Månadsarkiv: september 2021

VhNs yttrande gällande fastställa miljökvalitetsnormer

Vattenhistoriskt Nätverk (VhN) har skrivit ett yttrande på Havs- och vattenmyndighetens (HaV) remiss gällande ”Att fastställa miljökvalitetsnormer för ytvattenförekomster i överensstämmelse med bevarandemål för arter och naturtyper” Dnr. 3531–19. VhN anser att, att HaV:s förslag till vägledning riskerar att allvarligt hota alla verksamheter som bedrivs i vattendrag med Natura 2000 klassning.

Länk till remiss
Länk till VhN:s yttrande

Virserums möbelindustrimuseum. Foto: Lovisa Almborg

Ny rapport: Arbetslivsmuseernas villkor och möjligheter

En efterlängtad rapport är nu klar;  Arbetslivsmuseernas villkor och möjligheter – ideella krafter och socialt engagemang. Rapporten är genomförd av Riksantikvarieämbetet. Det är exakt 20 år sedan den förra undersökningen gjordes, vilken hette Man måste vara lite tokig! Hur ser det ut idag? Hur har arbetslivsmuseernas förutsättningar förändrats över tid? Rapporten är tänkt att inspirera och utgöra ett kunskapsunderlag till hjälp för arbetslivsmuseerna i deras arbete med att bevara, gestalta och förmedla arbetsplatsers kulturhistoriska värden.

Länk till rapport

Nytt krisstöd från Kulturrådet – ansökan öppen nu

Har ert arbetslivsmuseum förlorat intäkter pga pandemin? Nu har ni möjlighet att reparera skadan. 13 september öppnade ansökan hos Kulturrådet för att söka krisstöd – ett projektbidrag till särskilda behov i kulturlivet med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19. Stödet är ett projektbidrag. Man måste inte hitta på ett nytt projekt men det ska vara ett projekt som gäller återhämtning, återstart och/eller anpassning.
Projektet/insatsen ska påbörjas 2021 och avslutas 2022.

Medskick
Söka stöd som motsvarar behoven
Stöden kan sökas av ideella arrangörer
Stöden kan sökas av aktörer som är väsentliga för fältet; utställningstekniker, -producenter, kuratorer, scenografer m.m.

Sista ansökningsdag – 4 oktober
Beslut om fördelning – mitten av november
Utbetalning – innan årets slut

Så vad kan man söka för?
Syftet med stödet är att främja återhämtning, återstart och anpassning till de nya förutsättningar som följt av pandemin. Det är upp till den sökande att i ansökan beskriva och motivera den insats som krävs för att främja den egna verksamheten och/eller konstområdet. Till exempel så kan stödet sökas för en avgränsad del av verksamheten och dess fasta kostnader, såsom löner, arvoden och marknadsföring. Stödet kan också sökas för smittsäkra evenemang, och för specifika insatser som avser anpassning, till exempel digitala strategier, sänkta medlemsavgifter, samarbeten i syfte att stärka infrastrukturen eller genom internationellt nätverkande.

Vem kan söka?
– Ideella arrangörer som anordnar professionella kulturevenemang
– Konstnärsgrupper och konstnärskollektiv.
– Enskilda konstnärer kan söka krisstödet om ansökan gäller ett samarbete som avser ett gemensamt projekt där två eller flera enskilda konstnärer ingår. Det är viktigt att ansökan tydligt beskriver projektet och de medverkande som arvoderas.
– Kulturaktörer som är väsentliga för kulturområdet, mer info nedan.
Att söka för sin enskilda verksamhet – vad gäller?
Kulturaktör som är väsentlig för kulturområdet betyder i det här sammanhanget en juridisk person eller en enskild näringsidkare med en professionell verksamhet som levererar varor och tjänster men som inte ansvarar för det konstnärliga innehållet.
Aktörer som är väsentliga för kulturområdet kan söka för den verksamhet deras juridiska person bedriver (observera: ej för sitt eget konstnärskap) och ansökan behöver då inte avse två eller flera personer, eller arvode till fler än den sökandes egen lön. Ansökan får dock gärna innehålla medverkande eller övriga som också arvoderas.
Exempel på aktörer som kan bedömas som väsentliga för kulturområdet är utställningstekniker, producenter, kuratorer, scenografer eller fotografer vars verksamhet är inriktad mot kulturevenemang.

Länk till Kulturrådets hemsida med information och ansökningsblankett.

Kulturrådet genomförde ett webbinarium den 21 september med information, genomgång av ansökningsblankett:

 

VhN önskar se bättre samordnade remisser hos länsstyrelserna

Vattenhistoriskt Nätverk, VhN, har skickat en skrivelse till landets länsstyrelser. VhN framför bristerna med ett olikartat remissförfarande och en önskar att man ser över rutiner och innehåll för mer enhetliga och samordnade remisser om denna så viktiga aktuella process och dessa mycket angelägna frågor.
VhN är ett nätverk som värnar om de kulturhistoriska värdena kopplat till vatten och gärna emot beskrivningarna på remiss, men efterfrågar ett samstämmigt remissförfarande från alla länsstyrelser, något som inte verkar finnas idag.
Riksdagen vill att synen på vattenlandskapen och på vattenförvaltningen ska omfatta alla värden, verksamheter och intressen i vattenlandskapen, inom ramen för vad som medges av EU:s vatten-direktiv och som förespråkas respektive krävs i följd av Europeiska landskapskonventionen och Århuskonventionen, se bifogad fil för VhNs synpunkter i sin helhet.

Länk till brev som skickats till landets länsstyrelser

Bild: Bruzaholms Bruksmuseum. Foto: Lovisa Almborg

Nytt krisstöd från Kulturrådet

Nu ska årets sista krisstöd inom kulturen lysas ut. Cirka 300 miljoner kronor finns att söka hos Kulturrådet. Den 13 september öppnar ansökningsomgången och stänger den 4–6 oktober. I mitten av november tas beslut om vilka som får ta del av krisstödet. Några dagar senare ska pengarna betalas ut. Höstens krisstöd är ett projektbidrag som kan sökas för särskilda insatser inom kulturområdet. Syftet med stödet är att lindra den akuta ekonomiska krisen, stimulera till återhämtning efter corona och säkra en bredd av kulturuttryck i hela landet. Stödet kan sökas för ett projekt, men också för en avgränsad del av den ordinarie verksamheten som inte finansierats av andra krisstöd. Läs mer på Kulturrådets hemsida.