Månadsarkiv: juni 2021

RAÄ rapport coronapandemins påverkan på museisektorn

Riksantikvarieämbetet (RAÄ) har nu överlämnat rapporten kring coronapandemins påverkan på museisektorn och på vilket sätt RAÄ kan stötta, till kulturdepartementet. ArbetSam har bidragit genom att ge tillgång till alla svar på de tre enkätundersökningar vi genomförde tillsammans med Arbetets museum 2020 och nu 2021, samt genom dialog med RAÄ.

Länk till rapport i pdf-format
Länk till mer information RAÄs hemsida
Länk till ArbetSams sida med all info kring coronapandemin

20 milj kr krisstöd till ideellt kulturarvsarbete

16 juni beslutade Sveriges riksdag att godkänna förslaget om att ge extra stöd till ideellt kulturarvsarbete. Riksantikvarieämbetet ska fördela 20 miljoner kronor till ideella kulturverksamheter. Syftet är att mildra de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin för den här gruppen. Ansökningsperiod är nu under sommaren.
Efter midsommarhelgen kommer det finnas information om ansökningsförfarande och kriterier med mera. Då är ArbetSams kansli stängt men all information kommer ni att hitta på Riksantikvarieämbetets hemsida här.

Riksantikvarieämbetet meddelar: Har du frågor om det utökade stödet till ideella kulturarvsverksamheter? Hör då gärna av dig till Riksantikvarieämbetets support för krisstöd till ideella kulturarvsverksamheter. Du når oss via e-post: krisstod@raa.se.

Vi svarar på frågor om bidraget efter midsommar, då kriterierna för bidraget förväntas vara fastslagna.

Göteborgs Remfabrik. Foto: Helena Törnqvist

 

Nyheter för arbetslivsmuseer – juni

I nyhetsbrevet kan du läsa om: Riksantikvarieämbetet får 20 milj kr att fördela till ideella kulturarvsarbete. Ansökningsperiod är nu under sommaren. I augusti kommer en efterlängtad rapport om arbetslivsmuseer. Ny rapport om coronapandemins påverkan på museisektorn. Rapport om antal besök på museer 2020. Allmänna arvsfonden har en ny målgrupp. Det och mycket annat!

Nyheter för arbetslivsmuseer – juni

Biograf- och Kopparslagarmuseum. Foto: Lovisa Almborg

NOD Sverige – lägesbild

ArbetSam ingår i NOD Sverige. Under våren har NOD Sverige, tillsammans med 32 andra civilsamhällesorganisationer, bidragit till NOD:s lägesbild ”En hållbar omstart efter pandemin – ideella och offentliga perspektiv”.

Trots en mycket utmanande period visar lägesbilden att vi på olika sätt tar med oss socialt och ekologiskt hållbara lärdomar från pandemins omställning, in i ett nytt normalläge. Förutom att vi identifierat utvecklingsområden internt, samlas vi i att tillvaratagandet av civilsamhällets sakfrågor och arbetssätt i sig bidrar till att starta om samhället hållbart.

Med fortsatt intern hållbarhetsutveckling inom civilsamhället samt externt erkännande av vår sektors unika bidrag till samhällsutvecklingen, vet vi att vi kan vara en självklar del i en hållbar omstart.
Lägesbilden går att läsa på NOD:s webbsida: https://www.nodsverige.se/lagesbild-en-hallbar-omstart-efter-pandemin-ideella-och-offentliga-perspektiv/

Om NOD Sverige
NOD Sverige är ett nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället. Länk till NOD Sveriges hemsida.

 

Statistik besök museer 2020

Myndigheten för kulturanalys har släppt statistiken över antalet besök på museer 2020.
Den visar att omkring 8 milj museibesök gjordes i Sverige på centrala, inkl övriga statliga, regionala och kommunala museer. En kraftig nedgång sedan 2019. Men många arbetslivsmuseer, som drivs ideellt och i många fall inte finns med i statistiken, har dock vittnat om att de hade all-time-high i somras. Det var i många fall de ideellt drivna museerna som stod för museisverige 2020! Länk till rapport.

För att definiera ett museum har MyKa använt sig av museilagens definition men med tillägget: Ett ytterligare kriterium är att verksamheten ska ha minst en årsarbetskraft. En årsarbetskraft definieras av den arbetstid som motsvarar en heltidssysselsatt person under ett år (cirka 1 760 arbetstimmar). Om två personer arbetar halvtid motsvarar det en årsarbetskraft. Alla sysselsatta personer som är avlönade ingår, oavsett anställningsform eller finansieringsform.

