Almedalen

2020

INSTÄLLT
Politikerveckan i Almedalen är inställd. Läs mer här.
ArbetSam planerade att tillsammans med Transporthistoriskt Nätverk ha medverkat med monter och arrangemang av seminarier.

 

2019

 

ArbetSam medverkade i Almedalen tillsammans med Transporthistoriskt Nätverk. Ovan finns ett bildspel som visar vår monter och annat runtomkring, bland annat medlemsmuseet Solnaskutan Constantia som besökte Almedalen.

I montern hade vi ett ståtligt lok utlånat av Föreningen Gotlandståget och en blänkande Cheva från en av MHRFs medlemmar. De uppskattades båda mycket av besökarna och även av Region Gotland som välkomnar att vi har fler historiska fordon i vår monter nästa år. Almedalen är en utmärkt arena för att synliggöra arbetslivsmuseer, omvärldsbevaka och lyfta arbetslivsmuseernas perspektiv i olika aktuella frågor. Det är ett tillfälle för oss att träffa beslutsfattare, andra ideella organisationer, hitta nya samarbetspartners och mycket mer.  Allt detta  för en förhållandevis låg kostnad, cirka 12 000 kr totalt inkl boende och resa, för ArbetSams räkning.

Transporthistoriskt Nätverk genomförde ett gemensamt seminarium. Ett extra stort tack till alla medverkande som kom trots väldigt blött och stormigt väder. Regn stoppar inte det rörliga kulturarvet! ThN:s seminarium “Stärkt bevaranderätt för det rörliga kulturarvet på gång – hur påverkas myndigheterna?” fick genomföras i grannens monter. Under dagarna hann ArbetSam även med att ta del av seminarier som arrangerades av andra och få till ett möte med Wikimedia Sverige och Riksantikvarieämbetet.

Plats: H610 Visby hamn, Gotland
Datum: 1-3 juli
Folder ThN Almedalen 2019

Transporthistoriskt Nätverk driver tillsammans frågorna:
1. Besöksnäring – Resor på museijärnvägar, flygdagar, veteranrallyn, ångbåtsturer, ungdomsseglingar och besök på arbetslivsmuseer lockar varje år 10 miljoner besökare. Transporthistoriska anläggningar ger ett viktigt bidrag till besöksnäringen.

2. Kunskap – Transporthistoria är stort och komplicerat och innehåller ofta gammeldags teknik. För att klara ett hållbart bevarande och brukande av kulturarvet krävs kunskap och kunskapsöverföring.

3. Kulturarvet – Stärkt bevaranderätt. Transporthistoriska föremål har inte samma lagskydd som andra delar av kulturarvet. Hur skyddar vi på bästa sätt våra klenoder från att utsättas för alltför kraftiga ombyggnadskrav, förorsakade av moderna regelverk? Bevara oss väl!

2018
ArbetSam medverkade i Almedalen 2-4 juli tillsammans med Transporthistoriskt Nätverk. Med oss i montern hade vi Loke från medlemsmuseet Föreningen Galtströmståget. Loke bor till vardags i Galtström, strax utanför Sundsvall. Stort tack till Föreningen Galtströmståget som verkligen bjöd oss och besökarna på en oförglömlig upplevelse med sitt rörliga kulturarv!
Almedalen är ett utmärkt tillfälle för oss att lyfta angelägna frågor, träffa beslutsfattare, bli uppdaterad om nya rapporter och om ny forskning, träffa andra ideella organisationer, hitta nya samarbetspartner med mera, med mera.
Transporthistoriskt Nätverk genomförde ett gemensamt seminarium. ArbetSam genomförde även ett seminarium tillsammans med Arbetets museum. Utöver det tog vi del av ett stort antal seminarier. Här nedan finns två bildspel och filminspelning av våra seminarier. Tyvärr finns endast de inledande 30-40 min av våra seminarier inspelade. Det första bildspelet visar aktiviteten i vår monter och det andra visar bilder från några av de seminarier som vi tog del av.


Bildspel 1


Bildspel 2

Seminarium: Hur kan staten skydda det rörliga kulturarvet?

Det rörliga kulturarvet – till lands, sjöss och i luften – saknar lagfast skydd och har inte samma status som det fasta kulturarvet. Nu ska Riksantikvarieämbetet utreda ett lagskydd för det rörliga kulturarvet. Vad är statens ansvar, vad kan det civila samhället göra och hur kan de samverka?
Medverkande: Anders Åkesson (C) ledamot Sveriges riksdag. Per-Arne Håkansson (S) ledamot Sveriges riksdag. Emil Aronsson (SD) ledamot Sveriges riksdag. Sophie Nyman, Statens maritima museer. Moderartor: Rutger Palmstierna, Transporthistoriskt Nätverk.
Datum och tid: Måndag 2 juli kl 13–14
Plats: H610, Visby hamn.
Arrangör: Transporthistoriskt Nätverk

Seminarium: Fri entré på arbetslivsmuseer?

