Statistik

Museistatistiken samlas in av Myndigheten för Kulturanalys. De har regeringens uppdrag att utvärdera, analysera och redovisa effekter av förslag och genomförda åtgärder inom kulturområdet.
Logga MfK

 

 

 

 

 

Statistik över museibesök 2015 klar museer_2015_omslag-115x16020 december presenterade Myndigheten för Kulturanalys rapporten Museibesök 2015. Den visar att museerna hade 26,5 miljoner besök år 2015. Det är en ökning med 1,5 miljon besök från föregående år. Arbetslivsmuseerna finns med i statistiken men särredovisas inte. Indelningen är gjort utifrån driftsform och ett arbetslivsmuseum kan antingen vara centralt, regionalt, kommunalt, ideellt och så vidare. Vi återkommer med mer analys av rapporten i nästa nyhetsbrev. Länk till rapport: Museibesök 2015.

När insamlingen för besöksstatistiken 2015 påbörjades passade ArbetSam på att ställanågra frågor

Fredrik Junkka, utredare Myndigheten för Kulturanalys. Foto: Stellan Tell

Fredrik Junkka, utredare Myndigheten för Kulturanalys. Foto: Stellan Tell

till Fredrik Junkka, utredare på Myndigheten för Kulturanalys angående insamlingen:

1. Vem samlar in statistiken?
Myndigheten för kulturanalys gör det på uppdrag av staten/Kulturdepartementet.

2. Varför samlar man in statistiken?
Kulturanalys samlar in statistiken för att bland annat visa på museisektorns totala storlek i samhället och därmed delar av dess betydelse. Rapporten från förra året hittar ni här: http://www.kulturanalys.se/wp-content/uploads/2015/12/Museer-2014.pdf
Arbetslivsmuseerna särredovisas på sidan 45.

3. Hur länge har man samlat in statistik?
Museistatistik har samlats in i över 30 år och sen tre år har vi även samlat in statistik på mindre museer som mestadels drivs på ideell grund.

4. Varför är det viktigt att arbetslivsmuseer fyller i enkäten?
Det är viktigt att alla museer fyller i enkäten för att vi ska kunna visa på hela museisverige. De flesta arbetslivsmuseer är små men det är väldigt många och tillsammans står det för en betydande del av museisektorn. Ska vi kunna ge en bra bild av arbetslivsmuseernas totala genomslag i samhället så behöver majoriteten av alla arbetslivsmuseer besvara enkäten.

5. Hur syns arbetslivsmuseerna i enkäten?
Vi redovisar arbetslivsmuseerna i en del av återapporteringen. Och där är de museer med som har kryssat i arbetslivsmuseum som inriktning på samlingarna (huvudsakligt eller övrig inriktning på samlingarna). D.v.s. har museet inte fyllt i att det har arbetslivsmuseumsinriktning i samlingarna så kommer de inte med den i särredovisningen av arbetslivsmuseer.

6. Vem ska man kontakta om man inte har fått någon enkät?
Generellt kan alla museer kontakta Kulturanalys om vi inte känner till dem sen tidigare. För arbetslivsmuseer går det också bra att anmäla museet till ArbetSam, så kommer uppgifterna till Kulturanalys via ArbetSam.

7. Vem ska man kontakta om har frågor kring enkäten?
Det står i enkäten och beror på om frågan är om innehållet eller om det är om tekningen.

8. Samarbetar ni med någon organisation/myndighet och varför?
Det finns inget speciellt register för alla museer i Sverige och därför samarbetar Kulturanalys med bl.a. ArbetSam för att får in uppgifter på vilka museer som finns i Sverige!

/Fredrik Junkka, utredare Myndigheten för Kulturanalys – februari 2016.

 

Museer 2014 – rapport över besöksstatistik 2014
9 december 2015 presenterades rapporten Museer 2014.  I rapporten publiceras statistikMuseer-2014 bild framsida över svenska museers besök, personal, ekonomi och samlingar. Här finns till exempel uppgifter om antal besök av barn och unga, hur stora delar av samlingarna som digitaliserats, andel kvinnor respektive män i personalen och vilka de största utgifts- och intäktsposterna är. Museer 2014 är en del av Sveriges officiella statistik. Alla arbetslivsmuseernas besökssiffror finns presenterade på sidan 45.

Vi har tittat närmare på rapporten och kan konstatera att museer är oerhört omtyckta att besöka! Totalt gjordes närmare 25 miljoner museibesök i Sverige 2014. Av dem
valde 7 090 348 personer att besöka arbetslivsmuseer. Museer med mindre än en årsarbetskraft hade 800 000 besökare enligt undersökningen för 2014.

