Månadsarkiv: april 2020

Lägesrapport från ArbetSam – april 2020

Nu har det gått drygt en månad sedan vi var tvungna att ändra planerna och ställa in Museidagar 2020. Detta för att minska smittspridningen av Covid-19 och med omtanke om våra medlemmar, samarbetspartners och oss själva. Programmet för Museidagar 2020 flyttas fram till 2021. Datum: 16-18 april.

ArbetSam årsmöte 2020
Efter flera överväganden av olika digitala alternativ genomfördes årsmötet via e-post. Tack alla medlemmar för god samarbetsvilja och aktivt deltagande i denna unika situation! Vi upplever det som att det gick väldigt smidigt trots allt. Protokoll läggs upp på hemsidan så snart det har signerats.

Ny i styrelsen är Anna Axelsson, Tykarpsgrottan och ny i valberedningen är Claes Block, Statarmuseets vänner. Vi hälsar dem varmt välkomna! ArbetSams styrelse består idag av 6 män och 5 kvinnor. De är representanter från Umeå i norr till Tomelilla i söder och företräder en bredd av verksamheter och kategorier av arbetslivsmuseer.

Kansliet
Behovet av extra resurser på kansliet har varit stort länge. Under 2019 och 2020 har Caroline Kvick varit projektanställd på 100% som kansliassistent och kommunikatör. På grund av nödvändiga ekonomiska nedskärningar behöver dessvärre projektanställningen avslutas i förtid, den 30 april. Det är med stor ledsamhet som ArbetSam behövt säga upp Caroline. Hon har verkligen varit en tillgång då organisationen växer både till medlemsantal och till antalet utökade samarbeten.

Bemanningen på ArbetSams kansli återgår nu till att bestå av en verksamhetsledare på 100% (Lovisa Almborg) och en ekonomiassistent på 50% (Annette Backner).

Kansliet kommer att fortsätta att arbeta i samma anda som förut men nedskärningen innebär att vi noggrant måste se över vilka verksamhetsområden som ska prioriteras och ber er medlemmar om förståelse för det. Det är ni medlemmar som är ArbetSam och vi gör allt vi kan för att stötta och synliggöra er samt erbjuda kurser utifrån era behov och förutsättningar.

Bevakning samlingsförvaltningsdatabaser
Årsmötet gav ArbetSam ett medskick att undersöka möjligheterna för att möta upp ett växande behov för att tillgängliggöra museernas samlingar via internet.  ArbetSam känner till att digitaliseringsbehovet är en stor fråga hos många av våra medlemmar. Kansliet har sedan knappt ett år varit i kontakt med flera aktörer inom området och andra organisationer för att göra en kartläggning. Tanken var att vi skulle presentera det vi kommit fram till, på Museidagarna.

Ofta handlar behovet om en samlingsförvaltningsdatabas som även kan tillgängliggöras digitalt.  Gissningsvis omkring 150 medlemsmuseer arbetar redan idag i olika samlingsförvaltningssystem, via kopplingar till andra organisationer, nätverk eller huvudmän men vi vet att flertalet av er har ett stort behov som vi önskar att vi kan hitta ett sätt att tillgodose.

Det vi undersöker och tittar på är olika möjligheter till hållbara lösningar för att möta behovet hos er medlemmar. Det finns flera typer av samlingsförvaltningsdatabaser men det de alla har gemensamt är att de är förbundna med kostnader. Vi måste hitta en lösning som är hållbar och långsiktig för både ArbetSam som organisation och för er medlemmar. ArbetSam har många medlemmar men den största andelen drivs helt ideellt och det är därför angeläget att alla kostnader hålls så låga som möjligt. Frågan om föremålsdatabaser är komplex, det finns många parametrar att ta hänsyn till men ArbetSam kommer att arbeta vidare med frågan och vi återkommer så snart vi har mer information.

