Månadsarkiv: april 2022

Skrivelse Kultursamverkansmodellen

ArbetSam och Arbetets museum har skickat varsin skrivelse till Kulturdepartementet angående Kultursamverkansmodellen. Vi önskar se att civilsamhället blev synligare i modellen och att regionerna ska redovisa hur resursfördelning inom regionen inkl civilsamhället ser ut. Regionernas kulturplaner pratar ofta om inkludering av civilsamhället men i rapporteringen finns de inte med.  I återstartsutredningen Från kris till kraft föreslog man att man behöver se över Kultursamverkansmodellen och en utredning är planerad att genomföras. ArbetSam och Arbetets museum önskar se att de ideella krafterna i regionerna inkluderas mer framöver.

Länk till ArbetSams skrivelse
Länk till Arbetets museums skrivelse
Länk till rapport Kultursamverkansmodellen 2020
Länk till återstartsutredningen Från kris till kraft

ArbetSam bidragit NODs lägesrapport insatser Ukraina

NOD Sverige har tagit fram en lägesrapport över civilsamhällets insatser för Ukraina. ArbetSam är en organisationerna som bidragit med underlag till lägesrapporten. Rysslands krig mot Ukraina har upprört stora delar av omvärlden och resulterat i ett stort behov av att kunna ställa om verksamheter inom både det offentliga och civilsamhället för att möta humanitära behov. Lägesbilder är en av NOD:s skriftliga produkter, som utgår från ett specifikt tema, aktuellt ämne eller en frågeställning. En lägesbild beskriver övergripande aktörers inställning, arbete och behov i en viss fråga.
NOD Sverige – Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället. ArbetSam är ansluten till NOD Sverige sedan 2020.

Lägesbild om civilsamhällets insatser för Ukraina

ArbetSam bidragit RAÄ rapport om donera föremål

Riksantikvarieämbetet (RAÄ) har haft i uppdrag att utreda behov och konsekvenser av utökade möjligheter för statliga museer att donera föremål till mottagare utanför det allmänna museiväsendet. Nu är rapporten klar. ArbetSam är en av organisationerna som varit med och bidragit med underlag. RAÄ har kommit fram till att det inte finns behov av en generell utökning av de statliga museernas möjligheter att donera föremål utanför det allmänna museiväsendet, men att det kan finnas anledning att se över Statens försvarshistoriska museer och Statens maritima och transporthistoriska museers möjligheter avseende material som överförts till dem från Försvarsmakten.

Rapport Behov och konsekvenser av utökade möjligheter för statliga museer att donera föremål

Trelleborgs Frisörmuseum. Foto: Lovisa Almborg

Nyheter för arbetslivsmuseer – april

Insamlingen till stöd för Ukrainas kulturarv är hittills uppe i en miljon kr. Insamlingen fortsätter, så möjligheten finns kvar att bidra.  Hur ser det ut på ditt arbetslivsmuseum med handlingsplaner? 11 april öppnar ansökan till Återstartsbidrag till kulturen. I vår genomförs åter igen både Varvs- och Fyrforum och nu på Arbetets museum kan man se en fotoutställning om nedlagda arbetsplatser.

Nyheter för arbetslivsmuseer – april

Barsebäck. Foto: Kristoffer Granath