Arbetslivsmuseerna kom med i den officiella museistatistiken för första gången 2013. Det var ett stort steg i rätt riktning för att få en mer korrekt bild av kultursverige och antalet museibesök. Svarsfrekvensen var tyvärr inte den bästa bland arbetslivsmuseerna det första året. Många kanske ställde sig frågan varför man skall ödsla tid på statistik.
2014 har fler arbetslivsmuseer besvarat enkäten men långt ifrån alla. Vi hoppas nu innerligt att många fler arbetslivsmuseer ska se värdet och vikten av att vara med i statistiken och fylla i den enkät som i dagarna skickas ut från Myndigheten för Kulturanalys gällande besöksstatistik 2015.
Arbetslivsmuseer som har frågor kring insamlingen får gärna kontakta ArbetSams kansli och/eller arbetslivsintendenten på Arbetets museum.

Totala antalet arbetslivsmuseer som ingår i undersökningen är drygt 1 100.
Det finns många fler arbetslivsmuseer i landet men de faller bort på grund av olika orsaker. Till exempel för att:
– museet inte har en e-postadress
– museet inte har några fasta öppettider
– den huvudsakliga verksamheten inte är museiverksamhet

Anmärkningsvärt är att flera av arbetslivsmuseerna inte har identifierat sig som arbetslivsmuseum, inte ens alla som är med i ArbetSam.
Siffrorna vi redovisar här utgår från de museer som finns med i vår databas över arbetslivsmuseer. Vi vill uppmärksamma alla arbetslivsmuseer att det i enkäten finns möjlighet att välja flera kategorier, så man kan till exempel vara både ett kommunalt museum och ett arbetslivsmuseum.

Antal museer som svarat på enkäten i procent:
ArbetSams medlemmar: 61%
Ej medlemmar ArbetSam: 21%

Antal besökare:
ArbetSams medlemmar: 3 316 911 (2013: 1 374 000)
Ej medlemmar ArbetSam: 3 773 402 (2013: 544 000)

Besökare under 18 år:
ArbetSams medlemmar: 153 218 (2013: 153 000)
Ej medlemmar ArbetSam: 637 980 (2013: vet ej)

Besökare från skolor och förskolor, antal barn:
ArbetSams medlemmar: 114 121 (2013: 37 102)
Ej medlemmar ArbetSam: 148 080 (2013: vet ej)

Antal besökare vid publik aktivitet:
ArbetSams medlemmar: 335 353 (2013: vet ej)
Ej medlemmar ArbetSam: 496 914 (2013: vet ej)
ArbetSam vill uppmärksamma er på följande när ni fyller i enkäten:
1. Redovisa statistik för respektive museum ni förvaltar. Det är inte ovanligt att en förening eller länsmuseum etcetera förvaltar flera arbetslivsmuseer, se till att varje arbetslivsmuseum syns i statistiken.

2. Identifiera er som ett arbetslivsmuseum. Ni får frågan på två ställen i enkäten; dels i början där ni får välja på följande kategorier:
Centrala museer
Övriga statliga museer
Regionala museer
Kommunala museer
Övriga museer
Botaniska trädgårdar och arboretum

Arbetslivsmuseerna ingår bland Övriga museer. Så som arbetslivsmuseum ska ni kryssa i kategorien Övriga museer plus eventuell annan kategori också. Det går utmärkt att kryssa i flera kategorier.
I besöksstatistiken för 2014 kunde vi notera att långt ifrån alla medlemmar hade kryssat i att man var ett arbetslivsmuseum. I rutan Motivering kan ni gärna förtydliga att ni är ett arbetslivsmuseum.
Lite längre fram i enkäten får ni frågan ”Vilket är det huvudsakliga området som museet samlingar täcker?”. Där kan ni också kryssa i flera områden, se till att ni även kryssar i området Arbetslivsmuseum.

3. Se till att ha några fasta öppettider per år. Vi vet att flera medlemmar bara har öppet på begäran men för att inte falla bort ur statistiken behöver ni ha några 4-6 fasta öppettider per år.

Varför är det viktigt att arbetslivsmuseerna finns med i statistiken?
Det svaret är enkelt. Finns man inte i statistiken så finns man inte. Och den som inte finns, behöver inga resurser. Därför är det oerhört viktigt att arbetslivsmuseerna svarar på enkäten som nu skickas ut. På så sätt kan vi visa hur viktiga vi är.
Vi är viktiga för turismen och besöksnäringen. Vi är viktiga för bevarandet av vårt kulturarv. Med statistiken som underlag kan vi också diskutera hur kulturresurserna fördelas i samhället.
Men målet skall inte vara att ta resurser av andra. Det viktiga är att arbeta för att kulturen tillförs ytterligare resurser!