Angående coronapandemins konsekvenser för arbetslivsmuseerna

YTTRANDEN
Remiss – En utvecklad vattenförvaltning SOU 2019:66
Yttrande – Remiss En utvecklad vattenförvaltning

2019

SKRIVELSER
Hässleholms kommun
Angående Hässleholms filfabrik

Norrtälje kommun
Angående Pythagoras Industrimuseum

Skatteverket
Angående moms för arbetslivsmuseer

YTTRANDEN
Betänkande – Verkställbarhet av beslut om lov
Yttrande – Betänkande Verkställbarhet av beslut om lov

Remiss – Kulturplan Östergötland 2020-2023
Yttrande – Remiss Kulturplan Östergötland 2020-2023

Remiss – Kulturplan Västerbotten 2020-2023
Yttrande – Kulturplan Västerbotten 2020-2023

Remiss – Förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter.
Yttrande – Förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter.

2018

SKRIVELSER
Region Västernorrland
Angående Svenska administrations- och byråkratimuseet

Region Blekinge
Angående Ebbamåla Bruk

Olofströms kommun
Angående Ebbamåla Bruk

YTTRANDEN
Promemoria Långsiktigt stöd till det civila samhället
Yttrande på Långsiktigt stöd till det civila samhället

Remiss – Ett land att besöka – En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring
Yttrande – Ett land att besöka – En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring

Promemoria – Verkställbarhet av beslut om bygglov, rivningslov och marklov
Yttrande – Verkställbarhet av beslut om bygglov, rivningslov och marklov

2017

SKRIVELSER
Angående den svenska vattenförvaltningens ambitioner för biologisk återställning och kommande ändring av aktuella bestämmelser”
ArbetSams brev till Miljödepartementet med flera

YTTRANDEN
Promemoria – Vattenmilö och vattenkraft  
Yttrande – Vattenmiljö och vattenkraft
Bilaga: Arbetslivsmuseer vid vatten

Remiss – Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop
Yttrande – Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop

2016

SKRIVELSER
Statens kulturråd
Angående Skapande skola

Skara stad
Angående Planprogram för stationsområdet

Miljödepartementet
Angående den svenska vattenförvaltningens ambitioner för biologisk återställning och kommande ändring av aktuella bestämmelser

Ny museipolitik SOU 2015:89
I oktober 2015 lämnade kommittén för museiutredningen över sitt betänkande till kulturminister Alice Bah Kuhnke. Museiutredningen påbörjades februari 2014 och hade till uppgift att göra en översyn av de statliga museernas uppdrag, myndighets- och institutionsstruktur och regeringens styrning av dem. Betänkandet, Ny museipolitik SOU 2015:89, har nu varit ute på remiss och ArbetSam är en av de instanser som lämnat in ett yttrande. Här hittar du ArbetSams yttrande.

Gestaltad livsmiljö SOU 2015:88
Utredningen Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design tillsattes med uppdraget att göra en översyn av den nuvarande politiken för arkitektur, form och design och föreslå en ny politik för området. Syftet med uppdraget är att stärka arkitekturens, formens och designens värde och betydelse för individen, livsmiljön och den hållbara samhällsutvecklingen. Betänkandet, Gestaltad livsmiljö SOU 2015:88, har nu varit ute på remiss och ArbetSam är en av de instanser som lämnat in ett yttrande. Här hittar du ArbetSams yttrande.

2015

Transporthistoriskt Nätverk har skickat in ett förslag på motion till Sveriges Riksdag för stärkt stöd för det rörliga kulturarvet.

