Nätverk

ThN möte på Sjöhistoriska våren 2018

Vårens möte för Transporthistoriskt Nätverk (ThN) förlades till Sjöhistoriska museet för att träffa Statens maritima museer (SMM) och överintendent Leif Grundberg. SMM har fått utökat uppdrag då Järnvägsmuseet i Gävle, flyghistorisk samling på Arlanda och väghistoriska samlingarna i Kjula samlingarna numera ingår i organisationen. ThN ville få till en dialog om synen på det rörliga kulturarvet och hur myndigheten tänker arbeta med sitt nya uppdrag. ThN upplever att det blev en bra första kontakt. Höstens möte för ThN planeras att förläggas till Sjöhistoriska för fortsatta samtal.

Eftermiddagen handlade om det uppdrag Riksantikvarieämbetet fått av Kulturdepartementet att utreda ett stärkt lagskydd för det rörliga kulturarvet. ThN fick träffa utredare Maria Adolfsson för dialog om uppdraget. Nya möten planerades in för fortsatt dialog per transportslag samt ett gemensamt möte för ThN på Riksantikvarieämbetet i juni.

Tillsammans blir vi klokare och starkare. ArbetSam är en nationell organisation med uppdrag att arbeta för medlemmar i hela landet.

I verkstan på Åssamuseet har vi roligt. Museibesök under Museidagarna 2014. Foto: Torsten Nilsson.

Utan duktiga medarbetare och utan samverkan stannar museerna. Lars-Erik Samuelsson och Gösta ”Bolle” Karlsson på ÅSSA-museet i Åtvidaberg.

Det betyder att vi behöver samverka med andra organisationer i olika sammanhang. Som Sveriges största museiorganisation är ArbetSam en organisation av vikt inom museisektorn. Samverkan blir mer och mer viktigt i samhället idag för att få sin röst hörd. ArbetSam samverkar med flera olika aktörer och på olika plan. Arbetslivsmuseerna och deras organisationer måste samverka för att lyckas föra ut sitt budskap. ArbetSam ingår i nätverk men följer och stöttar på olika sätt även andra nätverk inom vårt område.

Nätverk som ArbetSam följer och stöttar på olika sätt
1. Textilhistoriskt nätverk
2. GRAMUS – Nätverk för grafiska museer
3. Museinätverket Skog & Trä
4. NAV – industrihistoria och arbetslivsmuseer i väst
5. Medicinhistoriskt nätverk
6. Brandhistoriska Sällskapet

Nätverk som ArbetSam ingår i:
1. Transporthistoriskt NätverkTransporthistoriskt Nätverks logga - Bevara oss väl!
För fem år sedan bildades Transporthistoriskt Nätverk. Under fem år har tio nationella organisationer med det gemensamma intresset för rörligt kulturarv träffats och tillsammans arbetat konstruktivt för stärkt bevaranderätt för det rörliga kulturarvet.
Nätverket har löpande träffat kulturdepartementet, riksdagspolitiker, skrivit artiklar och agerat gemensamt i Almedalen. I våras gjorde nätverket ett genombrott när Sveriges riksdag beslutade att man ska ta fram en utredning för stärkt bevaranderätt för det rörliga kulturarvet.
Med anledning av regeringens framlagda kulturarvsproposition i maj 2017, har riksdagen ställt sig bakom förslag om att skyndsamt ta fram lagstiftning till skydd för det rörliga kulturarvet. Det är ett historiskt beslut att man vill tillföra industrisamhällets rörliga artefakter till kulturarvslagstiftningen. I den nuvarande kulturminneslagen finns endast lagskydd för markbundet kulturarv. Nya statliga och kommunala regler och avgifter hotar Sveriges rörliga kulturarv såsom fartyg, museijärnväg, flyg och motorburna fordon på vägar.

Om Transporthistoriskt Nätverk
Transporthistoriskt Nätverk samlar 10 riksorganisationer inom det rörliga kulturarvet. Nätverket bildades 2012 men initierades genom en mötesserie som startade 2012.
Organisationerna företräder olika områden inom det rörliga kulturarvet:
Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd, ArbetSam
Båthistoriska Riksförbundet, BHRF
Järnvägshistoriska Riksförbundet, JHRF
Motorhistoriska Riksförbundet, MHRF
Museibanornas Riksorganisation, MRO
Svensk Flyghistorisk Förening, SFF
Sveriges Segelfartygsförbund, SSF
Sveriges Ångbåtsförening, SÅF
Vagnhistoriska Sällskapet, VHS
Veteranflyggruppen EAA Sverige

Arbetets museum är sammankallande.

Nätverkets syfte är att
– verka för frågor som är gemensamma för alla föreningar i nätverket
– samarbeta angående de regelverk och beslut som påverkar förutsättningarna för det rörliga kulturarvet
– vara det gemensamma forum för att skapa förutsättningar för att på bästa sätt bevara och utveckla det rörliga kulturarvet.

Transporthistoriskt Nätverk agerar tillsammans i Almedalen.
Vi driver där gemensamt tre för oss viktiga frågor:
Tillsammans drev vi frågorna:

1. Besöksnäring – Resor på museijärnvägar, flygdagar, veteranrallyn, ångbåtsturer, ungdomsseglingar och besök på arbetslivsmuseer lockar varje år 10 miljoner besökare. Transporthistoriska anläggningar ger ett viktigt bidrag till besöksnäringen.

2. Kunskap – Transporthistoria är stort och komplicerat och innehåller ofta gammeldags teknik. För att klara ett hållbart bevarande och brukande av kulturarvet krävs kunskap och kunskapsöverföring.

3. Kulturarvet – Stärkt bevaranderätt. Transporthistoriska föremål
har idag inte samma lagskydd som andra delar av kulturarvet. Hur skyddar vi på bästa sätt våra klenoder från att utsättas för alltför kraftiga ombyggnadskrav, förorsakade av moderna regelverk? Bevara oss väl!

 

Tipsa gärna oss om ni känner till fler nätverk.
Kontakta ArbetSams kansli: 011-23 17 30 eller info@arbetsam.com