Dagsarkiv: 28 april, 2020

Lägesrapport från ArbetSam – april 2020

Nu har det gått drygt en månad sedan vi var tvungna att ändra planerna och ställa in Museidagar 2020. Detta för att minska smittspridningen av Covid-19 och med omtanke om våra medlemmar, samarbetspartners och oss själva. Programmet för Museidagar 2020 flyttas fram till 2021. Datum: 16-18 april.

ArbetSam årsmöte 2020
Efter flera överväganden av olika digitala alternativ genomfördes årsmötet via e-post. Tack alla medlemmar för god samarbetsvilja och aktivt deltagande i denna unika situation! Vi upplever det som att det gick väldigt smidigt trots allt. Protokoll läggs upp på hemsidan så snart det har signerats.

Ny i styrelsen är Anna Axelsson, Tykarpsgrottan och ny i valberedningen är Claes Block, Statarmuseets vänner. Vi hälsar dem varmt välkomna! ArbetSams styrelse består idag av 6 män och 5 kvinnor. De är representanter från Umeå i norr till Tomelilla i söder och företräder en bredd av verksamheter och kategorier av arbetslivsmuseer.

Kansliet
Behovet av extra resurser på kansliet har varit stort länge. Under 2019 och 2020 har Caroline Kvick varit projektanställd på 100% som kansliassistent och kommunikatör. På grund av nödvändiga ekonomiska nedskärningar behöver dessvärre projektanställningen avslutas i förtid, den 30 april. Det är med stor ledsamhet som ArbetSam behövt säga upp Caroline. Hon har verkligen varit en tillgång då organisationen växer både till medlemsantal och till antalet utökade samarbeten.

Bemanningen på ArbetSams kansli återgår nu till att bestå av en verksamhetsledare på 100% (Lovisa Almborg) och en ekonomiassistent på 50% (Annette Backner).

Kansliet kommer att fortsätta att arbeta i samma anda som förut men nedskärningen innebär att vi noggrant måste se över vilka verksamhetsområden som ska prioriteras och ber er medlemmar om förståelse för det. Det är ni medlemmar som är ArbetSam och vi gör allt vi kan för att stötta och synliggöra er samt erbjuda kurser utifrån era behov och förutsättningar.

Bevakning samlingsförvaltningsdatabaser
Årsmötet gav ArbetSam ett medskick att undersöka möjligheterna för att möta upp ett växande behov för att tillgängliggöra museernas samlingar via internet.  ArbetSam känner till att digitaliseringsbehovet är en stor fråga hos många av våra medlemmar. Kansliet har sedan knappt ett år varit i kontakt med flera aktörer inom området och andra organisationer för att göra en kartläggning. Tanken var att vi skulle presentera det vi kommit fram till, på Museidagarna.

Ofta handlar behovet om en samlingsförvaltningsdatabas som även kan tillgängliggöras digitalt.  Gissningsvis omkring 150 medlemsmuseer arbetar redan idag i olika samlingsförvaltningssystem, via kopplingar till andra organisationer, nätverk eller huvudmän men vi vet att flertalet av er har ett stort behov som vi önskar att vi kan hitta ett sätt att tillgodose.

Det vi undersöker och tittar på är olika möjligheter till hållbara lösningar för att möta behovet hos er medlemmar. Det finns flera typer av samlingsförvaltningsdatabaser men det de alla har gemensamt är att de är förbundna med kostnader. Vi måste hitta en lösning som är hållbar och långsiktig för både ArbetSam som organisation och för er medlemmar. ArbetSam har många medlemmar men den största andelen drivs helt ideellt och det är därför angeläget att alla kostnader hålls så låga som möjligt. Frågan om föremålsdatabaser är komplex, det finns många parametrar att ta hänsyn till men ArbetSam kommer att arbeta vidare med frågan och vi återkommer så snart vi har mer information.

Vi har varit i kontakt med andra som har erfarenhet inom området och har hittills tittat närmare på eller varit i dialog med; Primus (som har Digitalt museum), Carlotta, Sofie, Samlingar.se, Filemaker, Adlib, Alvi, Collective Access, Omeka samt Sveriges Hembygdsförbunds egna nyligen framtagna lösning. ArbetSam har dialog med Riksantikvarieämbetet och har varit med i den externa referensgruppen för praxis som Riksantikvarieämbetet har tagit fram.

Skrivelse till Sveriges kommuner och regioner

ArbetSam har tillsammans med Arbetets museum skickat en skrivelse till landets alla regioner och kommuner med anledning av coronapandemins effekter på arbetslivsmuseer. Arbetslivsmuseerna drivs oftast ideellt och står utan statliga bidrag. Stödpaketet till kulturen som presenterades 24 april tyder inte på att civilsamhället prioriteras eller inkluderas i stödåtgärderna. Det är nu av yttersta vikt att landets regioner och kommuner tar med arbetslivsmuseerna i sina stödåtgärder. Arbetslivsmuseerna är oerhört viktiga för besöksnäringen.

Länk till skrivelse.
Medföljande bilagor till skrivelse:
Exempel från arbetslivsmuseer
Lista arbetslivsmuseer i Sverige
Artikel Ängelholms flygmuseum