2014 startade fri entréreformen. Syftet var att nå en större och bredare publik.
Myndigheten för Kulturanalys har kommit fram till att reformen gynnar de som redan frekvent besöker utställningar, företrädesvis människor boende i Stockholms innerstad, samt turister. Arbetslivsmuseer löser redan idag frågan om att nå en bredare publik. Socialdemokraterna önskar utöka reformen till att även inkludera regionala museer. Vad kommer det att innebära? Hur kan vi i kultursfären agera tillsammans för att nå en bredare publik?
Medverkande: Agneta Gille (S), ledamot kulturutskottet, Sveriges riksdag. Markus Lagerquist (M), kulturpolititskt sakkunnig Sveriges riksdag. Åke Stenman, Tingstäde Fästning. Moderator: Mikael Parr, ordförande ArbetSam.

Plats: H610, Visby hamn.
Datum och tid: Tisdag 3 juli kl 11–11.45
Arrangör: ArbetSam och Arbetets museum

Länk till informationsblad

2017
Se bildspel från 2017:

Möte
ArbetSam och Arbetets museum fick möjlighet att under Almedalsveckan träffa personer från kulturutskottet och Riksanikvarieämbetet.
I fokus för mötet stod industrisamhällets kulturarv, arbetslivsmuseerna och hembygdsmuseerna. Tanken var att Sveriges Hembygdsförbund också skulle ha varit med på mötet men de fick förhinder. Många arbetslivsmuseer och hembygdsmuseer delar samma situation och vi ville genom mötet belysa och öka förståelsen för både arbetslivsmuseerna och hembygdsmuseerna. Det blev ett mycket bra och trevligt möte. Plats för mötet var givetvis ett arbetslivsmuseum; Wigströms verkstad som finns inne i Visby. Där fick vi känna doften av en cykelverkstad och ta del av en mycket fin introduktion av Greger Abrahamsson som äger och förvaltar museet.
Medverkande:
Ida Karkiainen (S), kulturutskottet
Per Lodenius (C), kulturutskottet
Knut Weibull, överantikvarie Riksantikvarieämbetet
Niklas Cserhalmi, museidirektör Arbetets museum
Helena Törnqvist, arbetslivsintendent Arbetets museum
Lovisa Almborg, verksamhetsutvecklare ArbetSam

Bild: Wigströms verkstad
Foto: Helena Törnqvist

 

 

 

 

Bild: Wigströms verkstad
Foto: Greger Abrahamsson

 

 

 

Seminarium
ThN hade ett gemensamt seminarium:
Titel: Laglöst kulturarv 2.0
Datum: 5 juli
Tid: 15 – 16
Plats: H618 Visby hamn
Klicka på bilden här nedan för att ta del av seminariet

Medverkande:
Lars Amréus, riksantikvarie, Riksantikvarieämbetet
Per Lodenius (C), kulturutskottet, Sveriges riksdag
Betty Malmberg (M),kulturutskottet, Sveriges riksdag
Niclas Malmberg (MP), kulturutskottet, Sveriges riksdag
Anna Wallentheim (S), kulturutskottet, Sveriges riksdag
Helena Törnqvist, arbetslivsintendent, Arbetets museum

Innehåll:
I kulturminneslagen finns endast lagskydd för markbundet kulturarv. Nya statliga och kommunala regler och avgifter hotar Sveriges rörliga kulturarv såsom skutor, museijärnväg, flyg och motorburna fordon på vägar. ThN har sedan starten 2012 arbetat för att få ett lagskydd för även det rörliga kulturarvet. I maj 2017 meddelade Sveriges riksdag att man ställer sig bakom förslaget om att regeringen skyndsamt bör ta fram lagstiftning till skydd för det rörliga kulturarvet. Hur bör ett lagskydd för det rörliga kulturarvets se ut? Vilka visioner finns? Vilka verktyg behövs för att genomföra dem?

Länk till ThNs folder för Almedalen 2017

 

2016
ArbetSam medverkade i Almedalen tillsammans med Transporthistoriskt Nätverk, 4-6 juli. Plats: H628 Visby hamn

 

Ta del av seminariet Sveriges demokratiska historia
Arrangör: ArbetSam tillsammans med Arbetets museum

Medverkande
Alice Bah Kuhnke, demokrati- och kulturminister
Per Lodenius (C) ledamot kulturutskottet
Tobias Baudin, ordförande Kommunal samt ordförande Arbetets museum

Moderatorer
Anders Lind, ordförande ArbetSam
Niklas Cserhalmi, museidirektör Arbetets museum

Beskrivning: Den kommande kulturarvspropositionen menar att kulturen är ett sätt att hålla samman landet. Men pengar som läggs på kulturinstitutioner når sällan bruksort och landsbygd. Samtidigt är just bruksorter platser där många upplever otrygghet inför framtiden och hot från globaliseringen – med en känsla av utanförskap som resultat; en känsla som främlingsfientliga krafter utnyttjar. Hur ska den statliga kulturpolitiken nå ut till hela landet? Kan kulturpolitiken se att de ideella krafterna på de cirka 1 500 arbetslivsmuseerna runt om i landet kan spela roll för demokrati och integration på landsbygd och bruksort? Och vill de ideella på arbetslivsmuseerna engagera sig i frågorna? Kan arbetslivsmuseerna förmedla Sveriges demokratiska historia och bidra i skapandet av landets demokratiska framtid?

