ArbetSam i debatten

Våren 2017 träffade Arbetets museum, ArbetSam och Sveriges Hembygdsförbund gemensamt, Kulturdepartementet. I februari 2017 presenterade regeringen propositionen Kulturarvspolitik. Med anledning av det önskade vi att få träffa Kulturdepartementet för att samtala kring hur propositionen kan komma att påverka arbetslivsmuseerna och hembygdsföreningarna.


Från vänster: Michael Lehorst, Sveriges Hembygdsförbund. Niklas Cserhalmi Arbetets museum. Christina Nylén, Kulturdepartementet. Fredrik Linder, Kulturdepartementet. Lovisa Almborg, ArbetSam. Katarina Kallings, ArbetSam. Jan Nordwall, Sveriges Hembygdsförbund. Foto: Okänd

Arbetets museum, ArbetSam och Sveriges Hembygdsförbund ser positivt på att man har tagit fram propositionen och vår förhoppning är att propositionen kommer att leda till att arbetslivsmuseerna och hembygdsföreningarna får mer resurser och mer stöd.

I propositionen föreslås bland annat att anslaget inom 7:2 ska utökas. Om förslaget går igenom är tanken att arbetslivsmuseerna även i fortsättningen ska tilldelas 8 miljoner kronor. 3 extra miljoner kronor kommer tilldelas 2017-2020. Utöver det föreslås ett ytterligare anslag på 5 miljoner kronor.
I propositionen föreslås att anslaget ska omfatta även annat ideellt kulturarvsarbete, till exempel hembygdsrörelsen. Det är ännu oklart hur den nya förordningen kommer att formuleras och hur bidraget kommer att fördelas. Man arbetar i skrivande stund med förordningens nya text.

Så här ser förordningen ut idag:
Förordning 2002:920
Projektbidrag till arbetslivsmuseer
SFS nr: 2002:920
Departement/myndighet: Kulturdepartementet
Utfärdad: 2002-11-21
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om bidrag till arbetslivsmuseer.
2 § Med arbetslivsmuseum avses ett museum vars verksamhet har till syfte att bevara och gestalta fysiska och immateriella kulturhistoriska värden. Verksamheten skall vara eller avses att bli tillgänglig för allmänheten.
3 § Bidrag får lämnas för särskilda insatser som syftar till att bevara och bruka industrisamhällets kulturarv.
4 § Frågor om bidrag prövas av Riksantikvarieämbetet. Beslut om bidrag skall fattas i samråd med Statens kulturråd.
5 § Riksantikvarieämbetet får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.
6 § Riksantikvarieämbetets beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Det var ett bra och trevligt möte där vi som representanter för arbetslivsmuseerna och hembygdsföreningarna fick möjlighet att uttrycka våra önskemål och synpunkter. Vi påtalade vikten av att våra medlemmar, som idag samarbetar mycket bra, i och med den nya förordningen inte ska börja konkurrera med varandra.
ArbetSam och Arbetets museum påtalade också att det är av stort värde att projektbidraget till arbetslivsmuseer inte minskar eller utsetts för konkurrens då bidraget för många är avgörande för att kunna fortsätta sin verksamhet. Vi påtalade också att det finns en anledning till att förordningen som stöttar industrisamhällets kulturarv, kom till år 2002.

Kulturdepartementet meddelade att man värdesätter verksamheterna ute hos våra medlemmar oerhört mycket och att det är kulturdepartementets förhoppning att vi gemensamt med dem arbetar för att den nya kulturarvspropositionen ska gagna våra medlemmar. Kulturdepartementet ser att projektbidraget till arbetslivsmuseer gör stor nytta och departementet har intentionen och ambitionen att det ska förbli så. Kulturdepartementet välkomnade och såg positivt på att vi gemensamt önskade träffa dem för att framföra vår eventuella oro och synpunkter.

Om ArbetSam i debatten:
ArbetSam arbetar för att förbättra villkoren för arbetslivsmuseerna i Sverige. Det gör vi bland annat genom att delta i den offentliga debatten. ArbetSam deltar i, och är med och anordnar, seminarier och konferenser som berör industrisamhällets kulturarv.

Alice Bah Kuhnke Kulturminister Demokratiminister Kulturdepartementet Statsråd

Hösten 2015 träffade ArbetSam kulturminister Alice Bah Kuhnke där vi samtalade om
betydelsen av arbetslivsmuseernas insatser för bevarandet av industrisamhällets kulturarv och deras betydelse som besöksmål.

ArbetSam arbetar för att förbättra villkoren för arbetslivsmuseerna i Sverige. Det gör vi bland annat genom att delta i den offentliga debatten. ArbetSam deltar i och är med och anordnar, seminarier och konferenser som berör industrisamhället och kulturarvet

 

 

Konferens: Industrisamhällets landskap – kulturarv, miljö och hållbarhet. 
Hösten 2015 arrangerade ArbetSam tillsammans med Arbetets museum, Svenska Industriminnesföreningen och Regionmuseet Kristianstad en tvådagarskonferens som ägnades åt intressekonflikter och samverkansmöjligheter mellan kulturmiljövård och naturmiljöintressen. Fokus låg på saneringen av förorenade miljöer och vattenverksamheter.
En utförlig dokumentation av konferensen kommer att finnas tillgänglig här.
Klicka här för läsa programmet.

Samtal med Qaisar Mahmood, chef på enheten för kulturarv på RÄA, samt överlämning av motion som inkom på årsmötet.

2014: Samtal med Qaisar Mahmood, chef på enheten för kulturarv på RÄA, samt överlämning av motion som inkom på årsmötet.