Totalt finns drygt 1 500 arbetslivsmuseer i Sverige. Av dem har 685 fått MyKa:s enkät. Övriga arbetslivsmuseer har MyKa av olika orsaker sorterat bort. En orsak MyKa hänvisar till är att museet inte har svarat på enkäten på flera år.

Bland alla de som svarat på enkäten var den näst vanligaste inriktningen arbetslivsmuseum, som huvudsaklig inriktning. Den vanligaste var historia och arkeologi.

Antal medlemsmuseer
– vid tidpunkt av utskick                                           610
– som fått enkät                                                            395
– som inte fått enkät                                                   240
– som svarat på fråga om anläggningsbesök   184
– som svarat på fråga om verksamhetsbesök    79

Anläggningsbesök                                         2 321 118
Verksamhetsbesök                                           911 809
Webb besök                                                         236 949
Årsverken avlönad                                                    218
Årsverken ideellt                                               315 126

Några museer som även förvaltar ett/flera arbetslivsmuseer har angett total summa i stället för att särredovisa. Det är olyckligt, för att på så sätt blir arbetslivsmuseerna osynliga.

Det är oerhört viktigt att arbetslivsmuseer svarar på enkäten och anger att ni är ett arbetslivsmuseum. Den som inte syns i statistiken finns inte. Och den som inte finns, behöver inga resurser. Arbetslivsmuseerna är, förutom för vårt gemensamma kulturarv, oerhört viktiga för turismen och besöksnäringen. Med statistiken som underlag kan man diskutera hur kulturresurserna fördelas i samhället. Genom att komma med i statistiken får vi en mer sann bild över landets museibesök och den betydelse museer har, stora som små, ideella som icke ideella.
Vår erfarenhet är att alltför många arbetslivsmuseer faller ur sammanställningen pga att man haft svårt att applicera frågeställningar i enkäten till sin egen verksamhet.

Samling: Arbetslivsmuseer som består av till exempel en gruva, järnvägsvagn, skuta eller ångbåt – det är det som är samlingen!

Öppettider: Viktigt att ni fyller i de tider ni har öppet, även om det är sällan. Lägsta nivå för att finnas med i statistiken; fast öppettid under sommarsäsong, åtminstone en gång i månaden (att jämföra med en båttur per månad under sommarsäsong). Tänk även på att en tidtabell är samma sak som öppettider.

Kategori: Ange att ni är ett arbetslivsmuseum.

Entréavgift: Färdbiljetter räknas också som entréavgift.

För att komma med i statistiken behöver ni besvara de initiala fyra frågorna om öppettider och samlingar.

Hör gärna av er till kansliet om ni har frågor kring hur ni bör tolka och besvara frågor.
Museistatistiken samlas in av Myndigheten för Kulturanalys. De har regeringens uppdrag att utvärdera, analysera och redovisa effekter av förslag och genomförda åtgärder inom kulturområdet. Enkät skickas ut via Kulturanalys-Kulturdatabasen.
Kategorin övriga museer delas upp i två kategorier; övriga museer som omfattas av museilagen och andra museer. Arbetslivsmuseerna har olika förvaltarskap och de kan därför finnas i alla museikategorier som Myndigheten för kulturanalys har delat upp museerna i; centrala museer, övriga statliga muser, regionala museer, kommunala museer, övriga museer som omfattas av museilagen, andra museer, museer med mindre än en årsarbetskraft, botaniska trädgårdar och museer som aldrig svarat på frågan om årsarbetskraft.

MyKa använder sedan 2019 av ett nytt verktyg då man sammanställer lista över museer som ska få enkät. Verktyget har hjälpt myndigheten att sålla bort dubbletter som uppstått när olika myndigheter och organisationer tillhandahållit myndigheter kontaktlistor.
2019 års utskick exkluderade över 800 museer. MyKa meddelar att det är museer som saknar korrekta och aktuella kontaktuppgifter samt museer som aldrig tidigare svarat på enkäten. ArbetSam och Arbetets museum har ifrågasätt att museer som inte svarat förut inte ska få möjligheten i fortsättningen att svara. Hur kan vi då få fler att svara om man inte ens får enkäten?
Exkluderingen innebär dessvärre att statistiken inte visar den sanna bilden av antal besök på landets museer.

Arbetslivsmuseerna finns med i den officiella besöksstatistiken sedan 2013. Svarsfrekvensen är än så länge generellt lägre bland arbetslivsmuseer än andra museer. ArbetSams medlemmar har dock mycket högre svarsfrekvens än de arbetslivsmuseer som inte är medlemmar i ArbetSam.
ArbetSam och Arbetets museum har varje år möte med Myndigheten för Kulturanalys för att försöka reda ut var missförstånd uppstår och hur man kan göra för att undvika dem nästa gång enkäten skickas ut.