Vi har varit i kontakt med andra som har erfarenhet inom området och har hittills tittat närmare på eller varit i dialog med; Primus (som har Digitalt museum), Carlotta, Sofie, Samlingar.se, Filemaker, Adlib, Alvi, Collective Access, Omeka samt Sveriges Hembygdsförbunds egna nyligen framtagna lösning. ArbetSam har dialog med Riksantikvarieämbetet och har varit med i den externa referensgruppen för praxis som Riksantikvarieämbetet har tagit fram.

Skrivelse till Sveriges kommuner och regioner

ArbetSam har tillsammans med Arbetets museum skickat en skrivelse till landets alla regioner och kommuner med anledning av coronapandemins effekter på arbetslivsmuseer. Arbetslivsmuseerna drivs oftast ideellt och står utan statliga bidrag. Stödpaketet till kulturen som presenterades 24 april tyder inte på att civilsamhället prioriteras eller inkluderas i stödåtgärderna. Det är nu av yttersta vikt att landets regioner och kommuner tar med arbetslivsmuseerna i sina stödåtgärder. Arbetslivsmuseerna är oerhört viktiga för besöksnäringen.

Länk till skrivelse.
Medföljande bilagor till skrivelse:
Exempel från arbetslivsmuseer
Lista arbetslivsmuseer i Sverige
Artikel Ängelholms flygmuseum

Fördelning 500 milj. kr stödpaket till kulturen

Regeringen har fattat beslut om hur krispaketet på 500 miljoner kronor till kulturen ska fördelas och om villkoren för stödet, bland annat genom att besluta om en ny förordning om statligt stöd för kulturevenemang som har ställts in eller skjutits upp med anledning av covid-19. Statens kulturråd ska fördela huvuddelen av medlen, 370 miljoner kronor, till stora och små kulturverksamheter som förlorar intäkter till följd av evenemang som ställs in eller drabbas av merkostnader till följd av att evenemang har skjutits upp. Svenska Filminstitutet ska fördela 50 miljoner kronor till filmområdet, framför allt till biografer och filmfestivaler som drabbats ekonomiskt av den rådande situationen. Konstnärsnämnden ska fördela 70 miljoner kronor och Sveriges Författarfond 10 miljoner kronor till enskilda kulturskapare i form av stipendier.

Länk till förordning.

Statens kulturråd bjuder in till webbinarium där de berättar om den del de ska fördela och du har även möjlighet att ställa frågor.
Datum för webbinarium 30 april. Tid: 14-14.50.  Länk till webbinarium.

Information hämtat från Regeringens hemsida:
Hur ansöker man om stödet?
Det finns tre olika typer av stöd beroende på verksamhet – stöd till enskilda kulturskapare och konstnärer, stöd till filmverksamhet samt stöd till övrig kulturverksamhet. Beroende på vilket typ av stöd som avses prövas stödet av olika bidragsgivande myndigheter.

Stöd till enskilda kulturskapare i form av stipendier prövas av Konstnärsnämnden, och Sveriges författarfond när det gäller litteratur- och ordområdet.
Läs mer om hur du ansöker om stödet hos Konstnärsnämnden.
Stöd till övrig kulturverksamhet prövas av Statens Kulturråd.
Läs mer om hur du ansöker om stödet hos Statens Kulturråd.

När delas pengarna ut?
Läs mer hos respektive bidragsgivande myndighet för vad som gäller de olika typerna av stöd. Länk till de olika myndigheterna finns ovan.
Särskild information om den del av stödet som fördelas av Statens kulturråd och Svenska Filminstitutet

Vem kan ansöka om stödet?
Stöd får lämnas till en arrangör av en konsert, scenkonstföreställning, biografföreställning, utställning, föreläsning eller ett annat liknande kulturevenemang i Sverige. Stöd får också lämnas till en konstnärligt verksam aktör som arbetat med eller skulle ha medverkat i evenemanget. Stöd får endast lämnas till juridiska personer och enskilda näringsidkare som är verksamma i Sverige och som bedriver eller arrangerar kulturverksamhet av professionell art. Stöd får inte lämnas till verksamheter som tilldelas medel direkt av regeringen, till exempel nationalscenerna och centrala myndighets- och stiftelsemuseer. Inte heller verksamheter som får verksamhetsbidrag genom kultursamverkansmodellen kan få stödet.

