Statistik 2016

Tack alla ni som fyllt i statistiken för besök 2016!

 

Museistatistiken samlas in av Myndigheten för Kulturanalys. De har regeringens uppdrag att utvärdera, analysera och redovisa effekter av förslag och genomförda åtgärder inom kulturområdet.

Rapporten Museer 2016 visar att museerna i Sverige haft hela 28,1 miljoner museibesök under 2016. Det är en fantastisk siffra! Många av dessa besök har varit på landets 1 500 arbetslivsmuseer. Arbetslivsmuseerna finns med i officiella besöksstatistiken sedan 2013. Än så länge är svarsfrekvensen hos arbetslivsmuseerna, generellt sett, något lägre än hos andra museer. En stor del av arbetslivsmuseerna drivs ideellt, och det kan vara svårt att få enkäten att nå rätt person i en ideell förening. Men utifrån de förutsättningar som de ideella föreningarna har så kan man nog med råge säga att de ideella krafterna imponerar. 324 av ArbetSams 562 medlemsmuseer har svarat på statistikenkäten för 2016. Det är en svarsfrekvens på 58 %.
Bra jobbat men bättre kan det bli!
Svarsfrekvensen bland arbetslivsmuseer som inte är medlemmar är på 27 %.

Finns man inte i statistiken så finns man inte. Och den som inte finns, behöver inga resurser. Därför är det oerhört viktigt att arbetslivsmuseerna svarar på enkäten. På så sätt kan vi visa hur viktiga vi är.
Arbetslivsmuseerna är, förutom för vårt gemensamma kulturarv, oerhört viktiga för turismen och besöksnäringen. Med statistiken som underlag kan vi också diskutera hur kulturresurserna fördelas i samhället.
Men målet skall inte vara att ta resurser av andra. Det viktiga är att arbeta för att kulturen tillförs ytterligare resurser!

Länk till rapport: Museibesök 2016.

Antal museer som svarat på enkäten för besöksstatistik i procent:
ArbetSams medlemmar:
2016: 58%
2015: 58 %
2014: 61%
2013: 60%

Ej medlemmar ArbetSam: 27% (2016), 25 % (2015), 21% (2014), 18% (2013)

Antal besökare:
ArbetSams medlemmar:
2016: 5 366 177
2015: 3 886 171
2014: 3 316 911
2013: 1 374 000

Ej medlemmar ArbetSam: 3 622 411 (2016), 3 270 435 (2015), 3 773 402 (2014), 544 000 (2013)

Att tänka på när man fyller i enkät
1. Kategori – ange att ni är ett arbetslivsmuseum. Man har möjlighet att välja flera alternativ vad gäller museikategori. Det är oerhört värdefullt att ni anger arbetslivsmuseum i någon av kategorierna.
2. Öppettider – lägsta nivå för att finnas med i statistiken; fast öppet tid under sommarsäsong, åtminstone en gång i månaden. Tänk även på att en tidtabell är samma sak som öppettider.
3. Samlingar – är ert museum en skonare, ångare, järnväg, en kvarn eller dylikt? Då är det skonaren, ångaren, järnvägen, kvarnen eller vad du när för typ av museum som ni har, som är er samling.
4. Entréavgift – färdbiljetter räknas också som entréavgift.

Om insamling av besöksstatistik
1. Vem samlar in statistiken?
Myndigheten för kulturanalys gör det på uppdrag av staten/Kulturdepartementet.

2. Varför samlar man in statistiken?
Kulturanalys samlar in statistiken för att bland annat visa på museisektorns totala storlek i samhället och därmed delar av dess betydelse.

3. Hur länge har man samlat in statistik?
Museistatistik har samlats in i över 30 år och sen 2014 har vi även samlat in statistik på mindre museer som mestadels drivs på ideell grund.

4. Varför är det viktigt att arbetslivsmuseer fyller i enkäten?
Det är viktigt att alla museer fyller i enkäten för att vi ska kunna visa på hela museisverige. De flesta arbetslivsmuseer är små men det är väldigt många och tillsammans står det för en betydande del av museisektorn. Ska vi kunna ge en bra bild av arbetslivsmuseernas totala genomslag i samhället så behöver majoriteten av alla arbetslivsmuseer besvara enkäten.

5. Hur syns arbetslivsmuseerna i enkäten?
De museer som har kryssat i arbetslivsmuseum som inriktning på samlingarna (huvudsakligt eller övrig inriktning på samlingarna). D.v.s. har museet inte fyllt i att det har arbetslivsmuseumsinriktning i samlingarna så kommer de inte med den i särredovisningen av arbetslivsmuseer.

6. Vem ska man kontakta om man inte har fått någon enkät?
Generellt kan alla museer kontakta Kulturanalys om vi inte känner till dem sen tidigare. För arbetslivsmuseer går det också bra att anmäla museet till ArbetSam, så kommer uppgifterna till Kulturanalys via ArbetSam.

7. Vem ska man kontakta om har frågor kring enkäten?
Det står i enkäten och beror på om frågan är om innehållet eller om det är om tekningen.

8. Samarbetar ni med någon organisation/myndighet och varför?
Det finns inget speciellt register för alla museer i Sverige och därför samarbetar Kulturanalys med bl.a. ArbetSam för att får in uppgifter på vilka museer som finns i Sverige!

Kontakta ArbetSams kansli om ni vill veta mer.