Transporthistoriskt Nätverk samlar 10 riksorganisationer inom det rörliga kulturarvet. Nätverket bildades 2014, men initierades genom en mötesserie som startade 2012. Organisationerna företräder ett antal områden inom det rörliga kulturarvet:

Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd, ArbetSamTransporthistoriskt Nätverks logga - Bevara oss väl!
Båthistoriska Riksförbundet, BHRF
Veteranflyggruppen EAA Sverige
Järnvägshistoriska Riksförbundet, JHRF
Motorhistoriska Riksförbundet, MHRF
Museibanornas Riksorganisation, MRO
Svensk Flyghistorisk Förening, SFF
Sveriges Segelfartygsförbund, SSF
Sveriges Ångbåtsförening, SÅF
Vagnhistoriska Sällskapet, VHS

 

Klicka här för att läsa förslag till motion för stärkt stöd för det rörliga kulturarvet
Klicka här för att läsa bakgrund till motion för stärkt stöd för det rörliga kulturarvet

 

ArbetSam har skrivit ett remissyttrande på Riksantikvarieämbetets rapport om Farokonventionen – Europarådets ramkonvention om kulturarvets samhälleliga värde.
Läs yttrandet här.

 

2014

När hyttan förlorar sin damm blir det svårt att fatta hur fabriken en gång fungerade. Flatenbergs hytta, Dalarna. Foto: Torsten Nilsson.

När hyttan förlorar sin damm blir det svårt att fatta hur fabriken en gång fungerade. Flatenbergs hytta, Dalarna. Foto: Torsten Nilsson.

ArbetSam och Arbetets museum har skrivit ett gemensamt remissyttrande på I vått och
torrt – förslag till ändrade vattenrättsliga regler
SOU 2014:35
Utgiven: 4 juni 2014
Typ: Statens offentliga utredningar (SOU)
Avsändare: Miljödepartementet

I vårt remissvar skriver vi bland annat:
Konsekvenser
Om utredningsförslaget genomförs kommer detta att beröra en stor del av industrisamhällets kulturarv, 2 000 vattenkraftverk och 11 000 dammar med tillhörande anläggningar. Arbetets museum och Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd ser i konsekvenserna av detta ett överhängande hot mot ett stort antal kulturmiljöer som till stor del förvaltas av civilsamhället och som inte kommer att ha de ekonomiska resurserna som krävs för nya vattenrättsliga prövningar. Vi riskerar därför att förlora stora delar av kulturarvet och allt engagemang och ideellt bevarandearbete kommer att gå till spillo.

Arbetets museum och ArbetSam anser att:
1. utredningen måste kompletteras med synpunkter från kulturmiljöexpertis
2. konsekvenserna för kulturmiljöerna måste utredas
Läs hela vårt remissvar på I vått och torrt – förslag till ändrade vattenrättsliga regler SOU 2014-35

En damm från 1762 - kulturarv eller vandringshinder? Foto: Torsten Nilsson.

En damm från 1762 – kulturarv eller vandringshinder? Foto: Torsten Nilsson

 

 

 

 

 

 

 

Statlig utredning hotar det industriella kulturarvet
En stor del av Sveriges industriminnen hotas av rivning och nedläggning. Över 200 ideella arbetslivsmuseer med vattenkraft i kvarnar, stampar eller sågar är några av de kulturarv som nu äventyras till följda av Vattenverksamhetsutredningens slutbetänkande. Utredningen om det viktiga miljöanpassningsarbetet saknar nämligen helt någon kulturhistorisk konsekvensanalys.
Statlig utredning hotar det industriella kulturarvet – läs hela debattartikeln

2013

Ny tid ny prövning – förslag till ändrade vattenrättsliga regler SOU 2013:69
Sammanfattning. Genomförs detta förslag kommer vi att förlora ett flertal bruksdammar och mindre kraftstationer i Sverige. I utredningen har det inte funnits någon person som representerar kulturmiljö.
Läs ArbetSams remissvar – SOU 2013 69 Dammar

ArbetSams yttrande avseende RAÄs förslag till förordning om statsbidrag för ideella organisationer inom kulturmiljöområdet
Remissvar ärende Ku20131814KA – RAÄs förslag på förordning