Nätverk

Transporthistoriskt Nätverk
För fem år sedan bildades Transporthistoriskt Nätverk. Under fem år har tio nationella organisationer med det gemensamma intresset för rörligt kulturarv träffats och tillsammans arbetat konstruktivt för stärkt bevaranderätt för det rörliga kulturarvet.
Nätverket har löpande träffat kulturdepartementet, riksdagspolitiker, skrivit artiklar och agerat gemensamt i Almedalen. I våras gjorde nätverket ett genombrott när Sveriges riksdag beslutade att man ska ta fram en utredning för stärkt bevaranderätt för det rörliga kulturarvet.
Med anledning av regeringens framlagda kulturarvsproposition i maj 2017, har riksdagen ställt sig bakom förslag om att skyndsamt ta fram lagstiftning till skydd för det rörliga kulturarvet. Det är ett historiskt beslut att man vill tillföra industrisamhällets rörliga artefakter till kulturarvslagstiftningen. I den nuvarande kulturminneslagen finns endast lagskydd för markbundet kulturarv. Nya statliga och kommunala regler och avgifter hotar Sveriges rörliga kulturarv såsom fartyg, museijärnväg, flyg och motorburna fordon på vägar.

Transporthistoriskt Nätverks logga - Bevara oss väl!

Om Transporthistoriskt Nätverk
Transporthistoriskt Nätverk samlar 10 riksorganisationer inom det rörliga kulturarvet. Nätverket bildades 2012 men initierades genom en mötesserie som startade 2012.
Organisationerna företräder olika områden inom det rörliga kulturarvet:
Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd, ArbetSam
Båthistoriska Riksförbundet, BHRF
Järnvägshistoriska Riksförbundet, JHRF
Motorhistoriska Riksförbundet, MHRF
Museibanornas Riksorganisation, MRO
Svensk Flyghistorisk Förening, SFF
Sveriges Segelfartygsförbund, SSF
Sveriges Ångbåtsförening, SÅF
Vagnhistoriska Sällskapet, VHS
Veteranflyggruppen EAA Sverige

Arbetets museum är sammankallande.

Nätverkets syfte är att
– verka för frågor som är gemensamma för alla föreningar i nätverket
– samarbeta angående de regelverk och beslut som påverkar förutsättningarna för det rörliga kulturarvet
– vara det gemensamma forum för att skapa förutsättningar för att på bästa sätt bevara och utveckla det rörliga kulturarvet.

Transporthistoriskt Nätverk agerar tillsammans i Almedalen.
Vi driver där gemensamt tre för oss viktiga frågor:
Tillsammans drev vi frågorna:

1. Besöksnäring – Resor på museijärnvägar, flygdagar, veteranrallyn, ångbåtsturer, ungdomsseglingar och besök på arbetslivsmuseer lockar varje år 10 miljoner besökare. Transporthistoriska anläggningar ger ett viktigt bidrag till besöksnäringen.

2. Kunskap – Transporthistoria är stort och komplicerat och innehåller ofta gammeldags teknik. För att klara ett hållbart bevarande och brukande av kulturarvet krävs kunskap och kunskapsöverföring.

3. Kulturarvet – Stärkt bevaranderätt. Transporthistoriska föremål
har idag inte samma lagskydd som andra delar av kulturarvet. Hur skyddar vi på bästa sätt våra klenoder från att utsättas för alltför kraftiga ombyggnadskrav, förorsakade av moderna regelverk? Bevara oss väl!

 

IMG_5731

Knobesholms tunnbinderi Foto: Helena Törnqvist

Övriga nätverk
Textilhistoriskt Nätverk
GRAMUS – Nätverk för grafiska museer
Skogsriket – nätverk för skogshistoriska museer
NAV – industrihistoria och arbetslivsmuseer i väst
Medicinhistoriskt nätverk
Brandhistoriska Sällskapet

Tipsa gärna oss om ni känner till fler nätverk.
Kontakta ArbetSams kansli: 011-23 17 30 eller info@arbetsam.com