Månadsarkiv: januari 2020

Nyheter för arbetslivsmuseer – januari

I nyhetsbrevet för januari uppmärksammar vi ett seminarium för ångmaskiner som Arbetets museum och ArbetSam bjuder in till med tillfälle för frågor och diskussion angående certifieringskravet för ångmaskiner som träder i kraft i slutet av detta år. Vi lyfter den fantastiska nyheten att ArbetSam har över 600 medlemsmuseer, en samlande kraft för att förbättra arbetslivsmuseernas villkor. Nyhetsbrevet påminner om att ansökningsperioderna är öppna för bidrag och stöd från Riksantikvarieämbetet, Sjöhistoriska och Arbetets museums projekt Engagera unga på arbetslivsmuseer.

Nyheter för arbetslivsmuseer – januari

I bakgrunden bild från Killebergs Kettingfabrik. Foto: ArbetSam/Lovisa Almborg

Seminarium om vänföreningar 14 februari

Föreningen Sveriges vänföreningar för Konst och Kultur (SVK) anordnar ett seminarium om samverkan mellan museer och museers vänföreningar.
Ur SVKs beskrivning och bakgrund:
I betänkandet 2015 om en ny museipolitik hade utredarna förbisett vänföreningarna och deras medlemmar, vilket SVK påpekade. Även om man i propositionen Kulturarvspolitik betonade vikten av ett samspel med civilsamhällets organisationer i kulturarvsfrågor tappades vänföreningarna åter bort. I syfte att öka kunskapen om landets museivänföreningar igångsatte SVK projektet ”Museets bästa vän” med finansiellt stöd från Riksantikvarieämbetet. I projektrapporten redovisas, utifrån enkät och intervjuer, skilda erfarenheter av samarbeten/samverkansprojekt mellan museivänföreningar och museer i Sverige.

SVK vill med utgångspunkt från rapporten fortsätta att belysa och stärka samspelet mellan landets museivänner och deras museer. Konferensen är ett led i denna strävan. Konferensen är kostnadsfri för anmälda/inbjudna. För långväga resenärer kan
resekostnadsbidrag utgå efter ansökan.

Datum: 14 februari 2020
Tid: 10-17
Plats: Tekniska museet, Stockholm
Anmälan: styrelsen@sverigesvanforeningar.se

Länk till inbjudan
Länk till program
Länk till rapport
Länk till SVKs hemsida

Till vänster: Börje. Till höger: Lars-Erik
Bild: De ideella krafterna Börje och Lars-Erik arbetar vid Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri. Foto: ArbetSam

Välkomna nya medlemmar 2020!

Nya året innebär att flera nya arbetslivsmuseer blir medlemmar i ArbetSam. Med 21 nya har ArbetSam nu över 600 medlemsmuseer. Hurra!

Sotare Hans Edlund på tak i Katrineholm. Foto: ArbetSam

Bland de nya medlemsmuseerna har vi till exempel ett Skorstensfejaryrkesmuseum,  som berättar historien om ett av de äldsta yrkena i Sverige. En annan ny medlem är ett levande handpappersbruk som är i drift och ett av få kommersiellt verksamma handpappersbruk i Europa. Men också ett helt nytt marinarkeologiskt museum om Östersjöns världsunika kulturarv som öppnar under 2020. Vi hälsar er alla välkomna till ArbetSam!

Lessebo Handpappersbruk i Småland

Sjöfartsmuseet i Karlshamn, Blekinge
t/s Kvartsita, Bohuslän
Skorstensfejaryrkets Museum, Dalarna
Lindesnäs Bruksmuseum, Dalarna
Gotlands fiskerimuseum Kovik, Gotland
Vanges Museigård, Gotland
Nordanstigs Kustmuseum, Hälsingland
Elfstrands krukmakeri, Skåne
Hallsbergs gård & stenar, Skåne
Nostalgimuseum, Skåne
Pålsjö mölla, Skåne
Sliperiet Gylsboda, Skåne
Chalanderska Möbelmuseet, Småland
Gemla Leksaksmuseum, Småland
Lessebo Handpappersbruk, Småland
Storebro Bruksmuseum, Småland
Vrak – Museum of Wrecks, Stockholm
Thorslundkagge och Ekliggarnas sal, Södermanland
Gottfrid Skytts Snickeri, Uppland
Gillberga hbf Polis & lantbruksmuseum, Värmland
Västerbottens Medicinhistoriska Museum, Västerbotten

Dags att söka Fartygsstöd

Nu är det ansökningsperiod för Sjöhistoriska museets årliga bidrag till er som har gamla f.d. yrkesfartyg. Fartygsstödet kan sökas av ägare till f. d. yrkesfartyg som blivit k-märkta av Sjöhistoriska museet eller som står inför möjligheten att kunna k-märkas.

Stödet är viktigt för att stötta bevarandet av historiskt värdefulla yrkesfartyg och ska stimulera till insatser som gör att fartygen bevaras med en kulturhistorisk inriktning. Det kan röra sig om reparationer, renoveringar eller att återställa fartygets utseende som det hade större delen av tiden i yrkesfart. Bidraget utgör normalt bara en mindre del av den totala kostnaden. Totalt delas en miljon kronor ut varje år, fördelat på en rad olika fartyg.  Läs mer på Sjöhistoriska museets hemsida. 

Ansökningsperioden sträcker sig fram till den 15 mars 2020.

Länk till ansökningsblankett.

Skicka in din/er ansökan till:
Statens maritima och transporthistoriska museer
Box 27131
102 52 Stockholm

Den statliga förordning som reglerar fartygsstödet kan läsas här:
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20111565-om-statsbidrag-till_sfs-2011-1565


Bild: t/s Kvartsita. Foto: Wiggo Lander