Ta del av seminariet Finns det plats för det rörliga kulturarvet i höstens kulturarvsproposition?
Arrangör: Transporthistoriskt Nätverk

Medverkande
Lars Amréus, riksantikvarie
Maria Ågren, generaldirektör Transportstyrelsen
Betty Malmberg (M), ledamot utbildningsutskottet
Per Lodenius, (C) ledamot kulturutskottet
Nicklas Malmberg (MP) ledamot kulturutskottet
Rutger Palmstierna, ordförande Båthistoriska Riksförbundet

Moderator
Peter Edqvist, ordförande Motorhistoriska Riksförbundet

Beskrivning: Möjligheten att bevara äldre transportmedel – Sveriges rörliga kulturarv – är starkt begränsad. Detta beror främst på en snäv definition av kulturarvsbegreppet som sedan 1960 års Byggnadsminneslag inte omfattat detta kulturarv. Därmed finns inte heller möjlighet till undantag av kulturarvsskäl från nyare regler, oaktat om vinsten för miljö eller säkerhet är ringa i jämförelse med den kulturarvsskada som orsakas av sådana regler. Det rörliga kulturarvet är också bärare av äldre konstruktionsteknik och produktionsprocesser som riskerar att gå förlorade om samhällsstödet fortsatt uteblir. Samhällsnyttan av verksamheten för att bevara det rörliga kulturarvet, genom såväl individuella som kollektiva insatser, är beaktansvärd genom dess turistintäkter. Det största hotet mot det rörliga kulturarvet är dock den svaga bevaranderätten som inte kan förhindra att nyare regler fördärvar eller förvanskar det enskilda transportmedlets kulturarvsvärde eller möjligheten att nyttja det.

Ta del av Motorhistoriska Riksförbundents baksätesdebatter:
Sysselsättningen och det rullande kulturarvet
Samhällsnyttan och det rullande kulturarvet
Framtida generationer och det rullande kulturarvet

 

Framsida folder Almedalen 2016

Folder med Transporthistoriskt Nätverks samlade seminarier i Almedalen 2016. Klicka på bilden för att ladda ned.

Länk till pressmeddelande Transporthistoriskt Nätverk Almedalen 2016.

 

Följande organisationer i nätverket var på plats 2016:
Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd, ArbetSam
Båthistoriska Riksförbundet, BHRF
Järnvägshistoriska Riksförbundet,JHRF
Motorhistoriska Riksförbundet, MHRF
Museibanornas riksorganisation, MRO
Svensk Flyghistorisk Förening, SFF
Sveriges Segelfartygsförbund, SSF
Sveriges Ångbåtsförening, SÅF

Almedalen - ThN monter

 

 

 

 

 

 

 

Transporthistoriskt Nätverks monter. Foto: Lovisa A. Grentzelius

 

2015

Seminarium: Efter Kulturavslyftet?


Medverkande: Gunilla Carlsson, vice ordförande Kulturutskottet (S). Lars-Axell Nordell, ledamot kulturutskottet (KD). Samtalsledare: Niklas Cserhalmi, museidirektör Arbetets museum och Anders Lind, ordförande, ArbetSam.

2012 presenterades Kulturarvslyftet. Det var ett kultur- och arbetsmarknadspolitiskt program under 2012-2014 vars syfte var att kunna erbjuda utvecklande  arbetsuppgifter inom kulturarvssektorn till personer som varit frånvarande från arbetsmarknaden en tid. Men hur gick det? Och vad hände med pengarna som var avsatta till Kulturarvslyftet? Finns det möjlighet att nylansera ett förändrat Kulturarvslyft?

Seminarium: Laglöst kulturarv


Medverkande: Lars Amréus, Riksantikvarie, Riksantikvarieämbetet. Maria Ågren, Generaldirektör, Transportstyrelsen. Per Olsson, Statssekreterare Kulturdepartementet. Sten Bergheden, ledamot, Trafikutskottet. Moderator: Peter Edqvist, Ordförande, Motorhistoriska Riksförbundet.

Vi upplever att skyddet av det rörliga kulturarvet inte är det bästa. I det löpande arbetet samlas våra organisationer kring uttalanden och goda exempel när det gäller bevarandefrågor. Samtidigt får vi från olika myndigheter författningar och propåer som gäller säkerhet, konstruktion, miljöfrågor och arbetsmiljö. Gamla fordon och fartyg måste byggas om för kanske hundratusentals kronor för att uppfylla dagens regelsystem. Andra kan överhuvudtaget inte längre brukas på grund av retroaktivt verkande krav. Detta får till följd att ett historiskt föremål förändras till en hybrid av då- och nutid.

2014
Seminarium – Fri entré på centrala museer
Medverkande: Isak From, kulturutskottet. Marcus Hartman, kulturdepartementet. Katarina Kallings, Sveriges Fängelsemuseum.
Lyssna på debatten.

ArbetSam har deltagit i Almedalen sedan 2012
Folder 2015
Folder 2014
Folder 2013