Vilka är förutsättningarna för att få stöd?
Som förutsättningar för att få stöd gäller att evenemanget har ställts in eller skjutits upp med anledning av situationen med det nya coronaviruset. Vidare krävs att evenemanget skulle ha anordnats för allmänheten eller att allmänheten skulle ha haft tillträde till det, att det har offentliggjorts eller fastställts i en plan för verksamheten samt att det skulle ha hållits senast den 31 maj 2020 och inte bokats om till en tidpunkt före det datumet.

För vad kan man ansöka om stöd för? Vad lämnas stödet för?
Stödet får lämnas för intäktsbortfall som uppkommit till följd av att evenemanget har ställts in eller merkostnader som uppkommit till följd av att evenemanget har skjutits upp. Stöd får inte omfatta ersättning för utebliven vinst.

Stödet får uppgå till högst 75 procent av intäktsbortfall eller merkostnader upp till 1 000 000 kronor och högst 50 procent av intäktsbortfall eller merkostnader över 1 000 000 kronor. Stöd till en aktör får lämnas med ett belopp som sammanlagt som mest uppgår till 10 000 000 kronor.

Modellboden. Foto: ArbetSam

Skrivelse till Kultur- och demokratiministern

ArbetSam och Arbetets museum har tillsammans skickat en skrivelse till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind där vi uppmärksammar coronapandemins konsekvenser för landets arbetslivsmuseer. Utgångspunkt för skrivelsen är en enkätundersökning till alla arbetslivsmuseer som gjorts mellan 23 mars och 3 april i år där vi ställde fyra frågor om hur coronapandemin påverkar deras arbetslivsmuseum.  Vi fick in 276 svar och den samlade bilden är att det råder stor kris och oro bland arbetslivsmuseerna. Skrivelsen har skickats för kännedom till Riksantikvarieämbetet, Statens kulturråd och till Kulturutskottet.

Länk till skrivelse.

ArbetSams yttrande En utvecklad vattenförvaltning

ArbetSam har lämnat in ett yttrande på remissen En utvecklad vattenförvaltning SOU 2019:66. Utredningen har haft i uppdrag att utreda och utvärdera ansvarsfördelningen,
beslutanderätten och organiseringen av myndigheterna inom vattenförvaltningen och att lämna förslag på hur organisationen bör vara utformad för att underlätta en effektiv, samordnad, förankrad och ändamålsenlig förvaltning.

Länk till remiss En utvecklad vattenförvaltning.
Länk till ArbetSams yttrande på En utvecklad vattenförvaltning.

Hylténs industrimuseum. Foto: ArbetSam

 

 

 

 

Häfla hammarsmedja. Foto: ArbetSam

Hjälp era besökare att hjälpa er

Tipsa era följare på sociala medier att stötta sitt lokala arbetslivsmuseum och industrisamhällets kulturarv. Lägg upp ett inlägg med museets eller föreningens Swish-nummer där alla som vill kan stötta med en slant. Smart att göra i samband med en digital visning eller liknande.

Landets museer stänger ner eller krymper sin verksamhet men är samtidigt aktivare på andra sätt. Kreativiteten frodas och den digitala närvaron gör att museisverige är mer öppet än stängt på olika sätt. Det är så fantastiskt att se alla smarta lösningar och möjligheter.

Bilden är ett montage av bilder från Teleförrådet Skara och Killebergs Kettingfabrik. Modern teknik som Swish gör det möjligt att stötta bevarandet av gammal teknik som kan berätta om hur samhället utvecklats.