Dagsarkiv: 17 juni, 2020

Skrivelse – Arbetsmiljöverket certifiering eldare

Från den 1 december 2020 är det ett krav enligt Arbetsmiljöverket att operatörer av ångpannor/trycksatta anordningar ska ha genomgått en examinerande utbildning för att få handskas med ångpannor. Bland annat berörs landbaserade, stationära pannor samt lokomobiler av detta krav. 7 maj 2020 genomförde Arbetets museum och ArbetSam ett webbinarium med över 70 deltagare från hela Sverige. Under seminariet bildades en arbetsgrupp som nu haft 2-3 möten. Arbetsgruppen har diskuterat utkast till dispensansökan samt hur man skulle kunna lösa tradering av kunskap och certifiering av denna för historiska pannor. Arbetsmiljöverket har i ett  förtydligande meddelat att en gemensam dispensansökan inte kan göras utan varje förening för sig måste söka dispens.
Arbetets museum och ArbetSam har nu skickat en generell skrivelse till Arbetsmiljöverket för att påvisa det gemensamma grundproblemet att modern lagstiftning ännu en gång kommer i konflikt med bevarandet av kulturarv.

Arbetsgruppen har tagit fram ett utkast till dispensansökan som arbetsgruppen jobbar vidare med för att sedan kunna användas som modell för fler som behöver söka dispens. Vi hoppas att så snart som möjligt under hösten kunna ge er mer information om hur det går och hur ni kan göra er dispensansökan.

Vi fortsätter även diskussionen om på vilka sätt vi kan göra kunskapsöverföring för historiska ångpannor och hur och av vem denna ska kunna valideras och certifieras.

Länk till skrivelse till Arbetsmiljöverket

Anteckningar från webbinarium med de frågor som lyftes och besvarades
Program och talare


Bild: Kyrkeby bränneri. Foto: ArbetSam

Yttrande – Vattenhistoriskt Nätverk angående Järle

VhN har begärt och fått möjlighet att yttra sig till Mark- och miljödomstolen i Nacka angående Järle, Nora kommun. Järle ägs av Naturvårdsverket och är riksintresseområde för natur- och kulturmiljövården, fornminnesområde, naturreservat och Natura 2000-område. Naturvårdsverket har i domstolen begärt tillstånd för att riva dammen för att skapa fiskväg.

Yttrande i Mål M 1785–20 om Naturvårdsverkets ansökan om tillstånd till utrivning av vattenanläggning i Järle kvarn, Nora kommun.

Järle damm och kvarn sedd från uppströms Vårkväll
Bild: Järle kvarn och damm. Foto: Petrus petrus Petrus Wiki Commons

Skrivelse – Stöd till arbetslivsmuseer pga covid-19

Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna föreslår en satsning på 150 miljoner kronor för att stärka kulturverksamheter i hela landet år 2020.  ArbetSam och Arbetets museum har skickat en gemensam skrivelse för att belysa behov av stöd till arbetslivsmuseer på grund av coronapandemin. Arbetslivsmuseerna som ofta drivs ideellt och vars enda stora intäkt är entréavgifter, drabbas hårt av coronapandemin. Arbetslivsmuseerna är en viktig aktör, inte minst på mindre orter och på landsbygden. De ger underlag till företagande och inkomster för butiker, restauranger och boendeanläggningar.

Länk till skrivelse
Bilaga: Lista arbetslivsmuseer
Regeringens pressmeddelande om 150 milj kr till kultur i hela landet


Bild: Thorslundskagge och Ekliggarnas sal