Länk till rapport Besök 2019
Länk till rapport Besök 2018

Extra stöd till ideella kulturverksamheter

16 juni beslutade Sveriges riksdag att godkänna förslag om extra stöd på 20 milj kr till ideella kulturverksamheter. Syftet är att mildra de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin för den här gruppen. Stödet ska handläggas av Riksantikvarieämbetet. ArbetSam kommer inom kort gå ut med extra information till medlemmar om datum och praktisk information.

Albatrossmuseet, Gotland. Ett av ArbetSams medlemsmuseer som drabbats hårt ekonomiskt av coronapandemin. Foto: Torsten Nilsson

Fördelning bidrag ideellt kulturarvsarbete 2021

Riksantikvarieämbetet (RAÄ) fördelar varje år bidrag till ideellt kulturarvsarbete. 2021 fördelade man 17 miljoner kr varav 8 miljoner kr reserverade för arbetslivsmuseer.  Totalt beviljades 127 ideella kulturarvsarbetare bidrag. Av dem är 52 medlemmar i ArbetSam. ArbetSams medlemmar beviljades tillsammans totalt 7 273  000 kr. Stort grattis och bra jobbat!

Lista medlemmar som beviljats RAÄs bidrag 2021
Lista alla som beviljats RAÄs bidrag 2021
Läs mer om bidraget på Riksantikvarieämbetets hemsida

Riksantikvarieämbetet föreslås fördela 20 miljoner kr i krisstöd. Beslut tas i Sveriges riksdag 16 juni 2021. Information om ansökningsförfarande etcetera läggs upp här när beslut är taget.

Kvinnliga medborgarskolan Fogelstad som beviljades bidrag till ett tillgänglighetsprojekt. Foto: Caroline Kvick

Kurskalender höst 2021

Kurskalendern för hösten 2021 är nu klar. Det är ett omfattande kurspaket som erbjuds om tio olika kurser vid 18 olika tillfällen. Alla kurser kommer att genomföras digitalt även i höst men i vår hoppas vi kunna återgå till fysiska träffar igen. Bland höstens kurser återfinner ni våra klassiker som Museiskola för arbetslivsmuseer och Söka pengar kurser men bland nyheterna är teknikkurser i digital utformning. Titta igenom kalender och anmäl er redan idag! Alla kurser arrangeras av Arbetets museum i samarbete med ArbetSam.

Länk till kurskalender höst 2021

Länk till information om alla kurser samt anmälningslänkar

Glidlagerkurs i Upsala-Lenna Jernvägs verkstad. Foto: Magdalena Åkerström.

RAÄ:s bidragsfördelning arbetslivsmuseer 2021

Riksantikvarieämbetets beslut kring fördelning av 8 milj kr i projektbidrag till arbetslivsmuseer 2021 är klar. Totalt beviljades 56 arbetslivsmuseer bidrag. Av dem är 32 medlemmar i ArbetSam. De beviljades tillsammans totalt 4 447 000 kr. Stort grattis och bra jobbat! Riksantikvarieämbetet avser att fatta beslut om bidrag till hembygdsmuseer och övrigt ideellt kulturarvsarbete den 7 juni 2021. Riksantikvarieämbetet fördelar varje år bidrag till kulturarvsarbete. 2021 fördelar man 17 milj. kr varav 8 milj. reserverade till arbetslivsmuseer.

Lista ArbetSams medlemmar beviljade RAÄ bidrag 2021
Lista arbetslivsmuseer beviljade RAÄ bidrag 2021

Läs mer på Riksantikvarieämbetets hemsida.

Bild: Rosenlöfs Tryckerimuseum som beviljats 300 000 kr till ett multimediaprojekt. Foto: Lovisa Almborg

Skrivelse till utredning Återstart till kulturen

ArbetSam har tillsammans med Länsmuseernas samarbetsråd och Sveriges museer skickat en skrivelse till utredningen Återstart till kulturen – återhämtning och utveckling efter coronapandemin. Skrivelsen gäller Skapande skola och museer. Skapande skola är ett bra sätt att tillgängliggöra kulturarv, få till samarbeten mellan kommuner, skolor, kulturutövare och kulturinstitutioner som till exempel museer. Dock är det så att ett stort antal av landets museer exkluderats.

Länk till skrivelse

Foto: Tändsticksmuseet