Månadsarkiv: februari 2021

Yttrande Ändringar i begränsningsförordningen

ArbetSam har lämnat in ett yttrande på Promemoria Ändringar i begränsningsförordningen. Socialdepartementet föreslår att förordningen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 ändras. Nya begränsningar tillkommer för sådant som nu inte omfattas. Museer och konsthallar ska omfattas av liknande krav som gäller för platser för fritidsverksamhet. ArbetSam välkomnar förslaget i promemorian.

Promemoria Ändringar i begränsningsförordningen
Remissinstanser Promemoria Ändringar i begränsningsförordningen
ArbetSams yttrande Promemoria Ändringar i begränsningsförordningen

Stöd krisstöd från Ideell kulturallians

Nu kan föreningar söka krisstöd från Ideell kulturallians. I satsningen “Kulturens kapillärer” stöttar Ideell kulturallians lokala kulturföreningar runt om i Sverige. Man ger stöd till projekt som vill pröva smittsäkra sätt att mötas, testa nya tekniker och tjänster, eller som behöver extra stöd för att övervintra. De skriver “Allt för att vi ska få en bra start när restriktionerna kring pandemin lättar, och passa på att utvecklas medan vi väntar! Det är lätt att söka krisstöd och vi hjälper dig med dina frågor på vägen.” Skicka in din ansökan nu och till och med den 7 april 2021. Ideell kulturallians meddelar beslut om stöd under maj månad. Ditt projekt ska vara genomfört innan årets slut.

Läs mer på Ideell kulturallians hemsida om stödet och hur du söker.

Nyheter för arbetslivsmuseer – februari

Nyligen nåddes vi av beskedet att Anders Lind, tidigare ordförande och museidirektör på Arbetets museum har gått bort. I nyhetsbrevet kan du även läsa om utredningen Återstart för kulturen – utredning av stöd och de sakråd som utsetts. God exempel på åtgärder vid natur- och kulturmiljöer i sjöar och vattendrag eftersöks. Vill du vara med i projektet Arbetslivsmuseum som klassrum? Nu är det hög tid att anmäla intresse. Nyhetsbrevet innehåller även information om fartygsstöd, kurser, krisstöd, Museidagar med årsmöte, materialmagasin samt påminnelse om insamling av besöksstatistik för 2020.

Nyheter för arbetslivsmuseer – februari

Pumphuset. Ort: Uppsala

Goda exempel på bra genomförda vattenprojekt eftersöks

Goda exempel på bra lösningar i redan genomförda vattenprojekt där både natur- och kulturmiljöintressena har samverkat för att uppnå bästa möjliga resultat, eftersöks. Planen är att göra en fördjupad dokumentation av ett antal miljöer. Projektet ska utmynna i en rapport och exempelsamling som belyser de goda exemplen och de olika processerna som ligger bakom arbetet. Projektet förväntas ge ett underlag till en handbok samt inspirera och bidra till att motverka polarisering i hanteringen av vattenanknutna natur- och kulturmiljöer. Projektet är ett Forsknings- och Utvecklingsprojekt med medel från Riksantikvarieämbetet. Det utförs i samverkan mellan Förvaltningen för kulturutveckling i Västra Götalandsregionen (VGR), Institutionen för Kulturvård vid Göteborgs universitet samt Vattenhistoriskt Nätverk via Arbetets museum.

Har ni tips på goda exempel i ert område så hör av er till:
Hans Hellman, antikvarie
Kulturmiljö, VGR
Telefon: 010-441 43 66
Mobil: 0706-94 14 75
Epost: hans.hellman@vgregion.se

Mattias Lindholm, naturvårdsbiolog
Göteborgs naturhistoriska museum, VGR
Telefon: 010-441 42 46
Mobil: 0722-05 63 74
Epost: mattias.lindholm@vgregion.se

Åtgärder vid natur- och kulturmiljöer i sjöar och vattendrag – informationsblad

Bild: Forsviks Bruk Foto: Hans Hellman

Yttrande gällande vattenanknutna natur- och kulturmiljöer

ArbetSam och Arbetets museum har tillsammans skrivit ett yttrande på Havs- och vattenmyndighetens remiss Nationell strategi för skydd av vattenanknutna natur- och kulturmiljöer. Vi anser att förslaget i grunden anses relevant och att ambitionsnivån ser ut att ha höjts. Vi anser att det är positivt att det görs en översyn av sjö- och vattenanknutna miljöer med höga nationella natur- och kulturmiljövärden. Det kan konstateras att redan idag finns det för små medel till att förvalta våra kulturmiljöer. En utmaning för våra kulturmiljöer idag är att de redan är hårt ansatta av inte bara nya förutsättningar för våra vattendrag utan även av i många fall redan pågående förfall och stort underhållsbehov. För att nå målet 2030 måste det totalt sett skjutas till mer medel till våra kulturmiljöer.

ArbetSam och Arbetets museums yttrande på remiss Nationell strategi för skydd av vattenanknutna natur- och kulturmiljöer.

