Transporthistoriskt Nätverk

Transporthistoriskt Nätverk samlar 10 riksorganisationer inom det rörliga kulturarvet. Nätverket bildades 2014 men initierades genom en mötesserie som startade 2012.

Transporthistoriskt Nätverks logga - Bevara oss väl!

Transporthistoriskt Nätverk har med anledning av den nyligen framlagda Kulturarvspropositionen tagit fram en debattartikel Transporthistoria – kulturarvet man missat! som du kan läsa i sin helhet genom att klicka på länken.

Om Transporthistoriskt Nätverk
Organisationerna företräder olika områden inom det rörliga kulturarvet:
Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd, ArbetSam
Båthistoriska Riksförbundet, BHRF
Järnvägshistoriska Riksförbundet, JHRF
Motorhistoriska Riksförbundet, MHRF
Museibanornas Riksorganisation, MRO
Svensk Flyghistorisk Förening, SFF
Sveriges Segelfartygsförbund, SSF
Sveriges Ångbåtsförening, SÅF
Vagnhistoriska Sällskapet, VHS
Veteranflyggruppen EAA Sverige

Arbetets museum är sammankallande.

Nätverkets syfte är att
– verka för frågor som är gemensamma för alla föreningar i nätverket
– samarbeta angående de regelverk och beslut som påverkar förutsättningarna för det rörliga kulturarvet
– vara det gemensamma forum för att skapa förutsättningar för att på bästa sätt bevara och utveckla det rörliga kulturarvet.

Transporthistoriskt Nätverk agerar tillsammans i Almedalen.
Vi driver där gemensamt tre för oss viktiga frågor:
Tillsammans drev vi frågorna:

1. Besöksnäring – Resor på museijärnvägar, flygdagar, veteranrallyn, ångbåtsturer, ungdomsseglingar och besök på arbetslivsmuseer lockar varje år 10 miljoner besökare. Transporthistoriska anläggningar ger ett viktigt bidrag till besöksnäringen.

2. Kunskap – Transporthistoria är stort och komplicerat och innehåller ofta gammeldags teknik. För att klara ett hållbart bevarande och brukande av kulturarvet krävs kunskap och kunskapsöverföring.

3. Kulturarvet – Stärkt bevaranderätt. Transporthistoriska föremål
har inte samma lagskydd som andra delar av kulturarvet. Hur skyddar vi på bästa sätt våra klenoder från att utsättas för alltför kraftiga ombyggnadskrav, förorsakade av moderna regelverk? Bevara oss väl!

2015 inlämnade nätverket ett förslag på motion för stärkt bevaranderätt av det rörliga kulturarvet till olika utskott i Sveriges riksdag. Under våren 2016 har 5 motioner sammataget lämnats in som berör det rörliga kulturarvet. Nätverket har sammanställt en skrivelse med anledning av detta som skickats till kulturutskottet och trafikutskottet.

Klicka här för att läsa förslag av motion
Klicka här för att läsa bakgrund till förslag av motion
Klicka här för att läsa skrivelsen till Kulturutskottet
Klicka här för att läsa skrivelsen till Trafikutskottet