Dagsarkiv: 18 februari, 2021

Yttrande gällande vattenanknutna natur- och kulturmiljöer

ArbetSam och Arbetets museum har tillsammans skrivit ett yttrande på Havs- och vattenmyndighetens remiss Nationell strategi för skydd av vattenanknutna natur- och kulturmiljöer. Vi anser att förslaget i grunden anses relevant och att ambitionsnivån ser ut att ha höjts. Vi anser att det är positivt att det görs en översyn av sjö- och vattenanknutna miljöer med höga nationella natur- och kulturmiljövärden. Det kan konstateras att redan idag finns det för små medel till att förvalta våra kulturmiljöer. En utmaning för våra kulturmiljöer idag är att de redan är hårt ansatta av inte bara nya förutsättningar för våra vattendrag utan även av i många fall redan pågående förfall och stort underhållsbehov. För att nå målet 2030 måste det totalt sett skjutas till mer medel till våra kulturmiljöer.

ArbetSam och Arbetets museums yttrande på remiss Nationell strategi för skydd av vattenanknutna natur- och kulturmiljöer.

Remiss gällande Nationell strategi för skydd av vattenanknutna natur- och kulturmiljöer
(Länk till remiss och info på Havs- och vattenmyndighetens hemsida)

Bruzaholms Bruksmuseum. Foto: Lovisa Almborg