Statistik

Museistatistiken samlas in av Myndigheten för Kulturanalys. De har regeringens uppdrag att utvärdera, analysera och redovisa effekter av förslag och genomförda åtgärder inom kulturområdet.

Tack alla ni som fyllt i statistiken för besök 2016!

 

 

 

Bild: Derome Trä & Nostalgi Museum. Foto: Lovisa Almborg

20 december presenterade Myndigheten för Kulturanalys rapporten Museibesök 2015. Den visar att museerna hade 26,5 miljoner besök år 2015. Det är en ökning med 1,5 miljon besök från föregående år. Arbetslivsmuseerna finns med i statistiken men särredovisas inte. Indelningen är gjort utifrån driftsform och ett arbetslivsmuseum kan antingen vara centralt, regionalt, kommunalt, ideellt och så vidare.

Länk till rapport: Museibesök 2015. 

Vi har nyligen fått möjlighet att titta närmare på statistiken vad gäller arbetslivsmuseerna för verksamhetsår 2015 och vi kan konstatera att arbetslivsmuseer är oerhört omtyckta att besöka!

Arbetslivsmuseerna har funnits med i den officiella besöksstatistiken från och med 2013. Det var steg ett, för att få en rättvisare bild av totala antalet museibesök i Sverige men vi har en lång bit kvar att gå för att få en helt rättvis bild.

För besöksstatistiken 2015 besvarade 58 % (306 st) av ArbetSams medlemmar, vid tidpunkten då enkät skickades ut, enkäten. Det är bra jämfört med de arbetslivsmuseer som inte är medlemmar, där det bara var 25 % som besvarade enkäten.
Men – vi saknar alltså redogörelse för 42 % av våra medlemmar och 75 % av övriga arbetslivsmuseer. Hur många besökare blir det som inte syns i statistiken?
Anmärkningsvärt är att endast 184 av de 306 medlemsmuseerna som besvarat enkäten, fyllde i att man var ett arbetslivsmuseum.
Vi förstår att det tar emot att som ideell förening, lägga ned ett antal fler timmar utöver dem man redan lägger ned på sitt arbetslivsmuseum, för att fylla i en enkät på flera sidor men … det är så oerhört värdefullt.
Finns man inte i statistiken så finns man inte och den som inte finns, behöver inga resurser. Därför är det oerhört viktigt att arbetslivsmuseerna svarar på enkäten. På så sätt kan vi visa hur viktiga vi är.
Arbetslivsmuseerna är, förutom för vårt gemensamma kulturarv, oerhört viktiga för turismen och besöksnäringen. Med statistiken som underlag kan vi också diskutera hur kulturresurserna fördelas i samhället.
Men målet skall inte vara att ta resurser av andra. Det viktiga är att arbeta för att kulturen tillförs ytterligare resurser!

Antal museer som svarat på enkäten för besöksstatistik i procent:
ArbetSams medlemmar: 58 % (2015), 61% (2014), 60% (2013)
Ej medlemmar ArbetSam: 25 % (2015), 21% (2014), 18% (2013)

Antal besökare:
ArbetSams medlemmar: 3 886 171 (2015), 3 316 911 (2014), 1 374 000 (2013)
Ej medlemmar ArbetSam: 3 270 435 (2015), 3 773 402 (2014), 544 000 (2013)

Antal besökare vid publik aktivitet:
ArbetSams medlemmar: 659 061 (2015), 335 353 (2014), vet ej (2013)
Ej medlemmar ArbetSam: 318 314 (2015), 496 914 (2014), vet ej (2013)

Att tänka på när man fyller i enkät
1. Kategori – ange att ni är ett arbetslivsmuseum. Man har möjlighet att välja flera alternativ vad gäller museikategori. Det är oerhört värdefullt att ni anger arbetslivsmuseum i någon av kategorierna.
2. Öppettider – lägsta nivå för att finnas med i statistiken; fast öppet tid under sommarsäsong, åtminstone en gång i månaden.
3. Samlingar – är ert museum en skonare, ångare, järnväg, en kvarn eller dylikt? Då är det skonaren, ångaren, järnvägen, kvarnen eller vad du när för typ av museum som ni har, som är er samling.

Kontakta ArbetSams kansli om ni vill veta mer.

När insamlingen för besöksstatistiken 2015 påbörjades passade ArbetSam på att ställa några frågor till Myndigheten för Kulturanalys angående insamlingen:

1. Vem samlar in statistiken?
Myndigheten för kulturanalys gör det på uppdrag av staten/Kulturdepartementet.

2. Varför samlar man in statistiken?
Kulturanalys samlar in statistiken för att bland annat visa på museisektorns totala storlek i samhället och därmed delar av dess betydelse.

3. Hur länge har man samlat in statistik?
Museistatistik har samlats in i över 30 år och sen tre år har vi även samlat in statistik på mindre museer som mestadels drivs på ideell grund.

4. Varför är det viktigt att arbetslivsmuseer fyller i enkäten?
Det är viktigt att alla museer fyller i enkäten för att vi ska kunna visa på hela museisverige. De flesta arbetslivsmuseer är små men det är väldigt många och tillsammans står det för en betydande del av museisektorn. Ska vi kunna ge en bra bild av arbetslivsmuseernas totala genomslag i samhället så behöver majoriteten av alla arbetslivsmuseer besvara enkäten.

5. Hur syns arbetslivsmuseerna i enkäten?
Vi redovisar arbetslivsmuseerna i en del av återapporteringen. Och där är de museer med som har kryssat i arbetslivsmuseum som inriktning på samlingarna (huvudsakligt eller övrig inriktning på samlingarna). D.v.s. har museet inte fyllt i att det har arbetslivsmuseumsinriktning i samlingarna så kommer de inte med den i särredovisningen av arbetslivsmuseer.

6. Vem ska man kontakta om man inte har fått någon enkät?
Generellt kan alla museer kontakta Kulturanalys om vi inte känner till dem sen tidigare. För arbetslivsmuseer går det också bra att anmäla museet till ArbetSam, så kommer uppgifterna till Kulturanalys via ArbetSam.

7. Vem ska man kontakta om har frågor kring enkäten?
Det står i enkäten och beror på om frågan är om innehållet eller om det är om tekningen.

8. Samarbetar ni med någon organisation/myndighet och varför?
Det finns inget speciellt register för alla museer i Sverige och därför samarbetar Kulturanalys med bl.a. ArbetSam för att får in uppgifter på vilka museer som finns i Sverige!