Månadsarkiv: november 2021

Nytt stöd att söka för ideella föreningar och allmännyttig stiftelse

Nu finns ett nytt stöd att söka. Stödet heter Grannskapsinitiativet och det är Postkodsstiftelsen som står bakom stödet.
Ni som kan söka ska vara en ideell förening eller en allmännyttig stiftelse. Man kan söka mellan 20 000 – 50 000 kr.
Om Grannskapsinitiativet
Syfte: Grannskapsinitiativet syftar till att stötta projekt som genomförs i närområdet och engagerar de människor som bor och/eller rör sig där. Det kan handla om kvarteret, byn, ett område i staden där du bor eller ett samarbete mellan två lokala områden.
Projekt: Små och snabba stöd till projekt som genomförs i närområdet och stärker gemenskapen mellan människor och/eller bidrar till ökat välbefinnande och hälsa.
Vilka kan söka? Ideella föreningar eller allmännyttiga stiftelser kan söka projektstöd inom Grannskapsinitiativet.
Stöd: Det är möjligt att söka 20 000–50 000 kronor.
Projektlängd: Projekt inom Grannskapsinitiativet kan vara 1 till 9 månader.

Läs mer här – länk till Postkodsstiftelsens hemsida

Fördelning Kulturrådets krisstöd särskilda behov – höst 2021

Kulturrådet har nu fördelat närmare 400 milj. kr i krisstöd för särskilda behov projekt 2021. Totalt inkom 1 306 ansökningar till Kulturrådet till en summa av 1 014 291 259 kr. 982 st ansökningar beviljades av dessa är 27 medlemmar i ArbetSam till en summa av 5 706 200 kr. Mycket roligt att se att medlemmar sökte, och beviljades bidrag. Även ArbetSam sökte och beviljades bidrag vilket vi kommer investera i organisationen så att det kommer våra medlemmar till del.

Kulturrådet hade fått de här riktlinjerna för stödet.
– särskilda insatser inom kulturområdet i syfte att lindra den akuta ekonomiska krisen med anledning av det nya coronaviruset, stimulera till återhämtning och att säkra en bredd av kulturuttryck i hela landet,
– aktörer som är väsentliga för kulturområdet och som har sina huvudsakliga intäkter från kulturevenemang,
– insatser för att stödja kulturlivets internationalisering genom att beakta aktörer som drabbats av restriktioner till följd av det nya coronaviruset,
– särskilda insatser för att främja att kulturevenemang ska kunna ske på ett smittskyddssäkert sätt, i syfte att minska spridningen av det nya coronaviruset

Länk till lista över medlemsmuseer som beviljats bidrag
Länk till Kulturrådets hemsida med information och listor över alla som beviljats bidrag

Landeryds Järnvägsmuseum – ett av järnvägsmuseiföreningar som beviljats bidrag. Det är kostsamt att förvalta museijärnväg, en del av vårt gemensamma rörliga kulturarv, och det är därför glädjande att järnvägsmuseiföreningar är bra på söka offentliga medel.
Foto: Per-Yngve Bengtsson.

Fördelning RAÄ:s krisstöd

Nu är fördelningen klar gällande Riksantikvarieämbetets krisstöd till ideellt kulturarvsarbete. Riksantikvarieämbetet fick i uppdrag att fördela 20 miljoner kr i syfte att stimulera framtida verksamhet. Stödet hade inte, till skillnad från flera andra krisstöd, till syfte att ersätta förlorade intäkter. Man har tittat på vad man förlorat, sökande har inte behövt bevisa att man förlorat en viss summa, fått ställa in X antal evenemang eller liknande. Det har gjort att de allra flesta ansökningarna har beviljats. Totalt har 366 föreningar m m beviljats bidrag, av dem är 129 medlemmar i ArbetSam.

Fördelning av utökat stöd till ideella kulturverksamheter
Fördelning av utökat stöd till ideella kulturarvsverksamheter – ArbetSam medlemmar
Länk till mer information på Riksantikvarieämbetets hemsida

Töllstors industrimuseum. Foto: Lovisa Almborg

ThN yttrande på promemoria Hittegods i trafiken

Transporthistoriskt Nätverk (ThN) har skrivit ett yttrande på promemoria Hittegods i trafiken Ds 2021:26. I promemorian föreslås en ny lag om kvar­glömda före­mål i kollektiv­trafiken. Lagen ska gälla för kvar­glömda före­mål på tåg, spår­vagnar, tunnel­bana, bussar och fartyg och inom vissa anslu­tande områden. Lagen ska ersätta den reglering av hitte­gods som finns i dag för sådan trafik. Transporthistoriskt Nätverk, som representerar det rörliga kulturarvets riksorganisationer har i huvudsak inget att invända mot lagförslaget och den beskrivning som finns i promemorian utan ser tvärtemot positivt på att även hittegods från utfärder med historiska färdmedel ska behandlas likadant som det som hittas i fordon som kör i dagens kollektivtrafik. Nätverket ser dock problem i den använda terminologin, d v s att ordet förvärvssyfte används. ThN arbetar intensivt med att få det rörliga kulturarvet lagskyddat som det markbundna kulturarvet. Frågan har utretts av Riksantikvarieämbetet som skrivit om rörligt kulturarv i allmänhet och dess behov av lagskydd i synnerhet i den utmärkta rapporten Det rörliga kulturarvet (KU2017/00942/KL).

Länk till promemoria Hittegods i trafiken Ds 2021:26
Länk till ThN:s yttrande

Om Transporthistoriskt Nätverk
Bildades år 2012 och samlar 11 riksorganisationer. Nätverket arbetar konstruktivt för stärkt bevaranderätt för det rörliga kulturarvet. Nätverket består av:

Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd, ArbetSam
Båthistoriska Riksförbundet, BHRF
Järnvägshistoriska Riksförbundet, JHRF
Motorhistoriska Riksförbundet, MHRF
Museibanornas Riksorganisation, MRO
Svensk Flyghistorisk Förening, SFF
Sveriges Segelfartygsförbund, SSF
Sveriges Ångbåtsförening, SÅF
Vagnhistoriska Sällskapet, VHS
Veteranflyggruppen EAA Sverige
Åkerihistoriska sällskapet

Nyheter för arbetslivsmuseer – november

I årets näst sista nyhetsbrev kan du läsa om Årets Arbetslivsmuseum 2022, som blev medlemsmuseum Karmansbo Bruksmiljö. Nu finns kurskalender för våren klar, det blir både digitala och analoga träffar. I vår hoppas vi även att får träffa våra medlemmar på Museidagar med årsmöte. Museidagar genomförs i Nyköping med omnejd. Härom veckan träffades Transporthistoriskt Nätverk på Riksantikvarieämbetet. Med på mötet var även riksantikvarien och representanter från Statens maritima och transporthistoriska museer.

Nyheter för arbetslivsmuseer – november

Kurs i remdrift vid Göteborgs remfabrik. Foto: Magdalena Åkerström