Dagsarkiv: 17 februari, 2021

Skrivelse angående lagskydd för äldre transportmedel

Transporthistoriskt Nätverk har skickat en skrivelse angående lagskydd för äldre transportmedel. Nästan två år efter att Riksantikvarieämbetets utmärkta rapport om rörligt kultur­arv utkom har denna ännu inne sänts ut på remiss. Transporthistoriskt Nätverk av­ser därför med denna skrivelse dels framföra ett antal smärre synpunkter på rap­porten dels framhålla behovet av lagstiftning till skydd för det rörliga kulturarvet samt presentera nätverket. Skrivelse har skickats till Kulturdepartementet, Infrastrukturdepartementet, ett flertal riksdagsledamöter m fl.

Skrivelse Lagfäst kulturarvsskydd för äldre transportmedel.
Sändlista skrivelse Lagfäst kulturarvsskydd för äldre transportmedel.

Upsala-Lenna Jernväg, Lennakatten. Foto: Torsten Nilsson

Yttrande Reduktionsplikt för bensin och diesel – kontrollstation

Transporthistoriskt Nätverk har skrivit ett yttrande avseende promemorian Reduktionsplikt för bensin och diesel – kontrollstation (I2020/03425).
ThN önskar avseende promemorians förslag framhålla att det för historiska transportmedel handlar om vilka bränslen som kan användas utan att motorer (och motsvarande) i historiska transportmedel kan skadas av bränslen som uppfyller dagens och framtida miljökrav.

Promemoria Reduktionsplikt för bensin och diesel – kontrollstation (I2020/03425)
ThNs yttrande avs. Promemoria Reduktionsplikt för bensin och diesel – kontrollstation (I2020/03425)

Svedinos Bil-och Flygmuseum. Foto: Lovisa Almborg