Dagsarkiv: 2 februari, 2018

Praktiska handböcker – kostnadsfritt

För att driva ett museum krävs kunskap eller snarare en massa kunskap. På ett arbetslivsmuseum skall man förutom alla museikunskaper dessutom kunna visa och förstå olika tekniska processer och hantverkskunskaper. Riksantikvarieämbetet har tagit fram en rad praktiska handböcker och rådgivningsblad. ArbetSam har samlat dem som vi tror att ni har mest nytta av, på vår hemsida. Alla kan laddas ned kostnadsfritt. Varsågoda!

Länk till ArbetSams sida om handböcker

Kostnadsfri nedladdning av standarder 2018-2020

Från den 1 januari kan nu ett 30-tal europeiska standarder inom kulturarvsområdet laddas ned kostnadsfritt. Standarderna riktar sig både till dem som arbetar med kulturvårdsfrågor och till andra som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med vårt kulturarv. Standarderna fungerar som process- och metodstöd i såväl löpande förvaltning, som i upphandling, tillståndsärenden, planering, utförande och dokumentation av åtgärder. De omfattar olika områden, till exempel hur man packar och transporterar känsliga föremål, undviker skadedjur, tar prover eller energieffektiviserar historiska byggnader.
Länk till RAÄs hemsida där du kan läsa mer
Länk till Swedish Standards Institute, SIS, hemsida där du kan ladda ned standarder

ArbetSams yttrande promemoria bygg-, rivnings- och marklov

I promemoria Verkställbarhet av beslut om bygglov, rivningslov och marklov föreslås en ändring i plan- och bygglagen (2010:900), förkortad PBL, som syftar till att reglera verkställbarhet av beslut om lov. ArbetSam är en remissinstanserna och har skrivit ett yttrande. ArbetSam anser att ändringen ökar risken för att kulturmiljöer går förlorade.
Länk till promemoria Verkställbarhet av beslut om bygglov, rivningslov och marklov
Länk till ArbetSams yttrande

263 miljoner kr till kulturmiljövård

Riksantikvarieämbetet har fördelat 2018 års anslag för bidrag till kulturmiljövård. Merparten av de 263 miljonerna (236 miljoner kronor) fördelas av länsstyrelserna som efter årets höjning av budgeten fick 28 miljoner kronor mer att fördela jämfört med 2017. Hur mycket får ditt län?


Fördelning av kulturmiljövårdsanslag till länsstyrelserna 2018.Foto: Henrik Svegsjö (CC BY)