Aktiviteter

Statarmuseet

Statarmuseet i Bara

ArbetSam verkar för att synliggöra arbetslivsmuseer och skapa mötesplatser.
Genom konferenser, mässor, utbildningar och nya samarbeten försöker vi skapa bättre förutsättningar för kunskapsöverföring och samtidigt skapa hållbara museer.

 

 

Möte Museidialogen
Inför Riksantikvarieämbetets (RAÄ) utökade uppdrag som central museimyndighet har RAÄ under våren bjudit in till Museidialogen där man samtalat med museerna omkring deras önskemål och behov av stöd.

Från vänster: Ulrika Mebus, Riksantikvarieämbetet. Anders Lind, ArbetSam. Lars Amréus, Riksantikvarieämbetet. Lovisa Almborg, ArbetSam. Erika Grann, ArbetSam. Foto: Maria Sawano

7 april bjöds ArbetSam in till ett enskilt möte för att tillsammans med riksantikvarie Lars Amréus och projektledare Ulrika Mebus samtala kring hur situationen ser ut för våra medlemmar och belysa vilka behov som finns. Arbetets museum har också haft tillfälle att vara en del i museidialogen där man framfört arbetslivsmuseernas behov och de utmaningar som arbetslivsmuseerna står inför.

ArbetSam ser det som angeläget att
– beakta att industrisamhällets kulturarv och arbetslivsmuseerna finns med tydligt i RAÄs nya uppdrag; att arbetslivsmuseerna inte försvinner eller för den del likställs med offentligt finansierade museer. Att det inte går att ställa samma krav på ideella krafter. Att det finns behov av att man ser till arbetslivsmuseernas förutsättningar och behov.

– man genomför en ny inventering/kartläggning över arbetslivsmuseer. Den senaste är gjord 2001 och heter “Man måste vara lite tokig” (RAÄ)

– Arbetets museum och ArbetSam ska tilldelas resurser för att gemensamt kunna fortsätta arbetet att ta fram och genomföra en omfattande kursverksamhet utifrån arbetslivsmuseernas förutsättningar och behov

– projektbidraget till arbetslivsmuseer ökar för att möte de behov som finns

– man tar fram en kostnadsfri och lätthanterlig föremålsdatabas som ska vara rekommenderad för alla museer att använda

– man tar fram en manual för hur man bör hantera samlingar, både vad gäller insamling och gallring

Meddela RÄA ditt museums behov och önskemål! Kontakta Ulrika Mebus på Riksantikvarieämbetet och/eller gå in på Facebook och sök Museidialogen. Dina åsikter och synpunkter är viktiga!

Om RAÄs utvidgade nya uppdrag:
I propositionen Kulturarvspolitik föreslår regeringen att Riksantikvarieämbetet skall ges ett samlat ansvar för museifrågor. I uppdraget ingår att främja utveckling och samarbete på museiområdet liksom att samla in och förmedla kunskaper. Myndigheten skall också erbjuda teknik- och metodstöd till museer.
Riksantikvarieämbetet tar med stor ödmjukhet emot uppdraget och ser det som mycket angeläget att lyssna till och föra dialog med museisektorn.
”Vi vill fånga upp önskemål och behov som kan lägga grund för hur vi formar en tydlig och stödjande myndighet med samlat ansvar för museifrågor, en kontaktpunkt för museerna i deras kontakter med staten” säger riksantikvarie Lars Amréus.