Remiss gällande Nationell strategi för skydd av vattenanknutna natur- och kulturmiljöer
(Länk till remiss och info på Havs- och vattenmyndighetens hemsida)

Bruzaholms Bruksmuseum. Foto: Lovisa Almborg

Skrivelse angående lagskydd för äldre transportmedel

Transporthistoriskt Nätverk har skickat en skrivelse angående lagskydd för äldre transportmedel. Nästan två år efter att Riksantikvarieämbetets utmärkta rapport om rörligt kultur­arv utkom har denna ännu inne sänts ut på remiss. Transporthistoriskt Nätverk av­ser därför med denna skrivelse dels framföra ett antal smärre synpunkter på rap­porten dels framhålla behovet av lagstiftning till skydd för det rörliga kulturarvet samt presentera nätverket. Skrivelse har skickats till Kulturdepartementet, Infrastrukturdepartementet, ett flertal riksdagsledamöter m fl.

Skrivelse Lagfäst kulturarvsskydd för äldre transportmedel.
Sändlista skrivelse Lagfäst kulturarvsskydd för äldre transportmedel.

Upsala-Lenna Jernväg, Lennakatten. Foto: Torsten Nilsson

Yttrande Reduktionsplikt för bensin och diesel – kontrollstation

Transporthistoriskt Nätverk har skrivit ett yttrande avseende promemorian Reduktionsplikt för bensin och diesel – kontrollstation (I2020/03425).
ThN önskar avseende promemorians förslag framhålla att det för historiska transportmedel handlar om vilka bränslen som kan användas utan att motorer (och motsvarande) i historiska transportmedel kan skadas av bränslen som uppfyller dagens och framtida miljökrav.

Promemoria Reduktionsplikt för bensin och diesel – kontrollstation (I2020/03425)
ThNs yttrande avs. Promemoria Reduktionsplikt för bensin och diesel – kontrollstation (I2020/03425)

Svedinos Bil-och Flygmuseum. Foto: Lovisa Almborg

Anders Lind har gått bort efter en lång tids sjukdom

ArbetSams före detta ordförande, Anders Lind, har tyvärr gått bort, efter en lång tids sjukdom. Anders var med och byggde upp Arbetets museum från starten och var museidirektör från 1995 till 2011 då han gick i pension. 2012 valdes Anders till ordförande i ArbetSam där han med fortsatt stark drivkraft engagerade sig för industrisamhällets kulturarv och arbetslivsmuseerna. Anders var ordförande i ArbetSam fram till 2018 då han efterträddes av Mikael Parr.

”Anders var alltid mån om att stötta och synliggöra arbetslivsmuseerna och var engagerad i tillkomsten av ArbetSam från början. Han hade en unik förmåga att skapa bra samarbeten och god stämning. Glad, omtänksam, engagerad, rolig, strategisk, målinriktad och ekonomisk. Anders förstod vikten av att skapa resurser för ArbetSam som en nationell organisation, bland annat genom inrättandet av ett kansli med kunnig personal och han värnade alltid om personalens välbefinnande och att synliggöra deras insatser”, säger Mikael Parr, ordförande ArbetSam. Vi kommer alltid att minnas Anders med glädje och våra tankar går till hans familj.

”Anders hade en stark omtanke om och lojalitet till Arbetets museum som han lyckades förmedla till oss som jobbade där. Han skapade en kultur där alla tog ansvar för museets bästa. Han var prestigelös som ledare och visade alltid stort förtroende för medarbetarna. Jag kommer sakna hans glädje och vilja att debattera”, säger Niklas Cserhalmi, chef på Arbetets museum som efterträdde Anders Lind.

Anders Lind 1949-2021

Klimatsmart materialmagasin

Dela produktionsmaterial med andra museer! Mårten Castenfors, chef för Liljevalchs konsthall står bakom nystartade Materialmagasinet. Allt som lämnas in läggs upp och blir sökbart på en hemsida som man nu håller på och fyller upp med saker nu. Medlemskap för att kunna hyra material är gratis. Kommunala, regionala och statliga verksamheter kan välja att vara aktiva medlemmar, vilket kostar 3 000 kronor i månaden. Då ingår möjligheten att lämna in och låna saker gratis. Ansök om konto via Materialmagasinets hemsida. Ambitionen med materialmagasinet är framför allt att bidra till en klimatsmart användning av utrustningen. Men initiativet är också ett sätt för institutionerna att stötta mindre aktörer med begränsad ekonomi. Projektet ska pågå i tre års tid. Därefter blir det en utvärdering och diskussion om eventuell fortsättning. Initiativet är ett samarbete mellan Liljevalchs konsthall, Dramaten, Kulturhuset Stadsteatern, Kungliga Operan, Scenkonstmuseet, Nobelprismuseet, Nordiska museet och Stadsmuseet.
Länk till Materialmagasinets hemsida.
Länk till intervju med Mårten Castenfors på Riksantikvarieämbetets hemsida.
Länk till artikel i Dagens nyheter.
Länk till information på Liljevalchs hemsida.

Det nya materialmagasinet i Ulvsunda. Foto Fredrik Nyberg

Rapport – ideella kultursektorns utmaningar under pandemin

ArbetSam ingår i NOD Sverige – ett nationellt organ mellan regeringen och civilsamhället. NOD Sverige har tagit fram en rapport om den ideella kultursektorns utmaningar under coronapandemin, en lägesbild över behov i civilsamhället som uppstått efter coronavirusets utbrott i Sverige. Lägesbilden behandlar exempel på efterfrågade insatser, problembeskrivningar, ny verksamhet, nya samverkansinitiativ och en kortare kommentar över relevanta trender inom sektorn.

Länk till rapport
Läs mer på NOD Sveriges hemsida